Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Författningar med mera

Budgetlagen (2011:203).

Förvaltningslagen (2017:900).

Förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning.

Förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd.

Förordningen (2007:1121) med instruktion för Elsäkerhetsverket.

Förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.

Förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete.

Förordningen (2019:202) om statliga myndigheters lokalisering.

Myndighetsförordningen (2007:515).

Regeringsbeslut A2021/02363, A2021/02318 (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Delegationen mot segregation.

Regeringsbeslut Fi2018/00355/S3, Uppdrag till Tullverket att lokalisera viss verksamhet.

Regeringsbeslut Fi2022/02511, Uppdrag att redogöra för förändringar avseende myndigheters placering av personal.

Regeringsbeslut N2017/05432/FF, Uppdrag att lokalisera ytterligare delar av verksamheten till Östersund.

Regeringsbeslut N2018/00711/FF, Uppdrag att lokalisera ytterligare verksamhet till Malmö.

Riksdagstryck

Bet. 1994/95:AU13, Regionalpolitik, rskr. 1994/95:425.

Bet. 1996/97:AU2, Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling (prop. 1996/97:1), rskr. 1996/97:106.

Bet. 2015/16:NU17, Regional tillväxtpolitik, rskr. 2015/16:201.

Bet. 2015/16:FiU25, Statlig förvaltning och statistikfrågor, rskr. 2015/16:208.

Prop. 1996/97:1, Budgetpropositionen för 1997, Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling, 1996/97:AU2, prot. 1996/97:44.

Prop. 2005/06:01, Utgiftsområde 19 Regional utveckling, bet. 2005/06:NU2, rskr. 2005/06:124

Prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315.

Prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, bet. 2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:118.

Prop. 2016/17:1, Budgetpropositionen för 2017, Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, bet. 2016/17:FiU2, rskr. 2016/17:123.

Prop. 2017/18:1, Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, bet. 2017/18:FöU1, rskr. 2017/18:100.

Prop. 2019/20:1, Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, bet. 2019/20:FöU1, rskr. 2019/20:106.

Prop. 2019/20:1, Budgetpropositionen för 2020, Utgiftsområde 19 Regional utveckling, bet. 2019/20:NU2, rskr. 2019/20:113.

Prop. 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop, bet. 2017/18:NU19, rskr. 2017/18:360.

Regeringens skrivelse, Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030, skr. 2020/21:133, bet. 2020/21:NU24.

Regeringen, Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027, promemoria, 2021-06-09, N2021/01813.

Skriftlig fråga 2013/14:528 av Omanovic, Jasenko (S), Lokalisering av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Skriftlig fråga 2021/22:1007 av Arman Teimouri (L), Återcentraliseringen av statliga myndigheter.

Rapporter

Ekonomistyrningsverket, Statens lokalförsörjning, 2013:36, Ekonomistyrningsverket 2013.

Ekonomistyrningsverket, Statliga myndigheters lokaler i Stockholmsområdet, 2021:28, Ekonomistyrningsverket 2021.

Ekonomistyrningsverket, Statliga myndigheters lokaler i Sverige, 2021:29, Ekonomistyrningsverket 2021.

Ekonomistyrningsverket, Det nya normala? Bestående coronaeffekter i myndigheternas verksamhet, 2022:27, Ekonomistyrningsverket, 2022.

Intea, Årsredovisning 2021, Intea, 2022.

Kammarkollegiet, Omlokalisering av statliga myndigheter 2016–2019, dnr 1.1-8538-16, Kammarkollegiet, 2020.

Länsstyrelserna, Kartläggning av statlig närvaro och service i länen. En samlad delredovisning, 2019:23, Länsstyrelsen i Örebro, 2019.

Länsstyrelserna, Kartläggning av statlig närvaro och service i länen – metoder för löpande uppföljning, 2019:32, Länsstyrelsen i Örebro, 2019.

Länsstyrelserna, Kartläggning av statlig närvaro och service 2021, 2021:24, Länsstyrelsen i Örebro, 2021.

