Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Otillräckligt fokus på miljöhänsyn vid statliga upphandlingar

Sverige har högt ställda ambitioner när det gäller miljöhänsyn vid offentlig upphandling. Riksrevisionens granskning visar att statens arbete med dessa frågor ännu inte är effektivt.

Grävmaskin vid ett vägbygge. I bakgrunden syns en liten gård och skog.

Foto: Håkan Hjort

Staten gör årligen upphandlingar för miljardbelopp. Riksdagen har flera gånger poängterat att offentliga upphandlingar ska ta miljöhänsyn, och att Sverige ska vara ett föredöme på området.

Riksrevisionen har därför granskat statens arbete med miljöhänsyn vid upphandling. Den övergripande slutsatsen är att många myndigheter saknar en tillräckligt välorganiserad inköpsprocess och tillräcklig miljökompetens för att arbeta effektivt med de frågorna.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Myndigheternas engagemang har visserligen ökat, men det är fortfarande vanligt med brister i styrning, organisation, kompetens och uppföljning, säger riksrevisor Helena Lindberg.

För att kunna ta miljöhänsyn krävs ofta både bransch- och miljökompetens. Granskningen visar att närmare hälften av myndigheterna saknar tillräcklig kompetens i miljöfrågor, och att myndigheterna i otillräcklig utsträckning analyserar miljökonsekvenserna vid upphandlingar.

Henrik Allansson, porträtt.

– I praktiken läggs ofta ansvaret för att ta miljöhänsyn på den enskilda upphandlaren och myndigheten blir då beroende av den personens intresse och ambitionsnivå. Det är för sårbart, säger Henrik Allansson, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar också att myndigheterna inte tillräckligt följer upp de miljökrav som ställts vid genomförda upphandlingar. Därmed finns det en risk att leverantörerna inte lever upp till de ställda miljökraven.

Granskningen visar vidare att Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller ett väl utformat stöd för miljöhänsyn. De statliga myndigheterna borde använda sig av detta stöd i större utsträckning. Kammarkollegiets upphandling av de statliga ramavtalen är också ett viktigt stöd för att säkerställa att miljöhänsyn tas. Myndigheterna använder dock endast i liten utsträckning möjligheten att ta ytterligare miljöhänsyn i samband med avrop från de avtalen.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att

  • vidta åtgärder som leder till att rapporteringen om miljöhänsyn vid upphandling inom miljöledningssystemet förbättras
  • ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att följa upp den nationella upphandlingsstrategin regelbundet.

Riksrevisionen rekommenderar Upphandlingsmyndigheten och Kammarkollegiet att samverka i syfte att sprida information om möjligheterna att ta miljöhänsyn i samband med avrop från de statliga ramavtalen.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 22 november 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?