Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Ordlista

Avkastningskurva
Visar relationen mellan räntenivåer och löptider vid en specifik tidpunkt.

Duration
Ett mått som visar den genomsnittliga löptiden i en räntefond.

Emittent
Utgivare av värdepapper, till exempel staten (via Riksgäldskontoret).

Finansiella förhållanden
Tillståndet på finansiella marknader och ränteläget hushåll och företagen möter, till exempel räntor på penningmarknad eller obligationsmarknad, utlåningsräntor, växelkurser och aktiepriser.

Finansiell risk
Ränterisk om värdet på tillgångarna kan påverkas negativt om räntor höjs. Kreditrisk om en emittent inte kan betala tillbaka avtalad skuld.

Företagscertifikat
Kortfristigt skuldebrev utgivet av ett icke-finansiellt företag.

Företagsobligation
Obligation utgiven av ett icke-finansiellt företag.

Kommunobligation
Obligation utgiven av kommun eller region. De flesta kommuner och regioner är anslutna till Kommuninvest. Kommunobligationer används i granskningen som samlingsnamn för obligationer utgivna av Kommuninvest och enskilda kommuner.

Kreditförsörjning
Tillgången till krediter genom till exempel utlåning till företag, hushåll och andra aktörer inom ekonomin.

Kupongbetalning
Utbetalning av ränta från emittent till obligationsinnehavare.

Löptid
Den avtalade tiden ett värdepapper är gällande. Tiden innan skulden ska återbetalas från emittent till obligationsinnehavare.

Marknadslikviditet
En beskrivning av hur snabbt och till vilken kostnad det går att omvandla en finansiell tillgång till likvida medel.

Marknadsräntor
Räntor för olika värdepapper på repomarknaden.

Modifierad duration
Mått på ränterisk. Beskriver procentuell värdeminskning för obligationsinnehavet vid ett parallellskifte uppåt i marknadsräntorna med 1 procent­enhet.

Nedskrivning
Minskning av det bokförda värdet till ett belopp som motsvarar värdet på tillgången.

Obligation
Räntebärande långfristigt skuldebrev.

Periodisering
Innebär att intäkten/kostnaden för varan/tjänsten hänförs till rätt period.

Privata värdepapper
Obligationer utfärdade av privata aktörer, till exempel säkerställda obligationer och företagsobligationer.

Real statsobligation
Obligation utgiven av staten med fast ränta samt ersättning för inflation.

Repa
Ett finansiellt avtal där den ena parten förbinder sig att sälja ett värdepapper till en motpart för pengar. Samtidigt upprättas ett terminskontrakt som säger att värdepapperet ska köpas tillbaka till ett bestämt pris vid en given tidpunkt i framtiden.

Resursallokering
Fördelning av resurser i samhället mellan olika användningsområden.

Räntespread
Skillnaden i pris mellan obligationer med samma löptid men olika kreditvärdighet.

Statsobligation
Skuldebrev utgivet av staten med lång löptid.

Statsskuldväxlar
Skuldebrev utgivna av staten med kort löptid. Används för att hantera variationer i lånebehovet.

Säkerställd obligation
Obligation som är knuten till en säkerhetsmassa som i huvudsak består av lån med säkerhet i form av bostäder. Kallas ibland för bostadsobligationer. Ges främst ut av banker och bostadshypotek.

Värdepapper
Samlingsbegrepp för olika räntebärande skuldebrev, till exempel obligationer, certifikat och växlar.

Uppdaterad: 06 december 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?