Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Litteratur, utredningar och myndighetsrapporter

Amsterdam Data Collective, Business Swedens exportfrämjande insatser - Småföretagsprogrammet 2020–2022.

Business Sweden, Förslag till budget för export- och investeringsfrämjandet till regeringen, 2020–2024.

Business Sweden, Förslag till inriktning och resursbehov för det statliga uppdraget (export- och investeringsfrämjande) för verksamhetsåren 2021, 2023 respektive 2024 vid Business Sweden – budgetunderlag till Utrikesdepartementet.

Business Sweden, Guidelines – Business Promotion Activities, december 2022.

Business Sweden, Guidelines – Invest Projects, 2023.

Business Sweden, Guidelines Megaprojects, 2023.

Business Sweden, Income Statement YTD June 2023.

Business Sweden, Presentation om investeringsfrämjandet, 2023-03-28.

Business Sweden, Redovisning av statens uppdrag till Business Sweden verksamhetsåren 2013–2022.

Business Sweden, Årsredovisning och hållbarhetsrapport Business Sweden verksamhetsåret 2022, 2023.

Ekonomistyrningsverket, Att styra statliga åtaganden som utförs av privaträttsliga organ – förslag till principer för styrning, ESV 2009:30, Ekonomistyrningsverket, 2009.

Ekonomistyrningsverket, Att verka genom andra. Kartläggning av organ med statligt åtagande, ESV 2008:34, Ekonomistyrningsverket, 2008.

Invest Sweden, Årsredovisning 2012.

Kreab. Business Sweden – näringslivets behov, erfarenheter och syn på främjandet, styrningen och finansieringen, 2021.

OECD, Recommendation of the Council on Competitive Neutrality, OECD/LEGAL/0462, OECD, 2022.

OECD, Recommendation of the Council on Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, OECD/LEGAL/0414, OECD, 2022.

PwC, Genomgång av Employment Services, 2020-07-12.

Regeringskansliet, Huvudmännens avsikter med Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), promemoria 2013-11-11, Utrikesdepartementet, 2013.

Regeringskansliet, Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020, Finansdepartementet, 2020.

Regeringskansliet, Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2022. Finansdepartementet, 2023.

Riksrevisionen, På väg ut i världen – statens främjandeinsatser för export, RiR 2013:10, Riksrevisionen, 2013.

Strömberg, H., och Lundell, B., Allmän förvaltningsrätt, 28 uppl., Liber, 2022.

Tillväxtanalys, Effekter av statens främjandeinsatser för internationalisering, rapport 2015:03, Tillväxtanalys, 2015.

SOU 2000:102, Expert på export?

SOU 2008:90, Svensk export och internationalisering.

SOU 2011:21, Utrikesförvaltning i världsklass.

Utrikesdepartementet, UD2020/UD2020/06096/FH, Statens styrning och ägarskap i Business Sweden, promemoria, 2020.

Utrikesdepartementet och Business Sweden, Samverkan mellan utrikesförvaltning och Business Sweden inom export- och investeringsfrämjandet i utlandet, Utrikesdepartementet, 2018.

Utrikesdepartementet och Business Sweden, Samverkan mellan utrikesförvaltningen och Business Sweden inom export- och investeringsfrämjandet i utlandet, Utrikesdepartementet, 2023.

Författningar m.m.

Aktiebolagslag (2005:551).

Anslagsförordning (2011:223).

Arkivlag (1990:782).

Avgiftsförordning (1992:191).

Budgetlagen (2011:203).

Förordning (2012:749) med instruktion för handelssekreterare.

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring.

Förvaltningslag (2017:900).

Inkomstskattelag (1999:1229).

Lag (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges export- och investeringsråd beträffande handelssekreterare m.m.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Myndighetsförordning (2007:515).

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Regeringsformen – kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform.

Tryckfrihetsförordning (1949:105).

Årsredovisningslag (1995:1554).

Bet. 2004/05:NU16, Transparensdirektivet och vissa övriga konkurrenspolitiska frågor, rskr. 2004/05:297.

Bet. 2011/12:NU23, Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande, rskr. 2011/12:265.

Bet. 2019/20:NU1, Näringsutskottets betänkande – Utgiftsområde 24 Näringsliv, rskr. 2019/20:123.

Bet. 2022/23:NU1, Näringsutskottets betänkande – Utgiftsområde 24 Näringsliv, rskr. 2022/23:98 och 2022/23:99.

Prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, bet. FiU38, rskr. 2009/10:315.

Prop. 1997/98:136, Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst, bet. 1997/98:KU31, protokoll 1997/98:119.

Prop. 2011/12:92, Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande, bet. 2011/12:NU23, rskr. 2011/12:265.

Prop. 2022/23:1, Budgetpropositionen för 2023 – Utgiftsområde 24 Näringsliv. bet. 2022/23:NU1, rskr. 2022/23:98 och rskr. 2022/23:99.

Regeringsbeslut UF2011/75897/UD/FIM (delvis) och UF2011/76096/UD/FIM, Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 2:3 Exportfrämjande verksamhet, samt ändringsbeslut.

Regeringsbeslut UF2012/72687/UD/FIM (delvis) och UF2012/73012/UD/FIM, Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 2:3 Exportfrämjande verksamhet.

