Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arbetet med lex Maria och lex Sarah behöver bli mer effektivt

Statens insatser för att förhindra vårdskador och missförhållanden inom vården och omsorgen av äldre är inte tillräckligt effektiva. Riksrevisionen rekommenderar att stöd, tillsyn och uppföljning stärks. Dessutom bör rätten för drabbade och deras anhöriga att komma till tals stärkas.

Detaljbild på gammal persons hand. Runt handleden sitter ett larm.

FOTO: SCANDINAV

Vårdskador och missförhållanden orsakar lidande för enskilda och stora kostnader för samhället. Riksrevisionen har granskat statens insatser för att förhindra vårdskador och missförhållanden inom vård och omsorg av äldre enligt bestämmelserna om lex Maria och lex Sarah. Den övergripande slutsatsen är att statens insatser inte är effektiva.

Ansvaret för att förhindra vårdskador och missförhållanden genom bestämmelserna om lex Sarah och lex Maria ligger på vård- och omsorgsverksamheterna. Granskningen visar att många vårdskador och missförhållanden inte upptäcks, och att utredningar inte alltid leder till förbättringar. Det gör också att allvarliga händelser inte rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som då får svårare att rikta sin tillsyn mot de största problemen.

Staten ska bidra till att målen med bestämmelserna nås. Riksrevisionen konstaterar dock att den tillsyn som IVO bedriver utifrån lex Maria och lex Sarah har vissa brister. IVO avslutar ärenden, trots att verksamheterna inte utrett det inträffade ordentligt och utan att de föreslagit åtgärder som går till botten med grundorsakerna.

Granskningen visar vidare att den statliga styrningen för ökad patientsäkerhet har skapat goda förutsättningar för arbetet med att förhindra vårdskador. Patientsäkerhetsarbetet har dock inte kommit lika långt i den kommunala hälso- och sjukvården, som omfattar vården av äldre. Regeringen och Socialstyrelsen behöver prioritera den kommunala vården i patientsäkerhetsarbetet. Det finns inte en sammanhållen statlig styrning för att minska antalet missförhållanden i omsorgen om äldre, och den styrningen bör stärkas.

Olof Widmark, porträtt.

– De statliga myndigheterna ska bidra till att lagstiftningen efterlevs. Om det arbetet inte är effektivt ökar risken för att brister i äldreomsorgen inte åtgärdas, och att vårdskador och missförhållanden inträffar igen, säger Olof Widmark, projektledare för granskningen.

Vårdskador och missförhållanden kan ofta vara traumatiska för den som drabbats och deras anhöriga. Det är viktigt att vård- och omsorgsverksamheter utgår från en händelse ur enskildas synvinkel, och inte enbart som ett underlag för att utveckla verksamheten. Idag är det inte obligatoriskt att informera drabbade och anhöriga vid missförhållanden. Det är inte heller obligatoriskt att höra drabbade och anhöriga när vårdskador eller missförhållanden inträffar. Enligt Riksrevisionens bedömning behöver enskildas ställning därför stärkas.

Helena Lindberg, porträtt.

– Regeringen bör stärka den nationella styrningen, till exempel genom att ta fram en nationell handlingsplan för ökad kvalitet i omsorgen, och prioritera den kommunala hälso- och sjukvården i arbetet mot vårdskador. Dessutom behöver patient- och brukarperspektivet stärkas i lagstiftningen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rekommendationer i korthet

  • Regeringen rekommenderas bland annat att stärka den nationella styrningen av kvalitet i omsorgen om äldre med målsättningen att minska antalet missförhållanden, samt att stärka den enskildes rätt att komma till tals i bestämmelserna om lex Maria och lex Sarah.
  • IVO rekommenderas att stärka kvaliteten och likvärdigheten i handläggningen av lex Maria- och lex Sarah-ärenden.
  • Socialstyrelsen rekommenderas bland annat att utveckla uppföljningen av vårdskador i vården och omsorgen om äldre, samt kartlägga förekomsten av missförhållanden.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Lex Maria och lex Sarah inom vården och omsorgen om äldre

Verksamheter som bedriver vård- och omsorg ska enligt bestämmelserna om lex Maria och lex Sarah fånga upp, anmäla, utreda och förhindra händelser som har, eller hade kunnat medföra en vårdskada respektive ett missförhållande. Syftet är att förhindra att liknande händelser inträffar igen. I vården och omsorgen om äldre är vanliga vårdskador läkemedelsrelaterade skador, fallskador, trycksår, vårdrelaterade infektioner samt undernäring. Missförhållanden kan vara fysiska, psykiska eller ekonomiska övergrepp, brister i bemötande såsom brist på respekt, självbestämmande, integritet eller trygghet. Det kan också handla om brister vid utförande av en insats, att en beviljad insats inte utförs alls eller brister i handläggningen av ett ärende.

Videopresentation, projektledare Olof Widmark.

Presentation av granskningen

Se en kort videopresentation av granskningsrapporten.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 14 mars 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?