Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 1. Publicerade granskningar inom effektivitetsrevisionen

Sedan Riksrevisorernas årliga rapport 2019 har följande granskningsrapporter publicerats.

Arbetsmarknadsutskottet

Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnader mellan könen (RiR 2019:16)

Arbetsförmedlingens matchningsarbete – svag kunskapsbas och brister i styrningen (2019:18)

Stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt (RiR 2019:27)

Effektiviteten i förmedlingsverksamheten – förmedlarnas attityder och arbetssätt har betydelse (RiR 2020:5)

Civilutskottet

Stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande (RiR 2019:20)

Stöd till renovering och energieffektivisering – en riktad satsning till vissa bostadsområden (RiR 2019:25)

Konsumentskyddet på det finansiella området – förutsättningar och statlig tillsyn (RiR 2019:32)

Konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter (RiR 2020:3)

Finansutskottet

Föråldrade it-system i staten – hinder för en effektiv digitalisering (RiR 2019:28)

Det kommunala utjämningssystemet – behov av mer utjämning och bättre förvaltning (RiR 2019:29)

Nationalräkenskaperna – en stabilare grund för finanspolitiken (RiR 2019:34)

Svenska skeppshypotekskassan (RiR 2019:36)

Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2019 (RiR 2019:38)

Försvarsutskottet

Om det värsta skulle hända – statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor (RiR 2019:30)

Justitieutskottet

Myndighetsgemensamt arbetet mot organiserad brottslighet – brister i styrning och uppföljning (RiR 2019:11)

Styrningen av rättskedjan (RiR 2019:15)

Konstitutionsutskottet

Valförfarandet – valhemlighet, träffsäkerhet och godtagbar tid (RiR 2019:35)

Kulturutskottet

Fri entré till statliga museer (RiR 2019:39)

Miljö- och jordbruksutskottet

Statliga åtgärder för fler miljöbilar (RiR 2020:1)

Näringsutskottet

Enklare att starta företag – statliga insatser för en digital process (RiR 2019:14)

Konkurrensverkets tillsyn – förutsättningar för effektivt resursutnyttjande (RiR 2019:26)

Innovation genom samverkan – statens satsningar på strategiska samverkans- och innovationsprogram (RiR 2020:6)

Kommerskollegiums arbete mot handelshinder – informationsinhämtningens avgörande betydelse (RiR 2020:8)

Skatteutskottet

Tullverkets kontroll – en träffsäker verksamhet? (RiR 2019:12)

Rutavdraget – konsekvenser av reformen (RiR 2020:2)

Socialförsäkringsutskottet

Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen? (RiR 2019:19)

Mörkertalet inom bostadstillägget (RiR 2019:22)

Återvändandeverksamheten – resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7)

Flerbarnstillägget i barnbidraget – ett generellt bidrag som kan effektiviseras (2020:9)

Socialutskottet

Ej verkställda beslut – rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS (RiR 2019:23)

Inspektionen för vård och omsorg – en tillsynsverksamhet med förhinder (RiR 2019:33)

Trafikutskottet

Drift och underhåll av statliga vägar – betydligt dyrare än avtalat (RiR 2019:24)

Att tänka efter före – statens planering av höghastighetsjärnväg (RiR 2019:31)

Utbildningsutskottet

Grundsärskolans kunskapsuppdrag – styrning, stöd och uppföljning (RiR 2019:13)

Resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse (RiR 2019:21)

Undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn (RiR 2019:37)

Holdingbolag vid universitet och högskolor – brister i styrning och förvaltning (RiR 2020:4)

Utrikesutskottet

Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete – förutsättningar för samverkan (2019:17)

Uppdaterad: 20 maj 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?