Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Litteratur

Berlin, J. och Liff, R., Framtidens alarmeringstjänst – från rivalitet till partnerskap, KFI-rapport nr. 181, 2023.

Författningar, m.m.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning).

Lag (2022:482) om elektronisk kommunikation.

Lag (1990:712) om undersökning av olyckor.

Lag (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler.

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30).

Patientlag (2014:821).

Patientsäkerhetslag (2010:659).

Säkerhetsskyddslag (2018:585).

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg.

Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Förordning (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete.

Avtal och ägaranvisningar

Alarmeringsavtal mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige Aktiebolag (organisationsnummer 556159–5819), 2008-12-05.

Alarmeringsavtal mellan staten och SOS Alarm Sverige AB (organisationsnummer 556159–5819), 2020-12-17.

Avtal om tillägg och ändringar i Alarmeringsavtalet från 5 december 2008 mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB (dnr Fö 2008/3587/SSK), 2014-02-18.

Avtal om tillägg och ändringar för 2018 i alarmeringsavtalet från 2008 mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB, 2018-01-09.

Konsortialavtal (aktieägaravtal), mellan statens och Förenade Kommunföretag AB, avseende SOS Alarm Sverige AB, organisationsnummer 556159–5819, 2006-12-29.

Ägaranvisning för SOS Alarm Sverige AB (årsstämmoprotokoll, 2016-04-25.

Utredningar, rapporter, beslut m.m.

Dir. 2015:113, En samlad alarmeringstjänst, 2015.

DNV, Rapport från periodisk revision P2 – SOS Alarm Sverige AB – Certifiering av ledningssystem ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, 2023.

IVO, Beslut avseende SOS Alarm AB 2023-06-14, dnr 3.5.1-05660/2022-13, 2023.

MSB, Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm Sverige AB, 2019 (dnr MSB 2020-01099), 2021 (dnr MSB 2022-06774).

Polismyndigheten, Årsredovisning 2022, 2022.

Riksrevisionen, Regeringens styrning av SOS Alarm – Viktigt för människors trygghet, rapport RIR 2015:11, Riksrevisionen, 2015.

Riksrevisionen, Statligt ägda företag med samhällsuppdrag – regeringens styrning, rapport RiR 2017:37, Riksrevisionen, 2017.

Räddningsverket, Tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsatser – en uppdatering av en samhällsekonomisk studie, 2004.

SOS Alarm, 112 i Sverige (årliga verksamhetsrapporter), 2008-2022.

SOS Alarm, Genomlysning 112-verksamheten sommaren 2021, 2021.

SOS Alarm, Patientsäkerhetsberättelse för SOS Alarm Sverige AB 2021, 2021.

SOS Alarm, Patientsäkerhetsberättelse för SOS Alarm Sverige AB 2022, 2022.

SOS Alarm, Riskanalys – Bemötande internt, 2020.

SOS Alarm, Riskanalys – fördröjd vård vid långa väntetider, 2022.

SOS Alarm, SOS-operatören tillåts sämka en av STEP föreslagen prioritet, 2022.

SOS Alarm, Rutin för egenkontroll inom SOS Alarms vårdverksamhet, 2022.

SOS Alarm, Rätt resurs i rätt tid 2.0, 2021.

SOS Alarm, Utökad verksamhetsrapport Västra Götalands län 2023, 2023.

SOS Alarm, Verksamhetsrapport (STEP) – Västra Götalandsregionen – maj 2023, 2023.

SOS Alarm, Årsberättelse 2022, 2022.

SOU 2013:33, En myndighet för alarmering, 2013.

SOU 2018:28, En nationell alarmeringstjänst – för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser, 2018.

Riksdagstryck

Prop. 2019/20:176, En effektivare kommunal räddningstjänst, bet. 2020/21:FöU3, rskr. 2020/21:22 och rskr. 2020/21:23.

Prop. 2016/17, Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259.

Prop. 1993/94:150, Slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m., bet. 1993/94TU38, rskr. 1993/94:432.

Skr. 2009/10:79, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn, bet. 2009/10:FiU12, rskr. 2009/10:210.

Skr. 2015/16:50, Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm, bet. 2015/16:FöU4, rskr. 2015/16:189.

Skr. 2021/22:140, 2022 års redogörelse för företag med statligt ägande, bet. 2022/23:NU4, rskr. 2022/23:121.

Webbsidor

Nödcentralsverket, ”År 2022 besvarades nödsamtal i genomsnitt inom tre sekunder”, https://112.fi/sv/-/ar-2022-besvarades-nodsamtal-i-genomsnitt-inom-tre-sekunder, hämtad 2023-10-03.

SKR Företag AB, ”SKR:s Företag”, https://skr.se/skr/omskr/skrsforetag.2757.html, hämtad 2023-10-03.

SOS Alarm, ”112-rådet”, https://www.sosalarm.se/112-och-andra-viktiga-nummer/112-radet/#:~:text=112-r%C3%A5det%20112-r%C3%A5det%20%C3%A4r%20en%20m%C3%B6tesplats%20f%C3%B6r%20strategisk%20samverkan,som%20samarbetar%20med%20SOS%20Alarm%20kring%20n%C3%B6dnumret%20112, hämtad 2023-10-03.

SOS Alarm, ”Kallelse till extra bolagsstämma i SOS Alarm, Sverige AB”, https://www.sosalarm.se/globalassets/dokument/finansiell-information-och-bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-per-artal/arsstamma-2023/kallelse-sos-alarms-extra-bolagsstamma-2023.pdf#:~:text=Tid%3A%20m%C3%A5ndagen%20den%202%20oktober%202023%2C%20kl.%2013.00,145%20i%20Stockholm%2C%20samt%20digitalt%20m%C3%B6te%20via%20Teams, hämtad 2023-10-11.

SOS Alarm, ”Protokoll fört vid extra bolagsstämma 2023-10-02”, https://www.sosalarm.se/globalassets/dokument/finansiell-information-och-bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-per-artal/arsstamma-2023/protokoll-extra-bolagsstamma-2023.pdf, hämtad 2023-10-11.

Sveriges Kommuner och Regioner, ”Om SKR”, https://skr.se/skr.25.html, hämtad 2023-10-03.

Uppdaterad: 07 december 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?