Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Litteratur

Ekengren M., Engström A. och Rhinard M., ”Coronapandemin – en smygande kris vintern 2020”, i Jerneck M. och Badersten B. (red.), Statsvetenskaplig tidskrift, vol. 123, nr. 5, Lund 2021.

Johansson, A., Norling, S. och Tideman E., Utvärdering. Länsstyrelsen i Västmanlands läns hantering av covid-19 under våren 2020, Mälardalens universitet, 2021.

Leth, E., Ek, Å., och Lundgren Kownacki, K., Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd beredskap och krig, Lunds universitet, 2019.

Utredningar och rapporter

Arbetsmiljöverket, Utredning av Arbetsmiljöverkets handlingsutrymme gällande förfrågningar om möjlighet att leverera egentillverkad personlig skyddsutrustning (PPE) till hälso- och sjukvården med anledning av covid-19, dnr. 2020/019500, Arbetsmiljöverket, 2020.

Arbetsmiljöverket, Projektrapport Stöd i arbetsmiljöarbete Covid-19, dnr. 2020/026507, Arbetsmiljöverket, 2020.

Arbetsmiljöverket, Avstämning – tillfälligt tillhandahållande av personlig skyddsutrustning, dnr 2020/021780, Arbetsmiljöverket, 2020.

ECDC, Vägledning om hantering och användning av personlig skyddsutrustning vid sjukhusvård av patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19, ECDC, 2020.

Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndighetens risk- och sårbarhetsanalys 2016, Folkhälsomyndigheten, 2016.

Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndighetens risk- och sårbarhetsanalys 2018, Folkhälsomyndigheten, 2018.

Folkhälsomyndigheten, Pandemiberedskap. Hur vi förbereder oss – ett kunskapsunderlag, Folkhälsomyndigheten, 2019.

Folkhälsomyndigheten, Pandemiberedskap. Hur vi kommunicerar – ett kunskapsunderlag, Folkhälsomyndigheten, 2019.

Folkhälsomyndigheten, Pandemiberedskap. Tillgång till och användning av läkemedel – en vägledning, Folkhälsomyndigheten, 2019.

IVO, IVO:s prioriterade riskområden 2018–2020, IVO, 2017.

IVO, Delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23), yttrande, dnr 6.1.1-17067/2020-2, IVO, 2020.

KPMG, Granskning av varulager. Redovisningsrevision 2021. Region Skåne, KPMG AB, 2021.

MSB, En sammanställning av riskområden och scenarioanalyser 2012–2015 – Enligt uppdrag 16 i MSB:s regleringsbrev 2015, publ.nr: MSB930, MSB, 2015.

MSB, Ansvar, samverkan, handling: åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014, dnr. 2015-954, MSB, 2016.

MSB, Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, publ.nr. MSB777, MSB, 2018.

MSB, Nationell riskbedömning 2018 som underlag till Sveriges rapportering till Europeiska kommissionen – Svar på uppdrag 8 i MSB:s regleringsbrev 2018, MSB, 2018.

MSB, Det lokala geografiska områdesansvaret under en samhällsstörning. publ.nr. MSB1384, MSB, 2019.

MSB, Handbok i kommunal krisberedskap, publ.nr. MSB1575, MSB, 2020.

MSB, Juridisk vägledning – Kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser, ärendenr. 2020-02881, MSB, 2020.

MSB, Redovisning av regeringsuppdrag att bistå med transporter och logistik avseende skyddsutrustning och annan materiel till följd av covid-19, publ.nr. MSB2020-07407. 2020. MSB, Nationell samlad lägesbild - Coronavirus 2019-nCoV, 2020-02-06, diarienr: 2020-01433.

MSB, Nationell samlad lägesbild - Coronavirus 2019-nCoV, 2020-02-20, diarienr:
2020-01790.

MSB, Nationell samlad lägesbild - Coronavirus 2019-nCoV, 2020-03-04, diarienr:
2020-02721.

MSB, Nationell samlad lägesbild - Coronavirus 2019-nCoV, 2020-03-12, diarienr:
2020-02734.