Konkurrensverket, Upphandlingsreglerna – en introduktion, Konkurrensverket, 2022.

Kronofogdemyndigheten, Produktionsavdelningens lokalisering och organisation – sammanfattning, dnr 840 21928-18/113. Kronofogdemyndigheten, 2018.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Funktionella analysregioner – revidering 2015, dnr: 2014/078, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2015.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Årsredovisning 2017, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2021.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Årsredovisning 2020, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2021.

Naturvårdsverket, Årsredovisning 2006, Naturvårdsverket, 2007.

Naturvårdsverket, Årsredovisning 2009, Naturvårdsverket, 2010.

Naturvårdsverket, Årsredovisning 2012, Naturvårdsverket, 2013.

Naturvårdsverket, Årsredovisning 2017, Naturvårdsverket, 2018.

Naturvårdsverket, Årsredovisning 2018, Naturvårdsverket, 2019.

Riksrevisionen, Omlokalisering av myndigheter, RiR 2009:30, Riksrevisionen, 2009.

Riksrevisionen, Staten som inköpare av konsulttjänster – tänk först och handla sen, RiR 2018:20, Riksrevisionen, 2018.

Riksrevisionen, Skynda långsamt – de statliga servicekontoren i ny regi, RiR 2022:28, Riksrevisionen, 2022.

Statistiska centralbyrån, Förteckning över lokala arbetsmarknader 2020.

Statistiska centralbyrån, Myndighetsregistret.

Statskontoret, Statliga myndigheters lokalisering. Ett samlat underlag, 2016:8, Statskontoret, 2016.

Statskontoret, Planerad lokalisering av statlig verksamhet. En kartläggning av tio större myndigheter, 2019:13, Statskontoret, 2019.

Tillväxtverket, Återrapportering avseende omlokalisering till Malmö och Östersund, dnr Ä 2017-1367, Tillväxtverket, 2019.

Utredningar

SOU 1996:69, Kompetens och kapital – om statligt stöd till företag.

SOU 2016:26, På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder – landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar.

SOU 2017:1, För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.

SOU 2019:33, Ökad statlig närvaro i Härnösand.

Webbsidor

Arbetsförmedlingen, ”Arbetsförmedlare till VO Direkt, enheten Personligt distansmöte Arvidsjaur”, anställningsannons publicerad 2021-02-04,
hämtad 2022-05-13.

Arbetsförmedlingen, ”Arbetsförmedlare till Personligt Distansmöte Arbetsgivare i Luleå”, anställningsannons publicerad 2021-04-29, hämtad 2022-08-23.

Arbetsgivarverket, ”Kompetensbarometern”, https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/fakta-om-staten/kompetensbarometern, hämtad 2023-01-22.

Regeringen, ”Regeringen ökar den statliga närvaron i Härnösands kommun”, publicerat den 7 juni 2022. (Webbsida borttagen)

Sveriges Radio, ”MSB växer mest i Stockholm”, 2020-12-22, https://sverigesradio.se/artikel/7620813, hämtad 2022-11-17.

Artiklar

Dahlin, A., ”Kiruna får 120 nya statliga jobb”, Publikt, 2018-06-15, https://www.publikt.se/nyhet/kiruna-far-120-nya-statliga-jobb-20576,
hämtad 2023-01-30.

Lundberg, E., ”Vanligt med halvtidstak för distansarbete”, Publikt, 2021-11-25, https://www.publikt.se/nyhet/vanligt-med-halvtidstak-distansarbete-23888,
hämtad 2023-01-30.

Egeberg, M. och Trondal, J., “Agencification and location: Does agency site matter?”, Public Organization Review, vol. 11, nr. 2, 2011.

Spira, E., ”Skev könsfördelning på statliga arbetsplatser”, Publikt, 2019-10-24. https://www.publikt.se/nyhet/skev-konsfordelning-pa-statliga-arbetsplatser-21708, hämtad 2023-01-30.

Text

Uppdaterad: 21 februari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?