Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Artiklar

Bengtsson, N., Björkman-Nyqvist, M., Madestam, A. och Stryjan, M., ”Rothsteins kritik svagt underbyggd och felaktig”, Dagens Nyheter, 2019-11-11.

Fredriksson, P., Persson, T. och Svensson, J., ”Pristagarnas forskning är inte baserad på oetiska metoder”, Dagens Nyheter, 2019-11-11.

Rogers, P.J., “Using Programme Theory to Evaluate Complicated and Complex Aspects of Interventions”, Evaluation, vol. 14, nr. 1, 2008.

Rothstein, B., ”Oetiska forskningsmetoder bakom årets ekonomipris”, Dagens Nyheter, 2019-11-09.

Rothstein, B., ”Märkligt att priskommittén inte alls ser de etiska problemen”, Dagens Nyheter, 2019-11-19.

Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter

Budgetlag (2011:203).

Förordning (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Ändrad: t.o.m. SFS 2022:234.

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Förvaltningslag (2017:900).

Kommittéförordning (1998:1474).

Regeringsformen (1974:152).

Regeringsbeslut

Bilaga till regeringsbeslut UD2017/21053/IU, Riktlinjer för strategier inom svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Bilaga till regeringsbeslut UD2020/19059, Anvisningar till Sida att utarbeta underlag för en strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique 2021–2025.

Bistånd för en ny era – Frihet, egenmakt och hållbar tillväxt, beslutad vid regeringssammanträde den 14 december 2023.

Regeringsbeslut dir. 2016:71, Tilläggsdirektiv till Expertgruppen för biståndsanalys Kommittédirektiv (UD2013).

Regeringsbeslut UF2013/77720/UD/USTYR (delvis), UF2013/78291/UD/USTYR, Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd.

Regeringsbeslut UF2014/80014/UD/USTYR (delvis), UF2014/80444/UD/USTYR, Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd.

Regeringsbeslut UD2015/12080/USTYR (delvis), UD2015/12272/USTYR, Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd.

Regeringsbeslut UD2016/21715/IU(delvis), UD2016/21895/IU, Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd.

Regeringsbeslut UD2017/20132/IU (delvis), UD2017/20482/IU, Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd.

Regeringsbeslut UD2018/20959/IU (delvis), UD2018/21002/IU, Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd.

Regeringsbeslut UD2019/19241/IU (delvis), UD2019/19497/IU, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd.

Regeringsbeslut UD2020/18600 (delvis), UD2020/19029, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd.

Regeringsbeslut UD2021/18069 (delvis), UD2021/18461, Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd.

Regeringsbeslut UD2021/04154, Anvisningar till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) att utarbeta underlag för en strategi för regionalt utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien 2022 – 2026.

Regeringsbeslut UD2018/20720/PLAN, UD2018/20984/IU, Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete.

Regeringsbeslut UD2019/18427/RS (delvis), UD2019/18461/IU, Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete.

Regeringsbeslut UD2020/15429, UD2020/16973, UD2020/17621 (delvis) m.fl., Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete.

Regeringsbeslut UD2021/17491, UD2021/17637, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Regeringsbeslut UD2023/01585, Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Regeringsbeslut UF2014/81989/UD/USTYR, Vägledning för att omhänderta biståndsrelevanta utvärderingar, analyser och studier inom Utrikesdepartementet.

Utrikesdepartementet, Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom miljö, klimat och biologisk mångfald 2022–2026, u.å.

Utrikesdepartementet, Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Asien och Oceanien 2022–2026, u.å.

Utrikesdepartementet, Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique 2022–2026, u.å.

Utrikesdepartementet, Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Zambia 2018–2022, u.å.

Riksdagstryck

Bet. 2016/17:KU20, Granskningsbetänkande.

Framst. 2005/06:RS3, Riksdagen i en ny tid, bet. 2005/06:KU21, rskr. 2005/06:333.

Prop. 1999/00:1, Budgetpropositionen för 2000.

