Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen välkomnade Riksrevisionens granskning. Regeringen instämde delvis i Riksrevisionens övergripande iakttagelse att många utvärderingar inom näringspolitiken, som gör anspråk på att uttala sig om effekter, kan förbättras. Samtidigt noterade regeringen att det inte framgår i granskningen om Riksrevisionen beaktat det utvecklingsarbete som utförts sedan 2017, och som baserats på rekommendationerna i Riksrevisionens tidigare granskning av statliga stöd till innovation och företagande (RiR 2016:22). Regeringen informerade om att den, med anledning av denna granskning, sedan dess arbetat strategiskt för att utveckla förutsättningarna för en mer systematisk uppföljning, utvärdering och analys av näringspolitiska insatser. Regeringen menade därför att rekommendationerna i rapporten om effektutvärderingar av näringspolitiken behöver sättas i relation till det arbete som redan pågår på området.

Regeringen delade inte Riksrevisionens bedömning om att en viss typ av metod för effektutvärderingar är att föredra framför andra. Regeringen betonade att valet av metod beror på vad som studeras och i vilket syfte effektutvärderingen görs. Regeringen menade därför att de tre vägledande kriterierna Riksrevisionen ser som norm för effektutvärderingar inte är det enda sättet att bedöma huruvida effektutvärderingar av näringspolitiken kan anses vara adekvata. De tre kriterierna var kontrafaktisk ansats, motivering utifrån statistiska antaganden samt om metodval och nödvändiga antaganden är tillfredställande motiverade.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att vara tydlig med syftet med uppföljningarna av näringspolitiska insatser. Riksrevisionen menade att regeringen även bör vara tydlig med om den vill ha uppföljningar av annan karaktär än effektutvärderingar. Regeringen instämde i rekommendationen, med motiveringen att syftet med uppföljningar och utvärderingar kan variera. Vidare instämde regeringen i Riksrevisionens bedömning om att det går att åstadkomma förbättringar när det gäller en tydligare redovisning av insatsers effekter.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att i större utsträckning använda Tillväxtanalys för effektutvärderingar av näringspolitiska insatser. Regeringen meddelade att den, med anledning av rekommendationen, gett Tillväxtanalys i uppdrag att kartlägga företagsfrämjande insatser. Detta i syfte att bland annat skapa bättre överblick över de samlade stöden, samt att skapa förutsättningar för ändamålsenliga utvärderingar. Regeringen meddelade även att Tillväxtanalys, genom budgetpropositionen för 2021, tilldelats förstärkta medel för att genomföra fler effektutvärderingar. Medlen var även avsedda för att utveckla en heltäckande databas som stöd för utvärdering av offentliga insatser inom näringspolitiken.

Därutöver meddelade regeringen att den under 2020 genomfört en översyn av Almis ägaranvisning och uppdragsmål. Detta i enlighet med Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i granskningen Jämställdhet i Almis låneverksamhet – otydlig styrning och återrapportering (RiR 2019:7). Efter den översynen har regeringen minskat Almis uppdragsmål till två i ägaranvisningen. Regeringen framhöll att syftet med uppdragsmål i ägaranvisningen för bolag med statligt ägande, med särskilt beslutat samhällsuppdrag, är bredare än att enbart mäta effekter av bolagets verksamhet. Mot bakgrund av Riksrevisionens granskning konstaterade dock regeringen att inte heller den nuvarande utformningen av Almis ägaranvisning är ändamålsenlig i dessa delar. Regeringen delade därmed Riksrevisionens bedömning att Almis ägaranvisning bör justeras, och meddelade att den därför planerar en översyn av ägaranvisningen. I översynen avser regeringen att se över de uppdragsmål som förutsätter att Almi genomför årliga utvärderingar i förhållande till en jämförelsegrupp. I sin skrivelse framhöll regeringen att vissa åtgärder således återstår innan Riksrevisionens rapport kan anses vara slutbehandlad

Näringsutskottet välkomnade Riksrevisionens rapport och noterade att det pågår ett arbete inom Regeringskansliet och på de berörda myndigheterna med att utveckla metoder och analyser. Riksdagen biföll näringsutskottets förslag att avslå samtliga motioner och därefter lägga skrivelsen till handlingarna.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?