Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Författningar mm.

Dir. 2023:65, Förbättrat informationsutbyte och en mer ändamålsenlig lagreglering för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Ds 2021:27, Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.

Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Förordning (2017:532) om studiestartsstöd.

Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Förordning (2022:811) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

Lag (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Lag (2017:527) om studiestartsstöd.

Regeringsbeslut A2017/02426/A, A2017/02216/SV, Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Arbetsförmedlingen.

Regeringsbeslut A2018/01970/A, A2018/01960/SV, Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Arbetsförmedlingen.

Regeringsbeslut A2019/02240/A, A2019/02134/SV, Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Arbetsförmedlingen.

Regeringsbeslut A2020/02504, A2020/02442, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Arbetsförmedlingen.

Regeringsbeslut A2021/02342, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Arbetsförmedlingen.

Regeringsbeslut A2022/01553, Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Arbetsförmedlingen.

Regeringsbeslut A2023/01650, A2023/01408, A2023/01620, Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Arbetsförmedlingen.

Regeringsbeslut U2023/02553 (delvis), U2023/03352, U2023/03475, Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Statens skolverk.

Regeringsbeslut A2023/01742, A2023/01716 (delvis), A2021/01792 m.fl., Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Arbetsförmedlingen.

Regeringsbeslut U2023/03644 (delvis), U2023/03656, Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Centrala studiestödsnämnden.

Skollag (2010:800).

Socialtjänstlag (2001:453).

Studiestödslag (1999:1395).

SOSFS 2013:1, Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd.

Ändringsförfattning SFS 2020:809, Förordningen (2020:809) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

Ändringsförfattning SFS 2023:612, Förordning (2023:612) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

Rapporter, utredningar, mm.

Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2020, dnr. Af-2019/0017 2992​, 2020.

Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2021, dnr. Af-2020/0064 8443, 2021.

Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2022, dnr. Af-2021/0011 6302, 2022.

Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2023, version 1.1, dnr. Af-2022/002963, 2023.

Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens årsredovisning 2022, dnr. Af-2022/0111 2738, 2023.

Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens årsredovisning 2023, dnr. Af-2023/0054 8720, 2024.

Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknaden för kortutbildade, dnr. Af-2022/0009 4862, 2022.

Arbetsförmedlingen, Att utbilda sig eller att låta bli? En kartläggning av regelverk och ekonomiska drivkrafter för utrikesfödda kvinnor, dnr. Af-2018/0027 1987, 2018.

Arbetsförmedlingen, Budgetunderlag 2018–2020, dnr. Af-2016/0008 3069, 2017.

Arbetsförmedlingen, Budgetunderlag 2019–2021, dnr Af-2017/0026 4044, 2018.

Arbetsförmedlingen, Budgetunderlag 2020–2022, dnr. Af-2018/0017 5953, 2019.

Arbetsförmedlingen, En nationell strategi för karriärvägledning, dnr. Af- 2018/0017 8563, 2018.

Arbetsförmedlingen, Flaskhalsar vid övergång till reguljär utbildning, dnr. Af-2018/0038 4714, 2018.

Arbetsförmedlingen, Fördjupad information om studiestartsstödet, dnr. Af-2020/0055 3323, 2020.

Arbetsförmedlingen, Fler anvisningar till reguljär utbildning, dnr. Af-2021/0026 4333, 2021.

Arbetsförmedlingen, Handläggarstöd Sanktioner till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, version 16, dnr. Af-2023/0114 5944, 2023.

Arbetsförmedlingen, Internt styrande och vägledande dokument, version 17, dnr. Af-2024/00033365, 2024.

Arbetsförmedlingen, Matchning till jobb genom utbildning, dnr. Af-2016/0030 8007, 2017.

Arbetsförmedlingen, PM Utgångspunkter vid anvisning att söka utbildning, 2023-10-09, 2023.

Arbetsförmedlingen, Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Återrapport, dnr. Af-2021/0065 2282, 2021.

Arbetsförmedlingen, Slutredovisning. Likvärdig service i hela landet 2021-10-01, dnr. Af-2021/00114021, 2021.

Arbetsförmedlingen, Uppdrag att minska långtidsarbetslösheten. Återrapport 1, dnr. Af-2022/0104 2982, 2023.

