Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Litteratur

Benitez, C., McNeil, D. och Binder, R. “Do protection orders protect?.” The journal of the American Academy of Psychiatry and the Law vol. 38,3, 2010.

Cordier, R., Chung, D., Wilkes-Gillan, S och Speyer, R., “The effectiveness of protection orders in reducing recidivism in domestic violence: a systematic review and meta-analysis”, 2019. DOI:10.1177/1524838019882361.

Grau, J., Fagan J. och Wexler S, Criminal Justice Politics and Women, 1 uppl., “Restraining orders for battered women: issues of access and efficacy”, 1985. Women & Politics, 4(3), 13–28.

Strand, S. “Using a restraining order as a protective risk management strategy to prevent intimate partner violence”, Police Practice and Research 13:3, 2012. DOI:10.1080/15614263.2011.607649.

Petersson, D. och Strand, S. Victim retraction from police investigations of intimate partner violence. Psychology of Violence. Advance online publication. 2023. https://doi.org/10.1037/vio0000492.

Rapporter

Brottsförebyggande rådet, Brott i nära relationer – en nationell kartläggning, Brottsförebyggande rådet, 2014.

Brottsförebyggande rådet, Kontaktförbud – En utvärdering av ändringarna i lagen 2011, Brottsförebyggande rådet, 2015.

Brottsförebyggande rådet, Nationella trygghetsundersökningen 2021, Brottsförebyggande rådet, 2021.

Brottsförebyggande rådet, Polisens resursfördelning och personaltillväxt, Brottsförebyggande rådet, 2023.

Brottsförebyggande rådet, Våld i ungas parrelationer, Brottsförebyggande rådet, 2021.

Jämställdhetsmyndigheten, Att leva med skyddade personuppgifter – behovet av samhällets långsiktiga stöd, Jämställhetsmyndigheten, 2023.

Jämställdhetsmyndigheten, När barn tvingas ta ansvar för sitt eget skydd, Jämställdhetsmyndigheten, 2023.

Jämställdhetsmyndigheten, Skyddade personuppgifter – oskyddade personer. Jämställdhetsmyndigheten, 2022.

Polismyndigheten, Polisens kontaktcenter, tillsynsrapport 2020:6, Polismyndigheten, 2020.

Polismyndigheten, Polisens nationella kunskapsplattform – brottsoffer- och personsäkerhetverksamhet, Polismyndigheten, 2021.

Polismyndigheten, Rapport ärendeinflöde, Polismyndigheten, 2023.

Polismyndigheten, Riskbedömningar på individnivå, tillsynsrapport 2023:2 Polismyndigheten, 2023.

Polismyndigheten, Årsredovisning 2021, Polismyndigheten, 2022.

Polismyndigheten, Årsredovisning 2022, Polismyndigheten, 2023.

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, Våldsbrott i nära relation och sexualbrott mot vuxna – En gemensam granskning av polisens och åklagarens handläggning, tillsynsrapport 2019:1, Åklagarmyndigheten, 2019.

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, Kontaktförbud – en kartläggning av tillämpningen med synpunkter på iakttagelserna, tillsynsrapport 2020:1, Åklagarmyndigheten, 2020.

Riksrevisionen, Digitala tjänster till privatpersoner – stora utvecklingsmöjligheter för statliga myndigheter, RiR 2023:6, 2023.

Socialstyrelsen, Kostnader för våld i nära relation, Socialstyrelsen, 2006.

Skatteverket, Kvalitetsuppföljning av skyddade personuppgifter, FBF 2022:1, Skatteverket, 2022.

Skatteverket, Interrevisionsrapport – tilläggsuppdrag skyddade personuppgifter, Skatteverket, 2020.

Socialstyrelsen, Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2018–2021, Socialstyrelsen, 2022.

Utredningar

SOU 2008:81 Stalkning – ett allvarligt brott.

SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck.

SOU 2021:35 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring.

Riksdagstryck

Dir. 2022:114 En översyn av kontaktförbudslagstiftningen.

Dir. 2023:36. Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av kontaktförbudslagstiftningen (Ju 2022:114).

Dir. 2023:167 Skatteverkets förmedling av post till personer med skyddade personuppgifter.

Prop. 1987/88:137, Om besöksförbud, bet.1987/88:42 JuU, rskr 1987/88:320.

Prop. 1997/98:1 Budgetproposition 1998. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, samt bet. 1997/98: JuU1 och rskr. 1997/98:87.

Prop. 2010/11:45 Förbättrat skydd mot stalkning.

Prop. 2012/13:186, Ökade möjligheter att förbygga våld i nära relation, bet. 2013/14:JuU6, rskr. 2013/14:68.

Prop. 2017/18:81 Elektronisk övervakning av kontaktförbud.

Prop. 2017/18:145 Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen, bet. 2017/18:SkU19 och rskr. 2017/18:317.

Prop. 2020/21:217 Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer, samt bet. 2021/22:JuU8 och rskr. 2021/22:39.

Regeringsbeslut A2023/01397, Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Arbetsförmedlingen.

