Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen välkomnade Riksrevisionens granskning av styrningen av ämneslärarutbildningen och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan i Gävle. Regeringen bedömde att rapporten kan bidra till att utveckla lärosätenas styrning av ämneslärarutbildningen och förutsätter att lärosätena tar del av rekommendationerna. Regeringen instämde i Riksrevisionens iakttagelse om vikten av att utbildningarna styrs och organiseras på ett ändamålsenligt sätt internt på lärosätena. Detta i syfte att säkra ämneslärarutbildningarnas kvalitet. Regeringen konstaterade att lärosätena åstadkommer detta genom att hitta den organisationsstruktur och styrning som passar den egna verksamheten bäst.

Vidare betonade regeringen att det är en högt prioriterad fråga att alla studenter ska få möta kunniga och kompetenta lärare, oavsett skolform eller var i landet man bor. Regeringen menade att den lägger stor vikt vid arbetet att få fler att vilja bli, och förbli, lärare och framhöll ett flertal insatser som tidigare genomförts gällande lärarutbildningarna. Regeringen meddelade att den nu avsåg att arbeta vidare med ytterligare insatser för att stärka lärarutbildningarna. Då Riksrevisionens rekommendationer riktade sig till lärosätena avsåg inte regeringen att vidta några åtgärder till följd av granskningsrapporten. Stockholms universitet beslutade att koncentrera ansvaret för ämneslärarutbildningen till det Humanvetenskapliga området. Beslutet fattades som följd av Riksrevisionens granskning och en intern utredning. Regeringen ansåg i och med skrivelsen att rapporten var slutbehandlad.

Utbildningsutskottet välkomnade Riksrevisionens granskning och konstaterade att Riksrevisionen har lämnat ett antal rekommendationer till de granskade lärosätena. Utskottet förutsatte, likt regeringen, att lärosätena tar del av rekommendationerna. Mot denna bakgrund föreslog utbildningsutskottet att lägga skrivelsen till handlingarna och att de motioner som lämnats skulle avslås. Riksdagen biföll utskottets förslag.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?