Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Litteratur

Gustafsson, J.-E., Cliffordson, C. och Erickson, G., Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möjligheter, SNS, 2014.

Hirsch, Å., Nationella prov i grundskolan. En studie om hur lärare och rektorer uppfattar och använder nationella prov, Högskolan i Jönköping, 2014.

Kommittédirektiv Dir. 2019:66, Tilläggsdirektiv till Betygsutredningen 2018 (U 2018:03).

OECD, OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education – Sweden, 2011.

Regeringsbeslut U2017/03739/GV, Uppdrag att digitalisera de nationella proven m.m.

Regeringsbeslut I:11 U2013/7499/GV U2013/7073/GV U2013/7484/SAM (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens skolinspektion.

Regeringsbeslut II:6 U2020/05124 U2021/03596 U2021/04851 (delvis) m.fl., Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens skolinspektion.

Riksrevisionen, Betyg med lika värde? – en granskning av statens insatser, (RiR 2004:11), 2004.

Riksrevisionen, Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan, (RiR 2011:23), 2011.

Riksrevisionen, Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor – ett viktigt arbete som kan förbättras, (RiR 2019:6), 2019.

Skolinspektionen, Bedömningsgrunder inom regelbunden tillsyn – förskoleklass och grundskola, version 2022-02-01, 2022.

Skolinspektionen, Bedömningsgrunder inom regelbunden tillsyn gymnasieskola, version 2022-02-01, 2022.

Skolinspektionen, Betygssättning i engelska i årskurs 6, 2020.

Skolinspektionen, Betygssättning på högskoleförberedande program i kursen svenska 3, 2019.

Skolinspektionen, Huvudmäns arbete för att främja rättvisande och likvärdiga betyg i grundskolan, 2022.

Skolinspektionen, Ombedömning av nationella prov 2019, 2021.

Skolinspektionen, Rättvis och likvärdig betygssättning i grundskolan? Granskning av rektorers och huvudmäns arbete, 2018.

Skolinspektionen, Skolinspektionens årsredovisning 2020, 2021.

Skolinspektionen, Tillsyn av bedömning och betygssättning, 2013.

Skolverket, Analyser av likvärdig betygssättning i gymnasieskolan. Jämförelser mellan kursbetyg och kursprov, 2020.

Skolverket, Analyser av likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor. Jämförelser mellan betyg och nationella prov i årskurs 9, 2019.

Skolverket, Att planera, bedöma och ge återkoppling. Stöd för undervisning, 2020.

Skolverket, Att särskilt beakta nationella prov. Statistiska analyser av relationer mellan betyg och provbetyg i årskurs 9, 2020.

Skolverket, Betyg och betygssättning. Skolverkets allmänna råd med kommentarer, 2018.

Skolverket, Betyg och prövning. Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning, 2022.

Skolverket, Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet. Delredovisning 4, 2021.

Skolverket, Grundskolors systematiska avvikelser i betygssättning och elevers gymnasieresultat, 2019.

Skolverket, Likvärdiga betyg och meritvärden. Ett kunskapsunderlag om modeller för att främja betygens och meritvärdenas likvärdighet, 2020.

Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2019, 2019.

Skolverket, Redovisning av uppdrag att införa central rättning av nationella prov, 2022.

Skolverket, Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 läsåret 2018/19, 2019.

Skolverket, Skillnader mellan provresultat och betyg i gymnasieskolan 2018, 2019.

Skolverket, Skolreformer i praktiken, 2015.

Skolverket, Skolverkets systemramverk för nationella prov, 2017.

Skolverket, Skolverkets årsredovisning 2021, 2022.

Skolverket, Utvärdering av den nya betygsskalan samt kunskapskravens utformning, 2016.

Artiklar

Blazer, C., “Unintended Consequences of High-stakes Testing”, Information Capsule Research Services, vol. 1008, 2011.

Callaway, B. och Sant’Anna, P., “Difference-in-Differences with Multiple Time Periods”, Journal of Econometrics, vol. 225, nr 2, 2021.

de Chaisemartin, C. och D'Haultfœuille, X., “Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects”, American Economic Review, vol. 110, nr 9, 2020.