Regeringen, Nationell säkerhetsstrategi, Regeringskansliet, Statsrådsberedningen, 2017.

Regeringskansliet, Lägesbild coronavirus 2019-nCoV, 2020-02-07 till 2020-03-13.

Riksrevisionen, Pandemier – hantering av hot mot människors hälsa, RiR 2008:1, Riksrevisionen, 2008.

Riksrevisionen, Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete. Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, RiR 2015:18, Riksrevisionen, 2015.

Riksrevisionen, Livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner, RiR 2018:6, Riksrevisionen, 2018.

Socialstyrelsen, Socialstyrelsens beredskapslager – värde, omfattning, hållbarhet, Socialstyrelsen, 2010.

Socialstyrelsen, Beredskapsplanering för pandemisk influensa, artikelnr. 2012-12-7, Socialstyrelsen, 2015.

Socialstyrelsen, Risk- och sårbarhetsanalys 2015, artikelnr. 2015-11-4, Socialstyrelsen, 2015.

Socialstyrelsen, Risk- och sårbarhetsanalys 2016, artikelnr. 2016-10-14, Socialstyrelsen, 2016.

Socialstyrelsen, Risk- och sårbarhetsanalys 2018, 2018.

Socialstyrelsen, Arbetsordning för Socialstyrelsens krisledningsorganisation, dnr. 1479/2018, Socialstyrelsen, 2018.

Socialstyrelsen, Krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 2018. Krishantering och krisberedskap i samband med värmeböljan 2018 för särskilt sårbara grupper, artikelnr. 2019-3-21, Socialstyrelsen, 2019.

Socialstyrelsen, Riks- och sårbarhetsanalys 2020, artikelnr. 2021-1-7167, Socialstyrelsen 2021.

Socialstyrelsen, Socialstyrelsens nationella lägesrapport, dnr. 10.2-5075/2020, Socialstyrelsen, 2020.

Socialstyrelsen, Redovisning av 2020 års statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19, artikelnr. 2021-6-7485, Socialstyrelsen, 2021.

Socialstyrelsen, Socialstyrelsens plan inför eventuella nya utbrott av covid-19. Socialstyrelsens rapportering av uppdrag (S2020/05825/FS (delvis)), artikelnr.
2020-9-6886, Socialstyrelsen, 2020.

Socialstyrelsen, Inriktning och samordning inom hälso- och sjukvården vid särskild händelse. Projektrapport: Implementering av ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar” i landstingen, artikelnr. 2020-1-6569, Socialstyrelsen, 2020.

Socialstyrelsen, Samlad delredovisning av uppdrag gällande skyddsutrustning och annat material med anledning av utbrottet av covid-19, Socialstyrelsen, 2020.

Socialstyrelsen, Årsredovisning 2020, artikelnr. 2021-2-7188, Socialstyrelsen, 2021.

Socialstyrelsen, Årsredovisning 2021, artikelnr. 2022-2-7751, Socialstyrelsen, 2022.

SOU 2013:54, Tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och kriser.

SOU 2020:23, Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning, ett delbetänkande av Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap.

SOU 2020:80, Äldreomsorgen under pandemin, ett delbetänkande av Coronakommissionen.

SOU 2021:19, En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården, ett delbetänkande av Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap.

SOU 2021:89, Sverige under pandemin, volym 1, ett delbetänkande av Coronakommissionen.

SOU 2021:89, Sverige under pandemin, volym 2, ett delbetänkande av Coronakommissionen.

SOU 2022:6, Hälso- och sjukvårdens beredskap, del 1, slutbetänkande av Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap.

SOU 2022:6, Hälso- och sjukvårdens beredskap, del 2, slutbetänkande av Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap.

SOU 2022:10, Sverige under pandemin, slutbetänkande av Coronakommissionen.

Statskontoret, Förvaltningsmodellen under coronapandemin, Statskontoret, 2020.

Riksdagstryck

Ds 2017:66. Motståndskraft. Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025.

Bet. 2005/06:KU8, Regeringens krisberedskap och krishantering i samband med flodvågskatastrofen 2004.

Bet. 2015/16:KU20, Granskningsbetänkande.