Prop. 2000/01:1, Budgetpropositionen för 2001.

Prop. 2001/02:1, Budgetpropositionen för 2002.

Prop. 2002/03:1, Budgetpropositionen för 2003.

Prop. 2002/03:122, Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112.

Prop. 2003/04:1, Budgetpropositionen för 2004.

Prop. 2004/05:1, Budgetpropositionen för 2005.

Prop. 2005/06:1, Budgetpropositionen för 2006.

Prop. 2006/07:1, Budgetpropositionen för 2007.

Prop. 2007/08:1, Budgetpropositionen för 2008.

Prop. 2008/09:1, Budgetpropositionen för 2009.

Prop. 2009/10:1, Budgetpropositionen för 2010, bet. 2009/10:UU2.

Prop. 2010/11:1, Budgetpropositionen för 2011, bet. 2010/11:UU2.

Prop. 2011/12:1, Budgetpropositionen för 2012, bet. 2011/12:UU2.

Prop. 2012/13:1, Budgetpropositionen för 2013, bet. 2012/13:UU2, rskr. 2012/13:91.

Prop. 2013/14:1, Budgetpropositionen för 2014, bet. 2013/14:UU2, rskr. 2013/14:127.

Prop. 2014/15:1, Budgetpropositionen för 2015, bet. 2014/15:UU2, rskr. 2014/15:75.

Prop. 2015/16:1, Budgetpropositionen för 2016, bet. 2015/16:UU2, rskr. 2015/16:99.

Prop. 2016/17:1, Budgetpropositionen för 2017, bet. 2016/17:UU2, rskr. 2016/17:95;

Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018, bet. 2017/18:UU2, rskr. 2017/18:95.

Prop. 2018/19:1, Budgetpropositionen för 2019, bet. 2018/19:UU2, rskr. 2018/19:85.

Prop. 2019/20:1, Budgetpropositionen för 2020, bet. 2019/20:UU2, rskr. 2019/20:104.

Prop. 2020/21:1, Budgetpropositionen för 2021, bet. 2020/21:UU2, rskr. 2020/21:125.

Prop. 2020/21:1, Budgetpropositionen för 2021, bet. 2020/21:FiU1.

Prop. 2021/22:1, Budgetpropositionen för 2022, bet. 2021/22:UU2, rskr. 2021/22:90.

Prop. 2022/23:1, Budgetpropositionen för 2023, bet. 2022/23:UU2, rskr. 2022/23:94.

Prop. 2023/24:1, Budgetpropositionen för 2024.

Skr. 2008/09:189, Biståndets resultat.

Skr. 2009/10:214, Biståndets resultat – tema miljö och klimat.

Skr. 2010/11:167, Biståndets resultat – tema jämställdhet och kvinnors roll för utveckling.

Skr. 2011/12:164, Biståndets resultat – tema demokrati och mänskliga rättigheter.

Skr. 2016/17:60, Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, bet. 2016/17:UU11, rskr. 2016/17:235.

Skr. 2017/18:188, Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer.

Skr. 2019/20:91, Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer.

Skr. 2021/22:236, Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer.

Webbsidor

Delegationen för migrationsstudier, ”Publikationer”, https://www.delmi.se/publikationer/, hämtad 2024-01-30.

Expertgruppen för biståndsanalys, ”Alla rapporter”, https://eba.se/rapporter/, hämtad 2023-12-11, 2023-12-15, 2023-12-18.

Expertgruppen för biståndsanalys, ”Expertgruppen”, https://eba.se/expertgruppen/, hämtad 2022-11-17.

Expertgruppen för biståndsanalys, ”Kansliet”, https://eba.se/kansliet/,
hämtad 2022-11-17.

Expertgruppen för biståndsanalys, ”Lyssna på EBA-podden”, https://eba.se/podcast/, hämtad 2023-11-27.

Expertgruppen för biståndsanalys, ”Om oss”, https://eba.se/vara-dokument/om-oss/, hämtad 2023-09-25, 2024-01-26.

