Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Författningar med mera

Budgetlag (2011:203).

Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Kommittéförordning (1998:1474).

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform.

Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Lag (2022:1568) om Sveriges riksbank.

Avgörande från EU-domstolen, dom den 11 december 2018, Weiss m.fl., C-493/17, EU:C:2018:1000.

Riksdagstryck

Bet. 2014/15:FiU24, Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012–2014.

Bet. 2015/16:FiU24, Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2013–2015.

Bet. 2016/17:FiU24, Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2014–2016.

Bet. 2021/22:FiU24, Utvärdering av penningpolitiken perioden 2019–2021 samt den senaste externa utvärderingen av penningpolitiken.

Framst. 2015/16:RB1, Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2015.

Framst. 2016/17:RB1, Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2016.

Framst. 2017/18:RB1, Årsredovisning för Sveriges riksbank 2017.

Framst. 2018/19:RB1, Årsredovisning för Sveriges riksbank 2018.

Framst. 2019/20:RB1, Årsredovisning för Sveriges riksbank 2019.

Framst. 2020/21:RB1, Årsredovisning för Sveriges riksbank 2020.

Framst. 2021/22:RB1, Årsredovisning för Sveriges riksbank 2021.

Framst. 2022/23:RB1, Årsredovisning för Sveriges riksbank 2022.

Prop. 1994/95:150, Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m.

Prop. 1996/97:1 Förslag till statsbudget för budgetåret 1997, m.m., bet. 1996/97:FIU01.

Prop. 1997/98:40, Riksbankens ställning, bet. 1997/98:KU15, bet. 1998/99:KU2, rskr. 1997/98:147, rskr. 1998/99:6.

Prop. 2012/13:1, Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och statsförvaltning, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:132.

Prop. 2015/16:1 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och statsförvaltning, bet. 2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:11.

Prop. 2021/22:41, En ny riksbankslag, bet. 2021/22:KU15, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:23, rskr. 2022/23:24.

Rapport från riksdagen 2021/2022:RFR4, Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2015–2020.

Rapport från riksdagen 2022/23:RFR5, Utvärdering av penningpolitiken 2022.

Utredningar

Ds. 2000:1, Kommittéhandboken.

SOU 2019:46, En ny riksbankslag.

Rapporter och artiklar

Akkaya, Y., Belfrage, C-J., Di Casola, P., Strid, I., Effects of foreign and domestic central bank government bond purchases in a small open economy DSGE model, Working paper series, nr 421, Sveriges riksbank, 2023.

Akkaya, Y., Belfrage, C-J., Di Casola, P., Strid, I., The macroeconomic effects of Riksbank asset purchases during the pandemic: simulations using a DSGE model, Staff memo, Sveriges riksbank, 2023.

Alsterlind, J., Erikson, H., Sandström, M. och Vestin, D., Hur kan köp av statsobligationer göra penningpolitiken mer expansiv?, Ekonomiska kommentarer, nr 12, Sveriges riksbank, 2015.

Andersson, B., Beechey Österholm, M. och Gustafsson, P., Riksbankens köp av värdepapper 2015–2022, Riksbanksstudie, nr 2, Sveriges riksbank, 2022.

Bank of England, IEO evaluation of the Bank of England’s approach to quantitative easing, Bank of England, 2021.

Beechey Österholm, M., The Riksbank’s bond purchases: who sold bonds to the Riksbank?, Penning- och valutapolitik 2022:2, Sveriges riksbank, 2022.

Bernanke, B., ”The New Tools of Monetary Policy”, American Economic Review, vol. 110, nr 4, 2020, DOI: 10.1257/aer.110.4.943.

Bhattarai, S. och Neely, C.J., ”An Analysis of the Literature on International Unconventional Monetary Policy”, Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper, nr 2016-021, 2020, https://doi.org/10.20955/wp.2016.021.

BIS, Annual Economic report, Bank of International Settlements, 2021.

BIS, Central bank asset purchases in response to the Covid-19 crisis, CGFS Papers, nr 68, Bank of International Settlements, 2023.

BIS, Unconventional monetary policy: a cross-country analysis, CGFS Papers, nr 63, Bank of International Settlements, 2019.

Busetto, F., Chavaz, M., Froemel, M., Joyce, M., Kaminska, I., och Worlidge, J., QE at the Bank of England: a perspective on its functioning and effectiveness, Quarterly Bulletin Q1, Bank of England, 2022.

De Graeve, F. och Lindé, J., Effects of unconventional monetary policy: theory and evidence, Penning- och valutapolitik 2015:1, Sveriges riksbank, 2015.

De Rezende, R. och Ristiniemi, A., ”A shadow rate without a lower bound constraint”, Journal of Banking and Finance, vol. 146, 106686, 2023.

De Rezende, R. och Ristiniemi, A., A shadow rate without a lower bound constraint, Working Paper Series, nr 355, Sveriges riksbank, 2018.

De Rezende, R., Kjellberg, D. och Tysklind, O., Effekter på finansiella priser av Riksbankens statsobligationsköp, Ekonomiska kommentarer, nr 13, Sveriges riksbank, 2015.

Emanuelsson, R., Andersson, EO., och Vasi, T., Riksbankens köp av särställda obligationer och genomslaget på bolåneräntorna, Ekonomiska kommentarer, nr 12, Sveriges riksbank, 2022.

Erikson, H., Central bank bond purchases and premiums—the Swedish experience, Staff memo, Sveriges riksbank, 2021.

Europeiska centralbanken, ECB årsrapport 2015, Europeiska centralbanken, 2016.

Fabo B., Jančoková, M., Kempf, E. och Pastor, L., ”Fifty shades of quantitative easing: Comparing findings of central bankers and academics”, NBER Working Paper Series, nr 27849, 2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3700677, hämtad 2023-09-25.

