Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Omfattande brister i kontrollen av statsbidrag till studieförbund

Staten ger årligen närmare två miljarder kronor i statsbidrag till studieförbundens folkbildningsverksamhet. Riksrevisionens granskning visar att kontroll och uppföljning brister i alla led, och att det finns tydliga indikationer på att statsbidraget går till annat än folkbildning.

Studiecirkeldeltagare vid ett bord.

Sverige har en lång tradition av offentligt stöd till folkbildning. Statsbidrag på nästan två miljarder kronor om året fördelas idag till tio studieförbund via den ideella organisationen Folkbildningsrådet. Rådet och de tio studieförbunden har fått stort förtroende från staten att själva förvalta och kontrollera medlen.

Riksrevisionen har granskat kontroll och uppföljning. Den övergripande slutsatsen är att det finns brister i alla led, och att den omfattande kontrollapparat som Folkbildningsrådet och studieförbunden har utvecklat fortfarande inte är tillräcklig.

Ann-Mari Skorpen, porträtt.

– En stor andel av studieförbundens kostnadsersättningar till studiecirklar saknar tillräckliga underlag. Det finns också indikationer på att bidrag har gått till privat konsumtion, allmänt verksamhetsstöd eller för att subventionera kommersiell verksamhet, säger Ann-Mari Skorpen, projektledare för granskningen.

I de flesta fall saknas även dokumentation om hur studieförbunden kommit fram till ersättningarna, och hur de motiveras. Beslut om ersättning utgår istället från muntliga överenskommelser.

Ett grundproblem är att kontrollsystemet inte tillräckligt effektivt fångar upp fel och fusk. Detta beror bland annat på att det saknas ett tydligt ramverk och att det finns stora variationer i hur studieförbunden genomför kontrollerna. Det finns också svaga incitament för studieförbunden att rapportera fel, eftersom det kan leda till minskade statsbidrag.

Folkbildningsrådet ska varje år följa upp om studieförbunden utfört sina kontroller så att felaktigheter förebyggs, eller upptäcks och rättas till. Granskningen visar att rådets uppföljning inte är utformad så att den säkerställer detta.

Granskningen omfattar även regeringens roll. Riksrevisionen bedömer att regeringen har använt sig av de styrverktyg som den har tillgång till, men att den borde ha lagt större vikt vid kontroll av hur statsbidraget används. Regeringen har heller inte säkerställt att den får relevant information från Folkbildningsrådet.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Kontrollen av hur statsbidraget hanteras och används av studieförbunden behöver stärkas väsentligt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rekommendationer i korthet

Regeringen rekommenderas bland annat att se till att Folkbildningsrådet återrapporterar resultatet av genomförda riskanalyser, avvikelsehantering, kontroller och uppföljning, samt studieförbundens ekonomi.

Folkbildningsrådet rekommenderas bland annat följande:

  • Tydliggör villkoren så att studieförbundens utbetalning av statsbidraget baseras på tillräckliga underlag.
  • Se till att studieförbundens överenskommelser om kostnadsersättningar dokumenteras så att objektivitet och insyn kan säkerställas.
  • Slå ihop studieförbundens efterkontroller med Folkbildningsrådets uppföljning till en samlad efterkontroll. Rådet bör ansvara för genomförandet.
  • Säkerställ att rapporteringen till regeringen är fullständig och korrekt.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Ann-Mari Skorpen i intervjusituation. Till höger ligger en play-ikon på gråsvart bakgrund.

Presentation av granskningen

Se en kort videopresentation av granskningsrapporten.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 14 april 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?