Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen välkomnade Riksrevisionens granskning. Riksrevisionens övergripande slutsats var att regeringen, Sida och Riksgäldskontoret tillsammans har säkerställt att garantiverksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Regeringen delade denna bedömning. Vidare delade regeringen Riksrevisionens bedömning att Sida och Riksgäldskontoret i huvudsak har arbetat ändamålsenligt med garantier, men att myndigheternas dokumentation av överväganden och interna stöd bör förstärkas. De rekommendationer som Riksrevisionen riktade till berörda myndigheter ansåg regeringen var relevanta.

Regeringen instämde i vikten av att Sida och Riksgäldskontorets överväganden är väldokumenterade och att det finns adekvat internt stöd. Regeringen meddelade därför att Sida avser att förtydliga anvisningar och internt stöd, bland annat vad gäller de aspekter som Riksrevisionen behandlat i sin granskning. Vidare informerade regeringen om att den i regleringsbrevet för 2021 har gett Sida i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit i syfte att stärka garantiverksamheten. Detta mot bakgrund av rekommendationerna i Riksrevisionens rapport.

Vidare instämde regeringen i vikten av att planera uppföljningen av garantier så att resultat i form av prestationer och effekter kan följas upp, både på kort och medellång sikt. Riksrevisionen ansåg att Sida borde planera för kompletterande uppföljningsåtgärder. Detta i de fall möjligheten att avtala med garantitagaren om uppföljning av effekter saknas på kort och medellång sikt. Regeringen delade denna bedömning. Därutöver delade regeringen Riksrevisionens bedömning att Sida och Riksgäldskontoret i huvudsak har arbetat ändamålsenligt för att beräkna statens förväntade förlust för garantierna. Regeringen instämde även i bedömningen om vikten av att myndigheterna säkerställer att beräkningarna är väl motiverade.

Avslutningsvis delade regeringen Riksrevisionens bedömning att samarbetet mellan Riksgäldskontoret och Sida fungerar väl, samt att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan de två myndigheterna. Regeringen konstaterade att Riksrevisionen inte hade lämnat några rekommendationer till regeringen och ansåg i och med skrivelsen att rapporten var slutbehandlad.

Utrikesutskottet välkomnade granskningen och instämde bland annat i de rekommendationer som Riksrevisionen hade riktat till Sida. Utskottet föreslog att samtliga motioner skulle avslås och att skrivelsen därefter skulle läggas till handlingarna. Riksdagen biföll utskottets förslag.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?