Bet. 2020/21:KU20, Granskningsbetänkande våren 2021.

Dir. 2018:77, Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap.

Dir. 2019:83, Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso-och sjukvårdens beredskap.

Dir. 2020:84, Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap.

Dir. 2021:65, Nationell samordning av försörjningsberedskapen.

Prop. 2003/04:30, Ny smittskyddslag m.m., bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.

Prop. 2005/06:133, Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295.

Prop. 2007/08:92, Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull, bet. 2007/08:FöU12, rskr. 2007/08:193.

Prop. 2013/14:144, Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling.

Prop. 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251.

Prop. 2014/15:1, Budgetpropositionen för 2015, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71.

Prop. 2015/16:1, Budgetpropositionen för 2016.

Prop. 2016/17:1, Budgetpropositionen för 2017.

Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018.

Prop. 2017/18:83, Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti.

Prop. 2018/19:1, Budgetpropositionen för 2019, bet. 2019/20 FöU1, prot. 2019/20:50.

Prop. 2019/20:1, Budgetpropositionen för 2020.

Prop. 2020/21:1, Budgetpropositionen för 2021.

Prop. 2020/21:30, Totalförsvaret 2021–2025, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:135, rskr 2020/21:135.

Regeringsbeslut Fö2014/1195/SSK, Uppdrag om funktionen tjänsteman i beredskap och förmåga till ledningsfunktion.

Regeringsbeslut S2014/7686/FST, Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Socialstyrelsen.

Regeringsbeslut Fö2015/0916/11FI, Uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende totalförsvarsplanering.

Regeringsbeslut S2017/07302/RS, Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen.

Regeringsbeslut S2018/05767/FS, Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen.

Regeringsbeslut S2018/02370/FS, Uppdrag att stödja landstingen i arbetet med katastrofmedicinsk beredskap och planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården.

Regeringsbeslut S2018/04504/FST, Uppdrag att följa upp och utvärdera krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Regeringsbeslut S2020/01558/IFS S2020/01594/IFS, Uppdrag om att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och fördela skyddsutrustning och annat material till följd av spridningen av covid-19.

Regeringsbeslut S2020/02676/SOF, Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19.

Regeringsbeslut A2020/00783/ARM, Uppdrag att säkerställa ett förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas.

Regeringsbeslut, S2020/01233/FS, Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19.

Regeringsbeslut, Ju2020/01685/SSK, Uppdrag till MSB att bistå med transporter och logistik avseende skyddsutrustning och annan materiel till följd av covid-19.

Regeringsbeslut, A2020/01979/ARM, Förlängt uppdrag om att säkerställa ett förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas.

Regeringsbeslut A2020/02548, Uppdrag att ta fram en vägledning till arbetsmiljöarbetet under pandemin och för att undvika smittspridning av covid-19 på arbetsplatser.

Regeringsbeslut S2021/02920, Uppdrag att utveckla särskilda prioriteringsprinciper för hälso- och sjukvården som gäller vid kris och krig.

Regeringsbeslut S2020/05931/FS, Uppdrag att bidra med eventuellt överskott av skyddsutrustning m.m. till andra stater inom EU, EES/EEA och Schweiz under utbrottet av covid-19.

Regeringsbeslut S2021/02921, Uppdrag att ta fram underlag m.m. samt att samordna, stödja, följa upp och utvärdera regionernas arbete med hälso- och sjukvårdens beredskap och planering inför civilt försvar.

Regeringsbeslut S2021/02922, Uppdrag att ta fram nationella utbildnings- och övningsplaner för katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar samt nationell samordning av utbildning och övning.

Regeringsbeslut S2021/05469, Uppdrag gällande kartläggning och stöd av den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap.

Regeringsbeslut S2021/06173, Uppdrag att göra en översyn av smittskyddsenheternas och smittskyddsläkarnas förutsättningar.

Regeringsbeslut S2022/01262, Uppdrag att skänka överskott av skyddsutrustning.

Regeringsbeslut A2021/01297/ARM, Förlängd tid för uppdraget att säkerställa ett förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas.