Arbetsförmedlingen, Utgångspunkter för samverkan om nyanländas etablering, dnr. Af-2018/0061 0769, 2019.

Arbetsförmedlingen, Verksamhetsplan 2017, dnr. Af-2016/0003 3730, 2017.

Arbetsförmedlingen, Verksamhetsplan 2018, dnr. Af-2017/0016 6626, 2018.

Arbetsförmedlingen, Verksamhetsplan 2019, 2019.

Arbetsförmedlingen, Återrapport. Uppdrag till Arbetsförmedlingen att analysera och redovisa behov hos långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden, dnr. Af-2022/0114 1951, 2023.

Arbetsförmedlingen, Öka övergångar till reguljär utbildning. Återrapport om utbildningsplikten, dnr. Af-2021/0067 4581, 2021.

Arbetsförmedlingen, Öka övergångar till reguljära studier. Återrapport (del 2), dnr. Af-2021/0067 4581, 2022.

Arbetsförmedlingen och Skolverket, Förbättrat informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och kommuner för att underlätta övergångar till studier i kommunal vuxenutbildning, dnr. Af-2021/0016 1565, 2021.

Arbetsmarknadsdepartementet, Förlängning av uppdrag om förbättrat informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och kommuner för att underlätta övergångar till studier i kommunal vuxenutbildning, dnr. A2023/01344, 2023.

Arbetsmarknadsdepartementet, Konsekvensutredning ändring av förordningen (2000:643) om arbetsmarknadspolitiska program (programförordningen), (A2020/), 2020.

Arbetsmarknadsdepartementet, Uppdrag till Arbetsförmedlingen att minska långtidsarbetslösheten, dnr. A2022/00330, 2022.

Arbetsmarknadsdepartementet, Uppdragsbeskrivning om förbättrat informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och kommuner för att underlätta övergångar till studier i kommunal vuxenutbildning, dnr. A2023/00083, 2023

CSN, Lånebenägenhet bland studerande med studiemedel, dnr. 2017-219-5265, 2017.

CSN, Studiestartsstöd 2019, dnr. ADM/2020:3, 2020.

CSN, Studiestödet 2022 – en uppföljning av studiestödets utveckling och effekter, dnr. ADM/2023:245, 2023.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua), Lokal överenskommelse om samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. Handledning för kommuner och Arbetsförmedlingen som vill utveckla samverkan, 2020

Folkbildningsrådet, Folkhögskolornas kurser i samarbete med Arbetsförmedlingen 2023 Studiemotiverande folkhögskolekurs och Etableringskurs på folkhögskola, dnr. 24/00233, 2024.

Riksrevisionen, Stöd och matchning – ett valfrihetssystem för arbetssökande, RiR 2020:13, 2020.

Riksrevisionen, Skynda långsamt – de statliga servicekontoren i ny regi, RiR 2022:28, 2022.

Skolverket, Distansundervisning i den kommunala vuxenutbildningen 2019, dnr. 2020:906, 2020.

Skolverket, Information om och stöd i genomförandet av kombinationsutbildningar inom komvux, dnr. 2021:2069, 2023.

Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten, 2021.

SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet.

SOU 2019:3, Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad.

SOU 2023:7, På egna ben – Utvecklad samverkan för individers etablering på arbetsmarknaden.

SOU 2024:16, Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna.

Statskontoret, Arbetsförmedlingens interna styrning. Slutrapport om förändringsarbetets genomslag, 2019:3, 2019.

Sveriges kommuner och regioner (SKR), Anvisade att söka till reguljära studier och sen då?, 2021.

Sveriges kommuner och regioner (SKR), Yrkesutbildning, kombinationsutbildning och elevstöd inom komvux, 2023.

Riksdagstryck

Bet. 2016/17: UbU20, Studiestartsstöd ett nytt rekryterande studiestöd, rskr. 2016/17:285.

Bet. 2021/22: UbU9, En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt, rskr. 2021/22:146.

Prop. 2011/12:1, Budgetpropositionen för 2012 – Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, bet. 2011/12:AU2, rskr. 2011/12:88.

