Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen instämde i att osäkerheten i bedömningen av arbetsförmåga behöver minska. Detta framgår av regeringens skrivelse med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport. Regeringen menade dock att det är svårt att dra en skarp gräns mellan sakliga och osakliga skillnader i läkarnas bedömning av patientens behov av sjukskrivning. Regeringen bedömde att en minskad osäkerhet i arbetsförmågebedömningen bäst uppnås genom de åtgärder som vid tillfället hade vidtagits. Dessa åtgärder var bland annat ett uppdrag angående bättre dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, och en ny form av finansiell samordning mellan hälso- och sjukvården och sjukförsäkringen.

Regeringen informerade att den skulle fortsätta arbeta för jämställd sjukfrånvaro, men såg inget behov av att tillsätta en sådan utredning som Riksrevisionen rekommenderade. I och med skrivelsen ansåg regeringen att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

Socialförsäkringsutskottet föreslog att riksdagen skulle rikta ett tillkännagivande till regeringen. Tillkännagivandet innebar att regeringen dels skulle ge Försäkringskassan i uppdrag att följa upp läkarintygsskrivande, dels skulle tillsätta en utredning i syfte att motverka osakliga könsskillnader i sjukfrånvaro. Detta i enlighet med Riksrevisionens rekommendation. Riksdagen biföll utskottets förslag.

I regleringsbrevet för 2021 gav regeringen Försäkringskassan i uppdrag att skapa förutsättningar för uppföljningar av läkarintyg. Uppdraget gavs mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande.

I återrapporteringen till regeringen beskrev Försäkringskassan de olika förutsättningarna för uppföljningar av läkarintyg som de hade identifierat. Inom ramen för uppdraget hade Försäkringskassan fört dialoger med Socialstyrelsen och hälso- och sjukvården. Den gemensamma bilden var att uppföljningar av läkarintyg kan ge nytta inom samverkansarbetet. Försäkringskassan föreslog att en fördjupad analys skulle genomföras tillsammans med Socialstyrelsen och hälso- och sjukvården. Syftet med en fördjupad analys skulle vara att identifiera behov och nytta samt fördjupa arbetet med identifierade förutsättningar för uppföljningar av läkarintyg. Försäkringskassan föreslog att denna fördjupade analys behövde genomföras innan ett eventuellt genomförande av uppföljningarna.

Någon utredning i syfte att motverka osakliga könsskillnader i sjukfrånvaro har inte tillsatts.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?