Särskilt prot. 2020/21:3, konstitutionsutskottets sammanträde.

Lagar

Regeringsformen.

Arbetsmiljölag (1977:1160).

Förvaltningslag (2017:900).

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30).

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Smittskyddslag (2004:168).

Socialtjänstlag (2001:453).

Förordningar

Förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet.

Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket.

Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg.

Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.

Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap.

Förordning (2021:248) med instruktion för Folkhälsomyndigheten.

Föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker (AFS 2018:4).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personligskyddsutrustning med anledning av hotet från sjukdomen covid-19 (AFS 2020:2).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:4).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2016:7).

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22).

EU:s rättsakter

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (Text av betydelse för EES).

Tidningsartiklar

Johansson, M., ”Socialstyrelsen: Svårt att göra en prognos”, Svenska Dagbladet,
2019-10-29, https://www.svd.se/a/BRelzl/socialstyrelsen-svart-att-gora-en-prognos, hämtad 2022-01-25.

Runsten, V. och Samppala, S., ”Ett hemligt lager till nästa stora kris”, Mitt i,
2022-02-28, https://www.mitti.se/nyheter/ett-hemligt-lager-till-nasta-stora-kris/repvbo!6oeue0mF2MZgcNr@PTF5wQ/, hämtad 2022-03-22.

Webbsidor

Arbetsmiljöverket, ”Coronaviruset och arbetsmiljön”, https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/, hämtad 2022-02-03.

Arbetsmiljöverket, ”Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19”, https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/personlig-skyddsutrustning-som-skydd-mot-covid-19/, hämtad 2021-03-30.

Arbetsmiljöverket, ”Skyddsombudsstopp (6 kap. 7 §)”, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/skyddsombud-och-arbetsmiljoombud/skyddsombudsstopp/, hämtad 2022-03-14.

Folkhälsomyndigheten, ”Veckorapporter om covid-19”, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/bekraftade-fall-i-sverige/, hämtad 2021-06-01.

Folkhälsomyndigheten, ”Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg”, https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/rekommendationer-for-skyddsatgarder-i-vard-och-omsorg-uppdateras/, hämtad 2022-02-18.

IVO, ”Skydd mot smitta inom vård och omsorg”, https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/skydd-mot-smitta-inom-vard-och-omsorg/,
hämtad 2021-02-02.

Konstitutionsutskottet, ”KU-utfrågning med Sveriges kommuner och regioner”, https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/ku-utfragning-med-sveriges-kommuner-och-regioner_H8C220210325ou1, hämtad 2021-12-07.

Konstitutionsutskottet, ”KU-utfrågning med Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen”, https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-konferens/ku-utfragning-med-olivia-wigzell-generaldirektor_H8C220210325ko1,
hämtad 2021-12-07.

Läkemedelsverket, ”Skyddsutrustning”, https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/salja/skyddsutrustning,
hämtad 2022-01-04.

MSB, ”Nationell risk- och förmågebedömning”, https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/inriktning-och-ramverk/nationell-risk--och-formagebedomning/, hämtad 2021-11-08.

MSB, ”Kontinuitetshantering”, https://www.msb.se/kontinuitetshantering,
hämtad 2022-01-31.

MSB, ”MSB:s operativa uppdrag”, https://www.msb.se/sv/om-msb/var-roll-i-samhallet/operativa-uppdrag/, hämtad 2022-03-09.

Regeringen, ”Regeringskansliets krishantering”, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/krisberedskap/regeringskansliets-krishantering/, hämtad 2021-03-18 och 2022-03-24.

Regeringen, ”Strategi med anledning av det nya coronaviruset”, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/strategi-med-anledning-av-det-nya-coronaviruset/,
hämtad 2021-11-19.

Socialdepartementet, ”Sverige undertecknar EU-avtalet Joint Procurement Agreement”, https://news.cision.com/se/socialdepartementet/r/sverige-undertecknar-eu-avtalet-joint-procurement-agreement,c3049311?msclkid=c864fba7c20a11ec9a11d65107f4dff1,
hämtad 2021-12-06.

