Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I regeringens skrivelse redovisade regeringen även Finansinspektionens och Konsumentverkets bedömningar av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen presenterade i granskningsrapporten. Regeringen delade Riksrevisionens bedömning att samråd mellan myndigheter som har gemensamt tillsynsansvar är viktigt och ansåg att myndigheterna bör ta initiativ till samarbete och samverkan när det är motiverat. Regeringen informerade att arbete pågår inom de områden där Finansinspektionen och Datainspektionen har gemensamt tillsynsansvar. Regeringen ansåg därför att man bör avvakta med att göra ändringar i myndigheternas instruktioner. Med anledning av Riksrevisionens slutsatser meddelade regeringen att Finansinspektionen fått i uppdrag att ta fram nya indikatorer kopplade till målet för finansmarknadsområdet om ett högt konsumentskydd.

Regeringen meddelade att den vidtagit en rad åtgärder i syfte att stärka konsumentskyddet genom reglerna om marknader för finansiella instrument. Vidare meddelade regeringen att den ser allvarligt på ökningen av antalet ansökningar om betalningsföreläggande från finansiella företag som beskrevs i granskningen. Regeringen meddelade att åtgärder hade vidtagits för att skärpa lagstiftningen om marknadsföring av kreditalternativ för betalningar vid e-handel (prop. 2019/20:79).

Finansinspektionen delade Riksrevisionens bedömning att förbättringar har skett sedan föregående granskning 2006. Finansinspektionen framhöll att ett ramverk för konsumentskydd hade tagits fram för att tydliggöra kopplingen mellan myndighetens övergripande mål och det näringsrättsliga regelverket. Finansinspektionen delade Riksrevisionens iakttagelser om att det behövs ett väl fungerande samarbete mellan relevanta myndigheter. Samtidigt konstaterade Finansinspektionen att de utmaningar med sekretessbestämmelser som finns, främst mellan Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten, innebär att det inte är självklart att ett fördjupat samarbete är mer effektivt.

Konsumentverket instämde i Riksrevisionens bedömning att ett mer systematiskt överlämnande av information från konsumentbyråer och andra myndigheter skulle kunna leda till mer träffsäkra insatser. Vidare informerade Konsumentverket att de hade sett över målkedjan och beslutat om två nya myndighetsgemensamma effektmål från och med verksamhetsåret 2020. Konsumentverket meddelade därför att de inte hade för avsikt att utvärdera uppfyllelsen av effektmålet Företag, som Riksrevisionen hade rekommenderat.

Civilutskottet meddelade att de såg positivt på de åtgärder som regeringen vidtagit och avsåg att vidta med anledning av Riksrevisionens granskning. Riksdagen biföll Civilutskottets förslag om att lägga skrivelsen till handlingarna.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?