Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Utredningar

SOU 2012:83, Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB, 2012.

SOU 2013:56, Friskolorna i samhället, 2013.

SOU 2019:69, Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande, 2020.

SOU 2020:66, Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk, 2020.

SOU 2021:11, Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, 2021.

Riksdagstryck

Bet. 2011/12:KU20, Granskningsbetänkande.

Prop. 1992/93:230, Valfrihet i skolan, bet. 1992/93:UbU17, rskr. 1992/93:406.

Prop. 2013/14:112, Villkor för fristående skolor m.m. bet. 2013/14:UbU22, rskr. 2013/14:357.

Skr. 2014/15:141, Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken.

Prop. 2016/17:1, Budgetpropositionen för 2017.

Författningar

Budgetlagen (2011:203).

Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Förordning (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Förordning (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet.

Förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk.

Förordning (2016:822) med instruktioner för Statistiska centralbyrån.

Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Förordning (2020:833) om skolenhetsregister.

Kommunallagen (2017:725).

Lagen om den officiella statistiken (2001:99).

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Skollagen (2010:800).

Skolverkets förordning (SKOLFS 2011:142) om Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

U2015/05782/S, Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens skolverk.

U2020/05328, U2020/06047, U2020/06435, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens skolverk.

U2021/04517, U2021/04946, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens skolverk.

U2020/06271, U2021/01369, U2021/02806, Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens skolverk.

Rapporter och interna styrdokument

Regeringskansliet, Analys-PM myndighetsdialog med Statens skolverk, 2018-05-30.

Regeringen, Uppdrag om skol- och resultatinformation, dnr U2012/4307/S, 2012-08-23.

Regeringen, Uppdrag till Statens skolverk att ta fram förslag inför fördelning av medel, U2015/03774/S, 2015-07-02.

Riksrevisionen, Den officiella statistiken – en rättvisande bild av samhällsutvecklingen? RiR 2015:03, 2015.

SCB, Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken 2003-10-30.

SCB, Riktlinjer för vad som är officiell statistik, fastställda av SCB 2018-03-27, dnr: 2018/495.

SCB, Möte i Rådet för den officiella statistiken 2017-10-20, minnesanteckningar.

SCB, Redovisning av regeringsuppdrag, dnr A2020/2343, 2020-09-03.

SCB, Sveriges officiella statistik 2021, del 1, årsrapport, 2022.

SCB, Utvärdering av den officiella statistikens kvalitet – en handbok. Version 3.1, 2022.

SKL, Ekonomirapporten, maj 2018 – Om kommunernas och landstingens ekonomi, 2018.

Skolinspektionen, Tio år av elevers röster. Skolenkäten 2010–2020, dnr 2020:4055.

Skolverket, Samband mellan resurser och resultat En studie av landets grundskolor med elever i årskurs 9, Skolverkets rapport nr 170, 1999.

Skolverket, SALSA – Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser– ett användarstöd, dnr 2000:637.

Skolverket, Redovisning av uppdrag om skol- och resultatinformation, dnr U2012/4307/S, 2013-05-29.

Skolverket, Handbok för arbete med officiell statistik vid Skolverket, dokumentdatum 2015-10-29.

Skolverket, Redovisning av regeringsuppdraget Uppdrag om att ta fram förslag inför fördelning av medel, dnr 2015:00898.

Skolverket, Redovisning av regeringsuppdraget Uppdrag om att utveckla ett nytt informationssystem som möjliggör jämförelser med skolor, dnr 2012:1002, 2016-03-08.

Skolverket, PISA 2015 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik, rapport 450, 2016.

Skolverket, Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor, rapport 467, 2018.

Skolverket, Value Added Ett mått på skolans bidrag till elevernas kunskapsutveckling, rapport 486, 2019.

Skolverket, Digitala verktyg för studie- och yrkesvägledare, förstudie, 2020-10-23.

Skolverket, Systematiskt kvalitetsarbete hos huvudmän för förskola och grundskola, rapport 2021:5.

Skolverket, Årsredovisning 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Elektroniska källor

Friskolornas riksförbund, ”Sveriges bästa och sämsta grundskolor – Skolenheter som presterar bäst och sämst slutbetyg i åk 9 med hänsyn taget till elevsammansättning enligt Skolverkets SALSA-statistik, mars 2019”, https://www.friskola.se/app/uploads/2019/03/sveriges-basta-och-samsta-grundskolor-2019-3.pdf, hämtad 2022-10-17.

SCB, ”Statistikansvariga myndigheter”, https://www.scb.se/om-scb/samordning-av-sveriges-officiella-statistik/statistikansvariga-myndigheter/, hämtad 2022-02-02.

SCB, ”Användarråd vid SCB”, https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/rad-och-namnder/anvandarrad/, hämtad 2022-02-02.

SCB, ”Användarrådet för utbildningsstatistik”, https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/rad-och-namnder/anvandarrad/anvandarradet-for-utbildningsstatistik/, hämtad 2022-10-31.

SCB, ”Socioekonomiska faktorer avgörande för högstadieelevers meritvärde”, https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2021/socioekonomiska-faktorer-kan-paverka-hogstadieelevers-meritvarde/, hämtad 2022-10-25.

Skolverket, ”SALSA statistisk modell”, https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/salsa-statistisk-modell,
hämtad 2022-04-01.

Skolverket, ”Skoladresser från skolenhetsregistret”, https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/skoladresser-fran-skolenhetsregistret, hämtad 2022-06-08.

Skolverket, ”Statsbidrag”, https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag?filterTheme=Likv%C3%A4rdighet&filterTypeOfSchool=Grundskoleutbildning,Gymnasieutbildning,
hämtad 2022-02-21.

Skolverket, ”Utbildningsguiden”, https://utbildningsguiden.skolverket.se/,
hämtad 2022-06-21.

Uppdaterad: 15 november 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?