Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Resultat

Sida använder garantier inom allt fler strategier, men flera faktorer försvårar användningen av garantier

Garantier övervägs och beslutas inom allt fler strategier, men samtidigt har storleken på Sidas garantiportfölj inte ökat under de senaste åren. Riksrevisionen identifierar flera faktorer som försvårar för medarbetare att använda garantier. Garantier är ofta mer resurskrävande att hantera än andra biståndsinsatser och kräver särskild kompetens. Medarbetare upplever också att Sidas ledning prioriterar utbetalningar av biståndsmedel framför mobilisering av kapital. Riksrevisionen har inte kunnat bedöma om medarbetarna valt andra, mindre relevanta, instrument på grund av dessa faktorer. Riksrevisionen vill dock understryka att det inte är Sidas interna styrning som bör avgöra vilket instrument som medarbetare väljer för att genomföra biståndet. Valet av instrument bör istället styras utifrån en bedömning av relevans.

Sida har i huvudsak utformat garantierna på väl motiverade bedömningar, men det finns brister i internt stöd och dokumentation

Sida har i huvudsak utformat garantierna baserat på väl motiverade bedömningar. Det är dock otydligt vilka överväganden som legat till grund för Sidas val av nivå på riskdelning och eventuell subvention. Det finns också otydligheter kring hur Sida bedömer riskerna för negativ marknadsstörning. Sidas interna dokument ger inte handläggare ett tillräckligt stöd för att göra dessa överväganden och bedömningar. Riskdelning, subventioner och marknadsstörning är aspekter som till stor del skiljer garantier från andra biståndsinstrument. De påverkar även garantitagarens incitament att låna ut till de målgrupper som Sida vill nå, och möjligheterna att få till stånd garantin. Enligt Riksrevisionen är det därför viktigt att Sida säkerställer att bedömningar relaterade till dessa aspekter är väl motiverade.

Sida planerar inte uppföljningen av garantiernas resultat på ett systematiskt sätt

Sida har till viss del skapat goda förutsättningar för att följa upp garantiernas resultat. Sida beskriver vad garantierna förväntas ge för resultat på övergripande nivå, och begär in relevanta uppgifter för att följa upp prestationer till följd av garantier. Men Sida planerar inte systematiskt för hur garantiernas eventuella effekter ska följas upp. Till exempel specificerar Sida inte alltid vilka aspekter eller indikatorer som är relevanta att följa upp för att fånga finansiella effekter och utvecklingseffekter. Enligt Riksrevisionen försvårar det uppföljningen.

Sidas uppföljning grundar sig på den information som garantitagaren rapporterar till Sida enligt avtal. Men Sida efterfrågar relevant rapportering av effekter för endast ett fåtal garantier som ingått i granskningen. Enligt Riksrevisionen bör Sida efterfråga sådan rapportering för samtliga garantier. Om det inte är möjligt att avtala om relevant rapportering behöver Sida planera för kompletterande uppföljningsåtgärder. Det är viktigt för att skapa möjlighet till att följa upp garantiernas resultat, inklusive deras långsiktiga effekter.

Sida och Riksgälden har i huvudsak arbetat ändamålsenligt med att beräkna förväntade förluster, men det interna stödet behöver stärkas

Sida och Riksgälden har i huvudsak arbetat ändamålsenligt med att beräkna statens förväntade förluster för garantier. Det går däremot inte att följa vilka överväganden Sida och Riksgälden har gjort för att skatta ”förväntad exponering” respektive ”förväntad förlust givet fallissemang” som är viktiga parametrar i beräkningarna. Både Sida och Riksgälden saknar också ett tydligt handläggarstöd för att skatta parametrarna. Det kan medföra att den beräknade förlusten skattas med sämre precision, vilket påverkar storleken på garantiavgifter och eventuella subventioner.

Uppdaterad: 17 november 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?