Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 2. Regeringens och de granskade organisationernas behandling av modifierade revisionsberättelser

Riksrevisionens årliga revison har granskat 226 årsredovisningar för räkenskapsåret 2021. Granskningen resulterade i tio modifierade revisionsberättelser. Riksrevisionen lämnade uttalande med reservation för samtliga revisionsberättelser. Uppföljningen av åtgärderna gjordes under oktober–december 2022 genom enkätundersökningar till Riksrevisionens ansvariga revisorer för respektive myndighet. I enkäten för uppföljning av modifieringar besvarar ansvariga revisorer frågor om vad myndigheten svarat regeringen kontra Riksrevisionen med anledning av den modifierade revisionsberättelsen och om ifall myndigheten vidtagit de åtgärder som utlovats i svaret.

Nedan redogör vi för innebörden av dessa modifieringar och för åtgärder som regeringen och de berörda myndigheterna har vidtagit med anledning av de modifierade uttalandena i revisionsberättelserna.

Modifieringar som rör redovisningsfrågor

Länsstyrelsen i Norrbotten

Grund för uttalande med reservation: I årsredovisningen saknas uppgift om ersättningar till ledande befattningshavare samt uppdrag i enlighet med 7 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Åtgärder: Riksrevisionen har fått information om att en rubrik för ersättning till ledande befattningshavare lagts in i den gemensamma årsredovisningsmall som alla länsstyrelser använder. Länsstyrelsen i Norrbotten kommer även att ha en arbetsgrupp som kvalitetssäkrar årsredovisningen.

Länsstyrelsen i Värmland

Grund för uttalande med reservation: I årsredovisningen saknas uppgift om ersättningar till ledande befattningshavare samt uppdrag i enlighet med 7 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Åtgärder: Riksrevisionen har fått information om att en rubrik för ersättning till ledande befattningshavare lagts in i den gemensamma årsredovisningsmall som alla länsstyrelser använder. Länsstyrelsen i Värmland kommer även att förbättra rutinerna för kvalitetssäkring av årsredovisningen.

Moderna museet

Grund för uttalande med reservation: Moderna museet har lämnat årsredovisningen till regeringen den 23 februari 2022. Enligt 2 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten senast den 22 februari lämna en årsredovisning till regeringen. Moderna museet har lämnat årsredovisningen för sent och följer därför inte förordningens krav.

Moderna museet har redovisat felaktiga intäkter och kostnader i tabellen på sidan 4 i resultatredovisningen. Enligt 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska en myndighets totala intäkter och kostnader fördelas enligt den indelning som resultatredovisningen har.

Åtgärder: Moderna museet kommer att se över rutiner för årsredovisningsprocessen och förbättra arbetet med tidplaner för att undvika att hamna i tidspress kommande år.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Grund för uttalande med reservation: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har lämnat årsredovisningen till regeringen den 24 februari 2022. Enligt 2 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten senast den 22 februari lämna en årsredovisning till regeringen. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har lämnat årsredovisningen för sent och följer därför inte förordningens krav.

Åtgärder: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser kommer att lämna årsredovisningen i tid kommande år.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Grund för uttalande med reservation: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har lämnat årsredovisningen till regeringen den 23 februari 2022. Enligt 2 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten senast den 22 februari lämna en årsredovisning till regeringen. SMHI har lämnat årsredovisningen för sent och följer därför inte förordningens krav.

Åtgärder: SMHI har angett att de kommer att lämna årsredovisningen i tid kommande år. Myndigheten har även lagt till vad som ska kontrolleras i checklistan för att upprätta årsredovisningen, för att säkerställa att den inskickade årsredovisningen är korrekt.

Modifieringar som rör befogenhetsöverträdelser

Delegationen mot segregation

Grund för uttalande med reservation: Delegationen mot segregation har överskridit den av regeringen beslutade anslagskrediten för anslaget utgiftsområde 13, anslag, 4:2, anslagspost 1 Delegationen mot segregation (ram) med 2 345 tusen kronor. Myndigheten har i och med överskridandet inte följt villkoren i 6 § anslagsförordningen (2011:223). Överskridandet framgår av årsredovisningen.

Åtgärder: Överskridandet är en konsekvens av att Delegationen mot segregation är under avveckling och myndigheten upphörde 31 december 2022. När regeringen fattade beslut om avveckling i november 2021 fick inte Delegationen mot segregation något utökat anslag för de avsättningar som myndigheten var tvungna att göra på grund av beslutet. I regleringsbrevet för 2022 har Delegationen mot segregation fått utökat anslag för att finansiera myndighetens förvaltningsutgifter och för att avveckla myndigheten.

Länsstyrelsen i Gävleborg

Grund för uttalande med reservation: Länsstyrelsen i Gävleborgs län har felaktigt belastat anslag utgiftsområde 19, anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, anslagspost 17 med 171 tusen kronor, som grundar sig på beslut fattat 2020. Enligt regleringsbrevet får anslaget endast användas till utbetalningar med anledning av ekonomiska åtaganden gjorda 2019 och tidigare. Kostnaderna som belastat anslaget 2021 är därför inte förenliga med 10 § anslagsförordningen (2011:223).

Åtgärder: Länsstyrelsen i Gävleborg fattade inte några nya beslut under 2022. Det projekt som länsstyrelsen delfinansierade genom beslutet 2021 har länsstyrelsen hittat annan finansiering till.

Riksarkivet

Grund för uttalande med reservation: Riksarkivet har under ett stort antal dagar under året överskridit av regeringen beslutad räntekontokredit. Överskridandet har som mest uppgått till 43,6 miljoner kronor.

Åtgärder: Riksarkivet arbetar med att stärka sina rutiner för uppföljning och med att genomföra kostnadsbesparingar. Regeringen har även en dialog med Riksarkivet om den finansiella styrningen vid myndigheten.

Sametinget

Grund för uttalande med reservation: Sametinget har inte följt ett av villkoren vid användning av anslag utgiftsområde 1, anslag 7:1, anslagspost 13 Statsbidrag till kommuner och regioner i förvaltningsområden, m.m. Enligt villkoret ska 600 tusen kronor användas för utbetalning av bidrag. Anslagsmedlen har därmed inte använts i enlighet med 10 § anslagsförordningen (2011:223).

Åtgärder: Sametinget kommer fortsättningsvis att kontakta departementet vid eventuella oklarheter gällande anslagsvillkor. För att undvika missförstånd kommande år har departementet haft ett möte med Sametinget för att gå igenom syftet med anslaget.

Transportstyrelsen

Grund för uttalande med reservation: Transportstyrelsen har under flera års tid byggt upp ett överskott om 14 041 tusen kronor i avgiftsområdet Övriga uppdrag. Det ackumulerade överskottet i avgiftsområdet avviker från det ekonomiska målet enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191) och Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till bestämmelsen. Avgifter ska beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader på ett eller några års sikt.

Åtgärder: Transportstyrelsen arbetar med att ta fram alternativ för hur överskottet ska hanteras och en plan för hur resultatet ska komma i balans. Arbetet med att hantera överskottet kommer att påbörjas första kvartalet 2023.

Uppdaterad: 05 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?