Goodman-Bacon, A., “Difference-in-differences with Variation in Treatment Timing”, Journal of Econometrics, vol. 225, nr 2, 2021.

Jönsson, A. och Klapp, A., ”Svenska lärares syn på avvikelser mellan resultat på nationella prov och ämnesbetyg”, Educare – vetenskapliga skrifter, vol. 4, 2020, DOI:10.24834/educare.2020.4.4.

Ryffé, D., Omöjligt uppdrag – om rättslig styrning och normkollisioner i skolans kompensatoriska uppdrag, doktorsavhandling, Göteborgs Universitet, 2019.

Sandberg. E., Att särskilt beakta ett nationellt prov. En kvalitativ studie om hur lärare uppfattar och tillämpar förordningen om att särskilt beakta provresultaten vid betygssättning, examensarbete i didaktik, Uppsala universitet, 2021

Sun, L. och Abraham, S., “Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects”, Journal of Econometrics, vol. 225, nr 2, 2021.

Utredningar

SOU 1992:86, Ett nytt betygsystem: slutbetänkande.

SOU 2014:12, Utvärdera för utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer.

SOU 2016:25, Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning.

SOU 2020:43, Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper.

SOU 2021:70, Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap.

Svaleryd, H. och Vlachos J., Skolresultat och psykisk ohälsa bland elever, underlagsrapport till SOU 2021:89 Sverige under pandemin Stockholm, 2021.

Riksdagstryck

Prop. 2008/09:66, En ny betygsskala.

Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet.

Prop. 2017/18:14, Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala.

Prop. 2020/21:1, Budgetpropositionen för 2021.

Prop. 2021/22:36, Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper.

Skr. 2011/12:57, Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan.

Lagar och förordningar

Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (SKOLFS 2010:37).

Förordning (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion.

Förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk.

Gymnasieförordning (2010:2039).

Skolförordning (2011:185).

Skollag (2010:800).

Webbsidor

JP Infonet, ”HFD slår fast att vitesföreläggande skulle preciserats tydligare”,
https://www.jpinfonet.se/kunskap/nyheter4/hfd-slar-fast-att-vitesforelaggande-skulle-preciserats-tydligare/, hämtad 2022-02-19.

Skolinspektionen, ”Efter inspektion”,
https://www.skolinspektionen.se/inspektion/inspektion-steg-for-steg/efter-inspektion/, hämtad 2022-07-01.

Skolinspektionen, ”Inspektionsformer”,
https://www.skolinspektionen.se/inspektion/inspektionsformer/, hämtad 2022-07-02.

Skolverket, ”Bedömning av nationella prov när de blir digitala”,
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/bedomning-av-nationella-prov-nar-de-blir-digitala, hämtad 2022-05-18.

Skolverket, ”Bedömning i grundskolan”,
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan, hämtad 2022-05-24.

Skolverket, ”Bedömning i gymnasieskolan”,
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/bedomning-i-gymnasieskolan, hämtad 2022-05-17.

Skolverket, ”Betyg i grundskolan”,
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/betyg-i-grundskolan, hämtad 2022-05-17.

Skolverket, ”Betyg i gymnasieskolan”,
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/betyg-i-gymnasieskolan, hämtad 2022-05-17.

Skolverket, ”Det här gör Skolverket”,
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/det-har-gor-skolverket, hämtad 2022-05-05.

Skolverket, ”Förändrad tidplan i och med Schrems II-domen”, hämtad 2022-07-04.

Skolverket, ”Provdatum för nationella prov”,
https://www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/provdatum-for-nationella-prov, hämtad 2022-10-03.

Skolverket, ”Provdatum i grundskolan”,
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/provdatum-i-grundskolan, hämtad 2022-05-18.

Skolverket, ”Vem ansvarar för skolans olika delar?”,
https://www.skolverket.se/for-dig-som-.../elev-eller-foralder/skolans-organisation/vem-har-ansvar-for-skolans-olika-delar, hämtad 2022-05-16.

Skolverket, ”Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd”,
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/andringar-i-hur-betyg-ska-sattas-och-nya-allmanna-rad#skvtableofcontent6105, hämtad 2022-08-17.

Uppdaterad: 27 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?