Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

5. Har regeringen styrt och följt upp?

Det här kapitlet behandlar den tredje delfrågan: Har regeringen styrt och följt upp Transportstyrelsens tillsynsverksamhet för att säkerställa effektivitet och måluppfyllelse?

Vi bedömer att regeringen inte i tillräcklig omfattning styrt och följt upp Transportstyrelsens tillsynsverksamhet. Framför allt handlar det om att regeringen inte begärt in ytterligare underlag kring omfattningen och konsekvenserna av den eftersatta tillsyn Transportstyrelsen beskrivit i årsredovisningar och budgetunderlag.

Avsnitt

5.1 Knapphändig uppföljning av tillsynen

Transportstyrelsens återrapportering till regeringen av tillsynen är allmänt hållen. Trots problemindikationer har regeringen inte begärt ytterligare underlag.

Regeringens metoder för styrning i förhållande till Transportstyrelsen är, precis som för övriga myndigheter, instruktionen för myndigheten samt de villkor för myndighetens verksamhet som framgår i regleringsbrev och uppdrag från regeringen. Därutöver genomför departementsledning och myndighetsledning årligen en myndighetsdialog för att följa upp myndighetens verksamhet och ge myndighetsledningen återkoppling.

Transportstyrelsen har i årsredovisningar och budgetunderlag beskrivit tillsynen som eftersatt. Den information regeringen får om tillsynsverksamheten är den som framgår i budgetunderlag och årsredovisning vilket, som anges i 3.3.4, är en allmänt hållen redovisning. Regeringskansliet tar inte del av några resultatindikatorer för tillsynen.[218] Regeringen har vid ett fåtal tillfällen ställt återrapporteringskrav avseende delar av tillsynen.

Transportstyrelsen har de senaste åren fått flera nya uppdrag utan tillkommande finansiering. Transportstyrelsen har i budgetunderlag och årsredovisningar uppgett att detta fått till konsekvens att man inte kan uppfylla förväntningarna vad gäller tillsyn. Vilka förväntningar som behöver uppfyllas är inte definierat, och effekterna av bristande tillsyn har inte konkretiserats eller beskrivits av Transportstyrelsen. Regeringen har därför inte fått det underlag som krävs för att uppskatta hur stort problem den enligt Transportstyrelsen eftersatta tillsynen utgör.

Arbetet inom några av de tillsynsområden som tillkommit på senare tid – NIS, SSL och ITS samt implementeringen av nya regler för nationell sjöfartstillsyn – har gått trögt, och mycket lite tillsyn har genomförts trots att de nya regelverken infördes för flera år sedan. Ett annat problematiskt område är expansionen av typgodkännandeverksamheten (som delvis utgörs av tillsyn), vilket har bidragit till att Transportstyrelsen bland annat prioriterat ner verksamhet såsom regelgivning och dispenshantering inom fordonsområdet samt tillsyn av förarutbildning och förarprövning.[219]

Bristen på tydliga mål för tillsynen och en knapphändig extern redovisning innebär att det är svårt att följa upp hur tillsynen utvecklar sig. Regeringen har, trots problemindikationerna, inte begärt ytterligare underlag gällande tillsynens utveckling och resultat från Transportstyrelsen, utöver de återrapporteringskrav som tidigare beskrivits i avsnitt 4.1.1.

5.2 Redovisning av tillsyn över statlig verksamhet enligt instruktionen har inte skett

Transportstyrelsen ska årligen redovisa resultatet av sin tillsyn av statlig verksamhet. Trots att Transportstyrelsen inte har genomfört denna redovisning har regeringen inte begärt att få in den.

I Transportstyrelsens instruktion anges att Transportstyrelsen årligen ska redovisa resultatet av myndighetens tillsyn av statlig verksamhet.[220] Skälet till att återrapporteringskravet infördes var att det kan vara svårare att vidta åtgärder mot statliga myndigheter än mot andra tillsynsobjekt.[221] Återrapporteringen har inte gjorts något av de år vår granskning kunnat överblicka.[222] Trots att redovisningen uteblivit har den inte efterfrågats av regeringen.

Granskningen visar också att Transportstyrelsen har vissa problem att nå framgång i sin marknadstillsyn av Trafikverket. Det gäller bland annat svårigheter att få Trafikverket att efterfölja förelägganden. Regelverken är komplexa och möjliga att tolka på flera sätt, och det är svårt att utkräva ansvar.[223] Det har i granskningen inte framgått om det finns några andra statliga myndigheter som är problematiska att utöva tillsyn över.[224] De iakttagelser vi gjort när det gäller Transportstyrelsens tillsyn av Trafikverket i järnvägsmarknadsfrågor talar enligt vår bedömning för att det finns orsak för regeringen att följa upp resultatet av tillsynen av statlig verksamhet.

  • [218] Intervju med företrädare för Regeringskansliet 2022-06-10.
  • [219] Transportstyrelsen, Budgetunderlag 2021–2023, 2020, s. 31.
  • [220] 11§ 2 förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen.
  • [221] Underlag från Infrastrukturdepartementet 2022-01-21.
  • [222] Intervju med företrädare för Regeringskansliet 2022-06-10.
  • [223] Intervju med sektionschef och handläggare Transportstyrelsen 2022-06-22.
  • [224] Utöver Trafikverket har Transportstyrelsen också tillsyn mot bland annat Sjöfartsverket, Polismyndigheten och Kustbevakningen kopplat till myndigheternas fartyg och helikoptrar.

Uppdaterad: 17 november 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?