Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Skyddet för farligt gods (RiR 2008:29)

Det finns flera allvarliga brister i hur samhället skyddar farligt gods mot terrorism och andra brottsliga handlingar. Ansvariga myndigheter har bristande kunskap om vilka hotbilder som finns mot transporter av till exempel explosiva, frätande och brandfarliga ämnen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter









Om granskningen

Att utnyttja transporter av farligt gods, såsom explosiva eller giftiga ämnen, framstår som ett relativt enkelt sätt för terrorister att orsaka stor skada. Riksrevisionen har därför granskat om regeringen och de ansvariga myndigheterna har sett till att transporter av farligt gods har ett godtagbart skydd mot sådana hot. Internationell och svensk lagstiftning samt organisation för att hantera brottsliga handlingar mot farligt gods har funnits i några år, medan regler och andra förutsättningar för att förhindra olyckor med farligt gods har funnits och utvecklats sedan lång tid tillbaka.

Granskningen visar att regleringen och myndigheternas tillsyn och organisation för skyddet av farligt gods brister i flera avseenden. Det finns också stora olikheter och varierande brister i skyddet beroende på om det farliga godset hanteras på flygplatser, i hamnar, vid godsterminaler eller på rangerbangårdar. Trots att brottsliga handlingar riktade mot farligt gods pekats ut som ett mycket allvarligt hot beaktas detta inte särskilt i myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser. Tillsynen av skydd mot brottsliga handlingar riktade mot farligt gods har dessutom en mycket begränsad omfattning. Riksrevisionens samlade bedömning är att regeringen och de ansvariga myndigheterna inte till alla delar sett till att farligt gods skyddas på ett godtagbart sätt.

Sammanfattning på engelska

Security for dangerous goods

Uppdaterad: 04 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?