Regeringsbeslut UF2012/72687/UD/FIM(delvis) och UF2012/74384/UD/FIM, Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 2.4 Investeringsfrämjande verksamhet, samt ändringsbeslut.

Regeringsbeslut UF2013/76341/UD/FIM (delvis) och UF2013/78233/UD/FIM, Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 2.3 Exportfrämjande verksamhet.

Regeringsbeslut UF2013/UD/76341/FIM (delvis) och UF2013/UD/78240/FIM, Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 2:4 Investeringsfrämjande verksamhet, samt ändringsbeslut.

Regeringsbeslut UF2014/80015/UD/FIM (delvis) och UF2014/80433/UD/FIM, Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2.3 Exportfrämjande verksamhet, samt ändringsbeslut.

Regeringsbeslut UF2014/80015/UD/FIM (delvis) och UF2014/80435/UD/FIM, Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:4 Investeringsfrämjande verksamhet, samt ändringsbeslut.

Regeringsbeslut UD2015/11874/FIM (delvis) och UD2015/12264/FIM, Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2.3 Exportfrämjande verksamhet och anslag 2.4 Investeringsfrämjande, samt ändringsbeslut.

Regeringsbeslut UD2016/21817/FH (delvis) och UD2016/21874/FH, Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2.3 Exportfrämjande verksamhet och anslag 2.4 Investeringsfrämjande, samt ändringsbeslut.

Regeringsbeslut UD2017/20455/FH (delvis) och UD2017/20826/FH, Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 2.3 Exportfrämjande verksamhet och anslag 2.4 Investeringsfrämjande, samt ändringsbeslut.

Regeringsbeslut UD2018/21158/FH (delvis) och UD2018/21184/FH, Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 2.3 Exportfrämjande verksamhet och anslag 2.4 Investeringsfrämjande, samt ändringsbeslut.

Regeringsbeslut UD2019/19553/FH (delvis) och UD2019/19717/FH, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 2.3 Exportfrämjande verksamhet och anslag 2.4 Investeringsfrämjande, samt ändringsbeslut.

Regeringsbeslut UD2020/08905, UD2020/18968 (delvis) och UD2020/19027, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2.3 Exportfrämjande verksamhet och anslag 2.4 Investeringsfrämjande, samt ändringsbeslut.

Regeringsbeslut UD2021/18400 (delvis) och UD2021/18448, Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 2.3 Exportfrämjande verksamhet och anslag 2.4 Investeringsfrämjande, samt ändringsbeslut.

Regeringsbeslut UD2022/18302 (delvis) och UD2022/18361, Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende anslag 2.3 Exportfrämjande verksamhet och anslag 2.4 Investeringsfrämjande, samt ändringsbeslut.

Regeringsbeslut UD2017/20455/FH (delvis) och UD2017/20828/FH, Riktlinjer för budgetåret 2018 för Sveriges export- och investeringsråd avseende export- och investeringsfrämjande verksamhet.

Regeringsbeslut UD2018/21192/FH, Riktlinjer för budgetåret 2019 för Sveriges export- och investeringsråd avseende export- och investeringsfrämjande verksamhet.

Regeringsbeslut UD2019/17599/FH, Ändring av riktlinjerna för budgetåret 2019 för Sveriges export- och investeringsråd avseende export- och investeringsfrämjande verksamhet.

Regeringsbeslut UD2019/19727/FH, Riktlinjer för budgetåret 2020 för Sveriges export- och investeringsråd avseende export- och investeringsfrämjande verksamhet.

Regeringsbeslut UD2020/06185/FH, Ändring av riktlinjerna för budgetåret 2020 för Sveriges export- och investeringsråd avseende export- och investeringsfrämjande verksamhet.

Regeringsbeslut UD2020/08905/RS (delvis) och UD2020/09389/FH, Ändring av riktlinjer för budgetåret 2020 för Sveriges export- och investeringsråd avseende exportfrämjande verksamhet.

Regeringsbeslut UD2020/19316, Riktlinjer för budgetåret 2021 för Sveriges export- och investeringsråd avseende export- och investeringsfrämjande verksamhet.

Regeringsbeslut UD2021/09765, Ändring av riktlinjer för budgetåret 2021 för Sveriges export- och investeringsråd avseende exportfrämjande verksamhet.

Regeringsbeslut UD2022/00408, Riktlinjer för budgetåret 2022 för Sveriges export- och investeringsråd avseende exportfrämjande verksamhet.

Regeringsbeslut UD2022/18367, Riktlinjer för budgetåret 2023 för Sveriges export- och investeringsråd avseende exportfrämjande verksamhet.

Regeringens skrivelse 2013/14:55 om Riksrevisionens rapport (RiR: 2013:10) om statens främjandeinsatser för export.

Regeringens skrivelse 2015/16:48 om regeringens exportstrategi.

Protokoll från representantskapet 2023-04-28.

Protokoll från styrelsemöte hos Business Sweden, nr 2 (2022), 2022-05-10.

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR6, Uppföljning av beslutet att bilda Sveriges export- och investeringsråd, Näringsutskottet, 2020.

Avtal mellan staten och SAU om Sveriges export- och investeringsråd (rådet), 2012‑12-19.

Stadgar för Sveriges export- och investeringsråd, 2012.

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening (SAU), Ägarpolicy för Business Sweden, 2022.

Uppdaterad: 15 februari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?