Expertgruppen för biståndsanalys, ”Seminarier”, https://eba.se/seminarier/, hämtad 2023-11-27.

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ”Rapporter”, https://eso.expertgrupp.se/rapporter/, hämtad 2024-01-30.

Sida, ”Genomförande och uppföljning”, https://www.sida.se/partner-till-sida/samarbeta-med-sida/genomforande-och-uppfoljning, hämtad 2023-12-04.

Sida, ”Om Sida”, https://www.sida.se/om-sida, hämtad 2024-01-16.

Sida, ”Publikationer inom biståndet”, https://www.sida.se/partner-till-sida/publikationer?publicationTypeSlugs=sida-evaluation&page=2&issuedYearFrom=2018&issuedYearTo=2022, hämtad 2024-01-16.

Sida, ”Sidas organisation”, https://www.sida.se/om-sida/organisation,
hämtad 2023-10-01.

Sida, ”Så styrs Sida”, https://www.sida.se/om-sida/sa-styrs-sida, hämtad 2023-09-19.

Sida, ”Utvärdering av svenskt utvecklingssamarbete”, https://www.sida.se/partner-till-sida/samarbeta-med-sida/utvardering-av-svenskt-utvecklingssamarbete, hämtad 2024-02-14.

Tillväxtanalys, ”Publikationer”, https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer.html, hämtad 2024-01-30.

Utrikesministeriet, ”Utvecklingspolitiska resultatrapporten 2022”, https://um.fi/web/kehityspolitiikan-tulosraportti-2022/forsta-sidan, hämtad 2023-10-27.

Vinnova, ”Våra rapporter”, https://www.vinnova.se/om-oss/publikationer-och-ebocker/, hämtad 2024-01-30.

Rapporter, utredningar m.m

Burman, M., Målbild och mekanism: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers måluppfyllelse?, EBA-rapport 2021:02, Expertgruppen för biståndsanalys, 2021.

EBA, Colvin, J., Mukute. M., Habib, M.A., Burt, J., Kugele och M., Wilson, J., Evaluation of the Swedish Climate Change Initiative, 2009–2012, EBA-rapport 2020:02, Expertgruppen för biståndsanalys, 2020.

Ekonomistyrningsverket och Statskontoret, Verksamhetsanpassad styrning – en översyn av regeringens styrning och Sidas interna effektivitet, ledning och uppföljning, ESV Dnr: 2019-01212, Statskontoret Dnr: 2019/185-5, Statskontoret rapportnummer 2020:22, Ekonomistyrningsverket och Statskontoret, 2020.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Avtalsmall för avtal mellan författare och EBA, u.å.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Beslutsordning ekonomiska beslut, 2014.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), EBA:s arbetsformer, 2019.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), EBA:s arbetsordning, 2021.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Guidelines for project proposals, 2017.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Policy gällande handläggning vid eventuella jävsförhållanden samt opartiskhet hos EBA:s författare, 2019.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Policy samt riktlinjer för säkerställande av kvalitet i studier, 2020.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Policy samt riktlinjer för upphandling, 2019, rev. 2022.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Protokoll Expertgruppsmöte 2022-02-02, 2022.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Protokoll Expertgruppsmöte 2022-03-09, 2022.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Protokoll Expertgruppsmöte 2022-04-06, 2022.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Protokoll Expertgruppsmöte 2022-05-04, 2022.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Protokoll Expertgruppsmöte 2022-06-15, 2022.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Protokoll Expertgruppsmöte 2022-09-02, 2022.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Protokoll Expertgruppsmöte 2022-10-05, 2022.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Protokoll Expertgruppsmöte 2022-11-16, 2022.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Protokoll Expertgruppsmöte 2022-12-14, 2022.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Riktlinjer för referensgrupper, 2017, rev. 2022.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Rutiner för kontakt mellan Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) och UD, 2017.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Vem lär av EBA? Användning och tillvaratagande av EBA:s rapporter – en intervjustudie, 2016.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), Verksamhetsstrategi, 2019.

