Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten delade regeringen delvis Riksrevisionens iakttagelser, men drog andra slutsatser. Regeringen delade inte Riksrevisionens bedömning att det myndighetsgemensamma arbetet behöver mer styrning.

Regeringen påpekade att flera av de deltagande myndigheterna redan har till uppgift i sina instruktioner att motverka brottslighet och arbeta för ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv. Regeringen avsåg dock att fortsätta och utveckla det gemensamma myndighetsarbetet.

Regeringen påpekade att återrapporteringen för det gemensamma myndighetsarbetet utförs av Polismyndigheten. Polismyndigheten sammanställer en gemensam årlig rapport, som huvudsakligen ligger till grund för regeringens uppföljning och analys av det myndighetsgemensamma arbetet.

Regeringen menade att en tydlig, verksamhetsanpassad, sammanhållen och tillitsfull styrning bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan berörda aktörer. Myndigheterna ska själva ha utrymme att utveckla verksamheterna utifrån sin verksamhetsnära kunskap. Regeringen hänvisade till utredningen Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning (SOU 2007:75) och Statskontorets rapport Utvecklad styrning – om sammanhållning och tillit i förvaltningen (2016:26), som båda pekar på vikten av regeringen inte detaljstyr statsförvaltningen. Regeringen menade att en verksamhetsanpassad styrning fortsatt ska prägla det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet. Slutligen bedömde regeringen att det myndighetsgemensamma arbetet även fortsatt ska finansieras av myndigheternas respektive anslag, eftersom arbetet ligger inom ramen för myndigheternas uppdrag. I och med skrivelsen ansåg regeringen att rapporten var slutbehandlad.

Justitieutskottet förslog att riksdagen skulle rikta ett tillkännagivande till regeringen att förstärka arbetet med det myndighetsgemensamma arbetet mot grov organiserad brottslighet. Utskottet menade att regeringen bör inkomma med ett lagförslag som säkerställer dels att styrningen av det myndighetsgemensamma arbetet samordnas regelbundet, dels en mer regelbunden uppföljning. Dessutom bör regeringen ge ett gemensamt brottsbekämpande uppdrag till myndigheterna, öronmärka medel för arbetet, samt utse ett ansvarigt departement med uppföljningsansvar. Riksdagen biföll utskottets förslag om ett tillkännagivande och la skrivelsen till handlingarna.

I mars 2020 skrev regeringen in det myndighetsgemensamma arbetet i de tolv berörda myndigheternas instruktioner. Syftet var att förtydliga och formalisera arbetet.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?