Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kvalitetssäkrade granskningar

Riksrevisionen arbetar löpande med kvalitetssäkring inom både årlig revison och effektivitetsrevision. Inom den årliga revisonen granskas dessutom verksamheten av externa aktörer.

Årlig revision

Inom den årliga revisionen finns ett internt kvalitetsråd som bedömer om revisionsberättelser eventuellt behöver justeras. Rådet genomför också kvalitetskontroller av den årliga revisionens granskning. Den årliga revisionen följer dessutom upp sin granskning genom enkäter till de som granskats.

De auktoriserade revisorerna på Riksrevisionen står under tillsyn av Revisorsinspektionen. Tillsynen genomförs av FAR, som är en branschorganisation för bland annat revisorer. Det som främst bedöms är hur den årliga revisionens kvalitetsmodell efterlevs. Kvalitetsmodellen är gemensam för hela den årliga revisionen och omfattar samtliga revisorer.

FAR:s webbplats

Effektivitetsrevision

Effektivitetsrevisionen kvalitetsgranskas utifrån olika riktlinjer. I de enskilda granskningarna anordnas också seminarier, med utsedda opponenter för att säkra kvaliteten i granskningsarbetet. Ofta knyter vi sakkunniga till granskningsprojekten som kan bistå med kunskap inom området eller i metodfrågor. De myndigheter som granskas bjuds alltid in för att få möjlighet att faktagranska rapporterna innan de beslutas. När granskningen är klar utvärderas arbetet genom en intern enkät och ett uppföljningsmöte.

Riksrevisionen följer upp effekter av granskningen

Riksrevisionen följer upp och bedömer löpande effekter av både den årliga revisionens och effektivitetsrevisionens granskning, och en uppföljningsrapport lämnas till finansutskottet i april varje år. Syftet med uppföljningsrapporten är att ge riksdagen underlag för att bedöma resultatet av Riksrevisionens granskningsverksamhet, det vill säga om granskningen bidragit till förbättringar av den statliga verksamheten. En del av uppgifterna vi tar fram i arbetet med uppföljningsrapporten använder vi som underlag för delar av vår årsredovisning.

Uppföljningsrapporten

Vetenskapligt råd

Vid Riksrevisionen finns ett vetenskapligt råd som har uppgiften att bidra med råd i sakfrågor och frågor om metoder och metodutveckling.

Vetenskapliga rådet

Kvalitetssäkring med hjälp från utomstående

För att utvecklas som revisionsmyndighet kan vi ta egna initiativ till kvalitetssäkring genom att låta utomstående granska oss. Att genomgå kollegial granskning är vanligt i statliga revisionsmyndigheter. Det innebär att man ber kollegor från motsvarande myndigheter i andra länder att granska perspektiv som man vill att andra bedömer. De som granskar lämnar en rapport med rekommendationer som kan användas för att stärka verksamheten. En sådan granskning har utförts vid Riksrevisionen två gånger, 2013 och 2022.

Riksrevisionen har även uppdragit åt forskare vid Uppsala universitet att göra så kallad Cold Review där de granskar kvaliteten i effektivitetsrapporter.

Uppdaterad: 01 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?