FCG Sweden, Evaluation of Strengthening Regional Awareness and Ownership of Forest Governance Issues in the Greater Mekong and Other Regions of Asia (2014–2023), Decentraliserad utvärdering 2023:25, Sida, 2023.

Finansdepartementet, Cirkulär Fi 2023:1, 2023.

Forss, K., Marra, M. och Schwartz, R., Evaluating the complex: Attribution, Contribution and Beyond, Transaction Publishers, 2011.

JO 2021/22 s. 115.

Kebede, B., Danielsson, L., Elias, H. och Köhlin, G., Swedish Development Cooperation with Ethiopia: Sixty Years of Lessons Learned, EBA-rapport 2022:06, Expertgruppen för biståndsanalys, 2022.

NIRAS Sweden AB, End of Project Evaluation of the Ipas project: Expanding women’s and girls’ access to comprehensive abortion and contraception care in Nampula and Zambezia provinces in Mozambique, Decentraliserad utvärdering 2022:33, Sida 2022.

NJA 1995 s. 11.

Nordic Consulting Group, End of Project Evaluation of the One UN-SRHR for girls and young women in Mozambique – Rapariga Biz Program, 2016–2019, Decentraliserad utvärdering 2023:15, Sida, 2023.

Nordic Consulting Group, Final evaluation of financial sector deepening Mozambique (FSDMoc) 2016–2020, Decentraliserad utvärdering 2023:23, Sida, 2023.

OECD/DAC, The Paris declaration on aid effectiveness and the Accra Agenda for Action 2005/2008. OECD/DAC: Paris, 2008.

Riksrevisionen, Revisionsberättelse för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 2018, 2019.

Riksrevisionen, Revisionsberättelse för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 2019, 2020.

Riksrevisionen, Revisionsberättelse för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 2020, 2021.

Riksrevisionen, Revisionsberättelse för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 2021, 2022.

Riksrevisionen, Revisionsberättelse för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 2022, 2023.

Riksrevisionen, Vem, hur och varför? – Sidas val av samarbetspartner och biståndsformer, 2022:9, 2022.

Sandahl, R. och Petersson, G.J., Kausalitet: i filosofi, politik och utvärdering, Studentlitteratur, 2016.

Sida, Anvisning för strategiplan, 2021.

Sida, Arbetsbeskrivning för befattning handläggare utvecklingssamarbete med placering på INTEM/TEMA, 2023.

Sida, Budgetunderlag 2024–2026, u.å.

Sida, Central utvärderingsplan 2021–2023, 2020.

Sida, Central utvärderingsplan 2022–2024, 2021.

Sida, Central utvärderingsplan 2023–2025, 2022.

Sida, Evaluation Handbook – Guidelines and Manual för Conducting Evaluations at Sida, 2020.

Sida, Example: Format Monitoring and Evaluation Plan for development cooperation strategies, 2022.

Sida, Feedback beställare utvärderingar 2021–2022.

Sida, Format Monitoring and Evaluation Plan for development cooperation strategies, 2022.

Sida, Fördjupad strategirapport 2015–2018 för Moçambique 2015–2020, Ärendenummer UM2015/00739.

Sida, Fördjupad strategirapport för Regionalt Asien och Oceanien 2016–2021, Ärendenummer 20/000065.

Sida, Fördjupad strategirapport för utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022, Ärendenummer: 21/000021.

Sida, Glossary of Key Terms In Evaluation and Results Based Management, 2008.

Sida, Handläggningsordning för Enheten för effektiv insatshantering och metoder (EFFEKT) på Avdelningen för Ledningsstöd, 2019.

Sida, Handläggningsordning för Enheten för lärande och organisationsutveckling på Avdelningen för HR och kommunikation, 2018.

Sida, Handläggningsordning för Enheten för verksamhetsstyrning (STYRSAM) på Avdelningen för Ledningsstöd, 2018.

