Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

I skrivelsen (skr. 2015/16:34) till riksdagen med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen delvis i behovet av att effektivisera Arktiska rådets organisatoriska uppbyggnad. Regeringen delade inte Riksrevisionens bedömning att inga betydande förändringar skulle ha genomförts sedan rådets tillkomst år 1996. Till exempel framhöll regeringen att Sverige under sitt ordförandeskap (2011–2013) bl.a. tagit fram en kommunikationsstrategi och etablerat ett permanent sekretariat i Tromsö.

Vidare sjösatte det kanadensiska ordförandeskapet (2013–2015) tillsammans med sekretariatet under 2014 ett nytt rapporteringssystem. Slutligen har USA haft som målsättning för sitt ordförandeskap (2015–2017) att bl.a. se över den organisatoriska uppbyggnaden.

Regeringen delade Riksrevisionens rekommendationer om att se över rådets totala finansiering och prioritering av projekt. Regeringen framhöll dock det arbete som pågår inom Arktiska rådet för att öka den finansiella transparensen och minska den tid som läggs ned för att söka projektfinansiering. Vidare anser regeringen att den databas för projekt som det kanadensiska ordförandeskapet utvecklade (2013–2015) är en god början till att skapa överblick över rådets projekt.

Regeringen delade också Riksrevisionens uppfattning att regeringen bör säkerhetsställa att rekommendationer från rådet bedöms, prioriteras och i relevanta fall genomförs i Sverige. Vad gäller uppföljning av rådets rekommendationer anser regeringen att Sverige genom återrapportering till rådets arbetsgrupper och till ämbetsmannakommittén följer upp rekommendationerna.

I utrikesutskottets betänkande (bet. 2015/16:UU11) med anledning av regeringens skrivelse delade utskottet regeringens uppfattning om att vissa förändringar i rådets organisation redan har genomförts i linje med Riksrevisionens rekommendationer.

Utskottet framhöll vikten av att regeringen säkerhetsställer att rekommendationer från Arktiska rådet bedöms, prioriteras mellan och i relevanta fall genomförs i Sverige. Emellertid framhöll utskottet att det är Arktiska rådets medlemsstater som själva beslutar om omfattningen av den nationella uppföljningen av rådets rekommendationer. Utskottet konstaterar också att rådets rekommendationer inte är bindande för medlemsstaterna, men att det har pågått diskussioner om att införa ett strukturerat system för återrapportering. Utskottet utgår från att regeringen aktivt deltar i diskussionerna och driver på i frågan. Däremot noterar utskottet att regeringen sedan 2014 inte gett Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och SMHI ett fortsatt uppdrag att redovisa hur respektive myndighet följt upp de slutsatser och rekommendationer som antas vid Arktiska rådets ministermöten.

Utskottet framhöll även att regeringen regelbundet bör informera riksdagen om utvecklingen i det arktiska området. Därutöver föreslog utskottet att regeringen i en årlig skrivelse till riksdagen redogör för utvecklingen i det arktiska området och för verksamheten i Arktiska rådet. Detta bör ske, menade utskottet, i samband med den årliga skrivelsen till riksdagen om det nordiska samarbetet. I regeringens senaste skrivelse (skr. 2016/17:90) för det nordiska samarbetet redogör regeringen för det klimatprojekt som Sverige under år 2016 tagit initiativ till.

I januari 2016 presenterade regeringen en ny inriktning för miljöpolitiken i Arktis. Inom ramen för denna vill regeringen bl.a. se förstärkta insatser inom Arktiska rådet kring klimat och förnybar energi och att miljödimensionen i rådet stärks. I budgetpropositionen 2018 (prop. 2017/18:1, UO20) redogjorde regeringen för hur den finansierar ett projekt inom Arktiska rådet som syftar till att öka kunskapen om arktiska våtmarker, inklusive effekter av klimatförändringar.

I budgetpropositionen 2017 (prop. 2016/17:1, UO 5) uttalade regeringen att Sverige har verkat för ett förstärkt arbete för en hållbar ekonomisk utveckling i Arktis samt för en tydligare nationell implementering av policyrekommendationer.

Uppdaterad: 12 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?