Prop. 2016/17:158, Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285.

Prop. 2016/17:180, En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, bet. 2017/18:KU2, rskr. 2017/18:2.

Prop. 2022/23:1, Budgetpropositionen för 2023 – Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, bet. 2022/23:2, rskr. 2022/23:90.

Prop. 2022/23:1, Budgetpropositionen för 2023 – Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

Prop. 2023/24:1, Budgetpropositionen för 2024 – Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

Prop. 2023/24:1, Budgetpropositionen för 2024 – Utgiftsområde 15 Studiestöd, bet. 2023/24:UbU2, rskr. 2023/24:96.

Webbsidor

Arbetsförmedlingen, ”Karriärvägledning på egen hand”, https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/karriarvagledning-pa-egen-hand, hämtad 2024-02-16.

Arbetsförmedlingen, ”Skriv in dig som arbetssökande”, https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/arbetslos---vad-hander-nu/skriv-in-dig, hämtad 2024-02-21.

Arbetsförmedlingen, ”Vår organisation”, https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/organisation, hämtad 2023-12-11.

CSN, ”Antal veckor med studiemedel”, https://www.csn.se/fragor-och-svar/hur-manga-veckor-kan-jag-fa-studiemedel/antal-veckor-med-studiemedel.html#expand:svid10_3bc72e5c15cce36b4231a9b, hämtad 2024-01-31.

CSN, ”Högre bidrag”, https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/tillagg-till-studiestodet/for-studier-med-studiemedel/hogre-bidraget-for-vissa-studier.html#expand:svid10_7ceb52b315ad72aa59e4a836, hämtad 2024-01-15.

CSN, ”Tilläggsbidrag för dig som har barn”, https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/tillagg-till-studiestodet/for-studier-med-studiemedel/tillaggsbidrag.html, hämtad 2024-01-31.

CSN, ”Studiemedel”, https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html#h-Hurmycketpengarkanjagfaochlana,
hämtad 2023-11-28.

CSN, ”Studieresultat”, https://www.csn.se/fragor-och-svar/hur-manga-poang-maste-jag-klara-for-att-fortsatta-fa-studiemedel/studieresultat.html#expand:svid10_3bc72e5c15cce36b423ec8c,
hämtad 2024-01-15.

CSN, ”Studiestartsstöd”, https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiestartsstod.html#expand:svid10_62fc105b15ddecaf46fc404, hämtad 2013-11-28.

CSN, ”Ändrat antal poäng eller kurser”, https://www.csn.se/om-nagot-hander-eller-andras/andrat-antal-poang-eller-kurser.html, hämtad 2024-01-15.

Folkbildningsrådet, ”Folkhögskola”, https://www.folkbildningsradet.se/folkhogskola/, hämtad 2023-11-27.

Folkhögskola.nu, ”Antagningskrav till folkhögskolan”, https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/ansokan/antagningskrav/, hämtad 2023-11-27.

Folkhögskola.nu, ”Allmän kurs – ett alternativ till komvux”, https://www.folkhogskola.nu/om-folkhogskola/folkhogskolans-kurser-och-utbildningar/vad-ar-allman-kurs/, hämtad 2023-12-13.

Försäkringskassan, ”Aktivitetsstöd eller utvecklings­ersättning när du deltar i Arbets­förmedlingens program”, https://www.forsakringskassan.se/privatperson/arbetssokande/aktivitetsstod-eller-utvecklingsersattning-nar-du-deltar-i-arbetsformedlingens-program, hämtad 2023-11-27.

SCB, ”Utbildningsnivån i Sverige”, https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/utbildningsnivan-i-sverige/, hämtad 2024-02-24.

Skolverket, ”Anordna yrkesutbildning inom regionalt yrkesvux”, https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-komvux/yrkesutbildning-inom-komvux/anordna-yrkesutbildning-inom-regionalt-yrkesvux, hämtad 2024-02-05.

Skolverket, ”Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna”, https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlandas-utbildning/utbildning-for-nyanlanda-vuxna/utbildningsplan-for-sammanhallen-utbildning-for-nyanlanda-vuxna, hämtad 2023-11-27.

Uppdaterad: 14 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?