Sida, Komplettering till den fördjupade strategirapporten för Strategin för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022, 2022.

Sida, Mall för fördjupad strategirapport, år 2019–2021 samt 2023, u.å.

Sida, Mall för strategirapport år 1, år 2019–2021 samt 2023, u.å.

Sida, Mall för årlig strategirapport, år 2019–2021 samt 2023, u.å.

Sida, Menystruktur för utvärderingsstöd på Sidas nya intranät, 2023.

Sida, Menystruktur Inside (2018–2023), u.å.

Sida, Regel för att hantera biståndsinsatser, 2021.

Sida, Sida’s Thematic Networks, 2021.

Sida, Sidas årsredovisning 2022, 2023.

Sida, Strategiplansmall, 2023.

Sida, Strategirapport för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique 2015–2020, Ärendenummer 19/001376.

Sida, Strategirapport för Moçambique 2020, Ärendenummer 21/000425.

Sida, Strategirapport för Moçambique 2015–2021, Ärendenummer UM2021/07044/MAPU.

Sida, Strategirapport år 1 för Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete i Moçambique 2022–2026, Ärendenummer 22/001397.

Sida, Strategirapport för Sveriges regionala utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien 2016–2021, Ärendenummer 19/000302.

Sida, Strategirapport för Asien och Oceanien 2016–2021, Ärendenummer 20/001591.

Sida, Strategirapport 2021 för Sveriges regionala utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien 2016–2021, Ärendenummer 22/000387.

Sida, Strategirapport för Sveriges utvecklingssamarbete med Asien och Oceanien 2022–2026 (år 1), Ärendenummer 23/000447.

Sida, Strategirapport 2018 för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022, Ärendenummer: 18/001564.

Sida, Strategirapport 2019 för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022, Ärendenummer 20/000040.

Sida, Strategirapport för utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022, Ärendenummer 22/000091.

Sida, Strategirapport år 1 för Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom miljö, klimat och biologisk mångfald 2022–2026, Bilaga 1 till strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom miljö, klimat och biologisk mångfald 2022–2026, Ärendenummer 23/000137.

Sida, Strategisk utvärderingsplan 2018–2020, 2018.

Sida, Strategisk utvärderingsplan 2019–2021, 2019.

Sida, Strategisk utvärderingsplan 2020–2022, 2020.

Sida, Ställningstaganden till rapport, för insats Oxfam Transboundary Water Governance TROSA 2016–2022, 2023.

Sida, Ställningstagande till rapport, för insats RECOFTC Community Forestry 2016–2023, 2023.

Sida, Ställningstagande till rapport, för insats UNEP 2018–2022, 2021.

Sida, TEMA övergripande februari 2023, 2023.

Sida, Trac A guide to contribution management at Sida, 2020.

Sida, Trac hjälptexter, 2023.

Sida, Underlag inför beslut om strategi för utvecklingssamarbetet med Moçambique 2021–2025, 2021.

Sida, Underlag till strategi för regionalt utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien 2022–2026, 2021.

Sida, Utskrift av Trac med frågor och hjälptexter, 2021.

Statskontoret, Utvärdering av svenskt bistånd – En översyn av biståndsverksamheten, 2012:17, 2012.

Statskontoret, Översyn av Expertgruppen för biståndsanalys, 2018:16, 2018.

Sundström, G., Brutet förvaltningskontrakt: Om metastyrning av svensk biståndsförvaltning, Studentlitteratur, 2022.

Towns, A., Bjarnegård, E. och Jezierska, K., More Than a Label, Less Than a Revolution: Sweden’s Feminist Foreign Policy, EBA-rapport 2023:02, Expertgruppen för biståndsanalys, 2023.

Utrikesdepartementet, UD:s förslag på kommande EBA-studier 2022, u.å.

Vedung, E., Utvärdering i politik och förvaltning, 3 uppl. upplagan, Studentlitteratur, 2009.

Uppdaterad: 19 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?