Regeringsbeslut A2023/00515, Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Jämställdhetsyndigheten.

Regeringsbeslut Ju2021/00575 m.fl., Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Åklagarmyndigheten.

Regeringsbeslut Ju2023/01091, Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Åklagarmyndigheten.

Regeringsbeslut, A2021/00971, Uppdrag att höja kunskapen om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn.

Skr. 2016/17:10. Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid.

Skr. 2021/22:75. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2021.

Lagar och förordningar

Budgetlagen (2011:203)

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, Istanbul 11 maj 2011. (Istanbulkonventionen) CETS No. 210. Ratificerats 1/7 2014, i kraft 1/11 2014. Bet. 2013/14:JuU30; prop. 2013/14:208.

Folkbokföringslagen (1991:481).

Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

Förordning (1988:691) om kontaktförbud.

Förvaltningslagen (2017:900).

Häktesförordningen (2010:2011).

Lagen (1988:688) om kontaktförbud.

Lag (2021:1109) om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud.

Myndighetsförordningen (2007:515).

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Polislagen (1984:387).

Språklagen (2009:600).

Åklagarmyndighetens föreskrift om kontakförbud (ÅFS 2011:6).

Rutindokument m.m.

Polismyndigheten. Beslutsprotokoll 2019-06-14. Polismyndighetens satsning avseende särskilt utsatta brottsoffer. Dnr A299.222/2019.

Polismyndigheten, Checklista för initiala utredningsåtgärder vid brott mot särskilt utsatta brottsoffer, Polismyndigheten, 2023.

Polismyndigheten, Polismyndighetens handbok för kontaktförbud, (PM 2021:29), Polismyndigheten, 2021.

Polismyndigheten, Polismyndighetens handbok för riskreducerande insatser (PM 2021:33), Polismyndigheten, 2021.

Polismyndigheten, Polismyndighetens riktlinjer för brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten (PM 2018:42), Polismyndigheten, 2018.

Polismyndigheten, PÄr – användarstöd för brottsoffer- och personsäkerhetverksamheten (BOPS), Polismyndigheten, 2023.

Skatteverket, Arbetsbeskrivning skyddade personuppgifter, Skatteverket, 2023.

Skatteverket, Skatteverkets förmedling av post till personer med skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering i folkbokföringsdatabasen, Promemoria, Skatteverket, 2022.

Åklagarmyndigheten, Handläggning av brott i nära relation – Handbok, Åklagarmyndigheten, 2017.

Åklagarmyndigheten, Kontaktförbud – risk och proportionalitetsbedömning, Riksåklagarens riktlinjer (2015:2), Åklagarmyndigheten, 2015.

Åklagarmyndigheten, Rättslig vägledning, kontaktförbud – handläggning och beslut, Åklagarmyndigheten, 2023.

Åklagarmyndigheten, Rättslig vägledning 2023:6, SUB – utredningsmetod för särskilt utsatta brottsoffer, 2023.

Webbsidor

Brottsförebyggande rådet, ”Kriminalstatistik: Anmälda brott, antal anmälda brott totalt för hela landet, år 2019–2022”, https://bra.se/statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html, hämtad 2023-11-20.

Brottsförebyggande rådet, ”Kriminalstatistik: Handlagda brottsmisstankar”, https://bra.se/statistik/kriminalstatistik/handlagda-brottsmisstankar.html, hämtad 2023-11-20.

Brottsförebyggande rådet, ”Kriminalstatistik: Handlagda brottsmisstankar, antal handlagda brottsmisstankar med lagföringsbeslut totalt för hela landet år 2019 – 2022”, https://bra.se/statistik/kriminalstatistik/handlagda-brottsmisstankar.html, hämtad 2023-11-20.

Brottsförebyggande rådet, ”Kriminalstatistik: Personer lagförda för brott, lagföringsbeslut efter huvudbrott och huvudpåföljd totalt i landet år 2022”, https://bra.se/statistik/kriminalstatistik/personer-lagforda-for-brott.html, hämtad 2023-11-20.

Brottsförebyggande rådet, ”Polisens arbete med beteendeförändringar hos våldsamma gärningspersoner får pris för bästa brottsförebyggande insats”, https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2022-11-03-polisens-arbete-med-beteendeforandringar-hos-valdsamma-garningspersoner-far-pris-for-basta-brottsforebyggande-insats.html, hämtad 2023-11-20.

Polismyndigheten, ”Polisförhandling i kris”, https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/polisforhandling-i-kris/, hämtad 2023-11-21.

Skatteverket, ”Information – Skyddade personuppgifter”, https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/skyddadepersonuppgifter.4.18e1b10334ebe8bc80001711.html, hämtad 2023-11-16.

Åklagarmyndigheten, ”Att jobba som åklagare”, https://www.aklagare.se/karriar/aklagaryrket/, hämtad 2023-11-20.

Åklagarmyndigheten, ”Åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning”, https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/fran-brott-till-atal/atalsbeslutet/atalsunderlatelse-och-forundersokningsbegransning/,
hämtad 2023-11-20.

Uppdaterad: 22 februari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?