Socialdepartementet, ”Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmateriel, skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning”, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/socialstyrelsen-blir-nationell-inkopscentral-for-sjukvardsmateriel-skyddsutrustning-och-viss-medicinteknisk-utrustning/?msclkid=8c9d4021c20b11ecb3b7c131f6dcfbb0, hämtad 2021-12-06.

Socialstyrelsen, ”Lägesrapporter, samordning och övriga uppdrag med anledning av covid-19”, https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/socialstyrelsens-roll-och-uppdrag/, hämtad 2021-11-15.

Socialstyrelsen, "Bilaga – Resultat kommuner, län och riket – Krisberedskap inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård – Öppna jämförelser Socialtjänst 2019", https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/krisberedskap/, hämtad 2021-06-01.

Övrigt

Arbetsmiljöverket, Samtliga beslut i tillståndsprocessen, Excel-fil, 2021.

Arbetsmiljöverket, Svar på frågor från Coronakommissionen, dnr. 2021/019775, Arbetsmiljöverket, 2021.

ECDC Advisory Forum, Minutes of the Sixtieth meeting of the ECDC Advisory Forum Stockholm, ECDC, 2020.

IVO, Tillsyn av karantänsflygplatsen i Jönköping, dnr. 8.5-8871/2019-10, IVO 2019.

IVO, Tillsyn av hantering av autoinjektorer i fyra regioner, dnr. 3.5.1-08286/2021-3, IVO, 2021.

IVO, Beslut region Dalarna, dnr. 8.5-40610/2019-11, IVO, 2021.

IVO, Beslut region Sörmland, dnr. 8.5-40611/2019-12, IVO, 2021.

IVO, Beslut region Uppsala, dnr. 8.5-40608/2019-19, IVO, 2021.

IVO, Beslut region Västmanland, dnr. 8.5-40607/2019-11, IVO, 2021.

IVO, Beslut region Örebro, dnr. 8.5-40606/2019-11, IVO, 2021.

Länsstyrelserna, Begäran om bemyndigande att mäkla resurser, dnr. S2020/02676/SOF, Landshövding i Västmanland, 2020.

Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Hallands läns svar på frågor från Coronakommissionen, 2021.

Länsstyrelsen i Östergötlands län, Underlag för Fördelningsnyckel, Länsstyrelsen,
Exel-fil, 2021.

Länsstyrelsen i Södermanlands län, Tilldelad kvantitet till kommuner, Excel-fil, 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms län, Tilldelad kvantitet till kommuner, Excel-fil, 2021.

Länsstyrelsen i Östergötlands län, Tilldelad kvantitet till kommuner, Excel-fil, 2021.

MSB, Utdrag från tidigare NRFB till Riksrevisionen samt kommentar från MSB, ärendenr. MSB2021-02351-7, MSB, 2021.

MSB, Svar på Coronakommissionens frågor till MSB, ärendenr. MSB 2020-14678,
MSB 2020.

Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Hemställan om nationella beslut för att säkra varuförsörjning i sjukvården, 2020.

Socialstyrelsen, Underlag för beslut om fördelningsprinciper av skyddsutrustning, förbrukningsmateriel och medicinteknisk utrustning i samband med covid-19, Socialstyrelsen, daterad 2020-05-26, 2020.

Socialstyrelsen, Överenskommelse om inköpsstöd, dnr. 2.7-14460/2020-1, Socialstyrelsen, 2020.

Socialstyrelsen, Beslut om särskilt uppdrag, enligt avtal 2.7-25037/2017, 8794/2020, Socialstyrelsen, 2020.

Socialstyrelsen, Skriftliga svar på Coronakommissionens frågor till Socialstyrelsen, Socialstyrelsen, 2021.

Socialstyrelsen, Fördelning av skyddsutrustning, Excel-fil, 2021.

Socialstyrelsen, Begäran och tilldelning av skyddsutrustning i tre län, Excel-fil, 2021.

Statsrådsberedningen, Konstitutionsutskottets granskningsärende 17 – Åtgärder för att säkra tillgången på skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial under coronapandemin, SB2020/01410, Regeringskansliet, 2021.

Uppdaterad: 17 maj 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?