Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen och Finansinspektionen välkomnade granskningen. Regeringen instämde huvudsakligen i Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Regeringen delade Riksrevisionens bedömning att Finansinspektionens personalomsättning är hög jämfört med andra statliga myndigheter, men menade att situationen behöver ses från fler perspektiv än vad som framgår av Riksrevisionens granskning. Bland annat påpekade regeringen att Finansinspektionen vuxit på grund av en stadig anslagsutveckling och regelutvecklingen på finansområdet. Detta har lett till att kompetensbehovet varit stort såväl på Finansinspektionen som i den privata sektorn. Regeringen instämde i att välfungerande processer har en strategisk betydelse för myndighetsutövningen och att det finns anledning att noga följa frågan. I frågan ville regeringen även lyfta fram vikten av att värna den enskildes integritet samt att statens arbetsgivarperspektiv spelar en viktig roll i sammanhanget. Detta gäller särskilt situationer när en medarbetare befinner sig i en process med en möjlig ny arbetsgivare. Regeringen såg positivt på den åtgärdsplan som Finansinspektionen presenterade och meddelade att den avser att följa upp denna inom ramen för myndighetsstyrningen.

Finansinspektionen framhöll att den är medveten om de utmaningar som ett högt personalutbyte med finansbranschen innebär. Finansinspektionen meddelade att den därför bedriver ett kontinuerligt arbete för att motverka jäv och intressekonflikter. Vidare konstaterade Finansinspektionen att det är av största vikt att hantera frågor om jäv och intressekonflikter på ett oklanderligt sätt, och att förtroendet för myndighetens förmåga att utföra sitt uppdrag opartiskt och effektivt inte kan ifrågasättas. Finansinspektionen meddelade därför att ett antal åtgärder kommer att vidtas för att tillgodose de rekommendationer som Riksrevisionen lämnat.

Finansinspektionen informerade om att den hade ökat sina utbildningsinsatser och under våren 2020 uppdaterat utbildningspasset som hålls för nyanställda. Finansinspektionen skulle även ta fram en fördjupad utbildning om bisysslor, jäv och andra intressekonflikter som ska hållas för alla medarbetare på myndigheten. Detta med anledning av Riksrevisionens rekommendation om att utbildningsinsatser bör återkomma regelbundet och upprätthållas över tid. Finansinspektionen avsåg att kunna erbjuda utbildningen från februari 2021.

Vidare framhöll Finansinspektionen att de nyanställda genomgår e-utbildningen ”Jag i staten” rörande den statliga värdegrunden och statstjänstemannarollen. Utbildningen är framtagen av Statskontoret. Denna utbildning hade erbjudits samtliga medarbetare under våren 2020. Finansinspektionen informerade också om att det var planerat att samtliga medarbetare skulle genomföra dilemmaövningar under våren 2020, som ett ytterligare steg i arbetet med att fokusera på den statliga värdegrunden. Utbildningen blev senarelagd på grund av pandemin men skulle genomföras under våren 2021.

Finansinspektionen framhöll att den skulle se över hur frågan om intressekonflikter utvärderas inom ramen för myndighetens processer. Finansinspektionen menade att samtliga processer borde innehålla ett avslutande utvärderingsmoment, och att det inom detta kunde vara lämpligt att införa kontrollfrågor om hur jäv och andra intressekonflikter har hanterats i den process som utvärderas. Ett vidare steg i att utveckla kontroll och uppföljning som Finansinspektionen pekade på var att den avsåg att utreda om det är lämpligt att, i egen regi, genomföra återkommande enkätundersökningar motsvarande den som Riksrevisionen genomfört i sin granskning. Detta menade Finansinspektionen kunde vara ett gott underlag för uppföljning.

Med anledning av Riksrevisionens rekommendation om ökad dokumentation meddelade Finansinspektionen att den sett över rutinerna vid nyanställning för att möjliggöra dialog om bisysslor och jäv. Vidare avsåg Finansinspektionen att genomföra en översyn av de mest lämpliga formerna för att årligen behandla frågor och information om bisysslor och jäv för befintliga medarbetare. Finansinspektionen instämde i Riksrevisionens slutsats om att det finns utrymme för förbättringar i hur Finansinspektionen dokumenterar de anställdas anmälningar om jäv och bisysslor. Av den anledningen meddelade Finansinspektionen att en analys av olika alternativ för att dokumentera jäv, bisysslor och andra intressekonflikter har inletts. Vidare instämde Finansinspektionen i att det finns skäl att ta fram information om vad en anställd bör tänka på vid en pågående rekryteringsprocess hos ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Informationen bör även beskriva vilken funktion inom myndigheten som kan bistå den anställde med rådgivning och stöd vid en sådan situation. Finansinspektionen meddelade att denna information kommer att behandlas särskilt av myndighetens etikråd.

Finansutskottet konstaterade att regeringen noterat att Finansinspektionens personalomsättning varit hög jämfört med andra statliga myndigheter. Utskottet konstaterade vidare, liksom regeringen, att Finansinspektionen har kunnat växa de senaste åren till följd av ökade anslag. Utskottet noterade att regeringen avsåg att följa upp frågan inom ramen för myndighetsstyrningen och såg därför inga skäl att ta några ytterligare initiativ. Finansutskottet föreslog därmed att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avslå ett motionsförslag. Riksdagen biföll detta förslag.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?