Fabo B., Jančoková, M., Kempf, E. och Pastor, L., ”Fifty shades of quantitative easing: Conflicts of Interest in Economic Research”, Becker Friedman institute Working Paper, nr 2020-128, 2020, https://repec.bfi.uchicago.edu/RePEc/pdfs/BFI_WP_2020128.pdf, hämtad 2023-09-25.

Finansinspektionen, Den svenska bolånemarknaden, Finansinspektionen, 2022.

Finansinspektionen, Stabiliteten i det finansiella systemet, 2022:1, Finansinspektionen, 2022.

Greenlaw, D., Hamilton, J.D., Harris, E. och West, K.D., ”A Skeptical View of the impact of the Fed’s Balance Sheet”, National Bureau of Economic Research, Working Paper 24687, 2018, DOI: 10.3386/w24687.

Gustafsson, P., En händelsestudie av värdepappersköpens effekter på finansiella priser under pandemin, Staff memo, Sveriges riksbank, 2022.

Haldane, A.G., Roberts-Sklar, M., Wieladek, T. och Young, C., QE: the story so far, Bank of England Working Paper, nr 624, Bank of England, 2016.

Hallsten, K. och Tägtström, S., Beslutsprocessen – hur går det till när Riksbankens direktion ska bestämma om reporäntan, Penning- och valutapolitik, 2009:1, Sveriges riksbank, 2009.

House of Lords, Quantitative easing: a dangerous addiction?, House of Lords, Economic Affairs Committee, 2021.

Joyce, M., Tong, M., och Woods, R., The united Kingdom’s quantitative easing policy: design, operation and impact, Quartely Bullentin, vol. 51, nr 3, Bank of England, 2011.

Kjellberg, D. och Åhl, M., Riksbankens finansiella resultat och kapital påverkas av högre räntor, Ekonomiska kommentarer, nr 8, Sveriges riksbank, 2022.

Kjellberg, D. och Vestin, D., Riksbankens balansräkning och finansiella oberoende, 2019, Penning- och valutapolitik 2019:2, Sveriges riksbank, 2019.

Kommittén för finansiell stabilitet, Obligationsmarknaden – en kartläggning, Kommittén för finansiell stabilitet, 2023.

Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget – augusti 2013, Konjunkturinstitutet, 2013.

Konjunkturinstitutet, Kvantitativa lättnader och monetär finansiering – lika men ändå olika, KI-kommentar, Konjunkturinstitutet, 2021.

Laséen, S., Central bank asset purchases: Insights from quantitative easing auctions of government bonds, Working paper series, nr 419, Sveriges riksbank, 2023.

Melander, O., Effekter på finansiella marknader av Riksbankens köp av statsobligationer 2015–2017, Penning- och valutapolitik, 2021:1, Sveriges riksbank, 2021.

Ohlsson, H., Hermansson, C., Gozza, M. och Vartiainen, J., Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik, Industrins ekonomiska råd, 2014.

Riksbanken, Finansiell stabilitetsrapport, 2022:1, Sveriges riksbank, 2022.

Riksbanken, Finansmarknadsenkäten våren 2022, Sveriges riksbank, 2022.

Riksgälden, Riksgäldens årsredovisning 2021, Riksgälden, 2021.

Riksrevisionen, Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut, RiR 2017:25, 2017.

Sjödin, M., Vägen till ett penningpolitiskt beslut, Ekonomiska kommentarer, nr 3, Sveriges riksbank, 2017.

Tucker, P., Quantitative easing, monetary policy implementation and the public finances, IFS Report R223, Institute for Fiscal Studies, 2022.

Data och statistik

ESV, Prognos statens budget och de offentliga finanserna, mars 2023, Ekonomistyrningsverket, 2023, https://www.esv.se/press-och-publicerat/publikationer/2023/prognos-mars-2023/, hämtad 2023-09-25.

Eurostat, HICP – inflation rate, Eurostat, 2023, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TEC00118/default/table?lang=en, hämtat 2023-09-25.

Macrobond, Repo rate expectations (TSN Prospera), hämtad 2023-09-06.

SCB, Emitterade värdepapper, Statistiska centralbyrån, 2023, https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__FM__FM9998__FM9998A/FM9998T03/, hämtad 2023-09-06.

SCB, Finansmarknadsstatistik, Statistiska centralbyrån, 2023, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansmarknadsstatistik/finansmarknadsstatistik/.

Webbsidor och annat

af Jochnick, K., ”Måste Riksbanken gå med vinst?”, anförande 2015-01-23, Sveriges riksbank, 2015.

Flodén, M., ”Mina tankar kring Riksbankens tillgångsköp”, anförande 2022-12-14, Sveriges riksbank, 2022.

Flodén, M., ”Riksbankens obligationsköp påverkar statens finanser”, anförande 2016-11-09, Sveriges riksbank, 2016.

Gagnon, J.E., "QE skeptics overstate their case", Realtime Economic Issues Watch, blogginlägg 2018-07-05, Peterson Institute for International Economics, 2018, https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/qe-skeptics-overstate-their-case, hämtad 2023-11-06.

Riksbanken, ”Riksbanken utökar tillgångsköpen och vidtar åtgärder för att underlätta kreditförsörjningen”, pressmeddelande 2020-03-16, https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/riksbanken-utokar-tillgangskopen-och-vidtar--atgarder-for-att-underlatta-kreditforsorjningen/, hämtad 2023-09-22.

Riksbanken, ”Statsobligationer”, https://www.riksbank.se/sv/marknader/riksbankens-vardepappersinnehav/statsobligationer/, hämtad 2023-09-20.

Riksbanken, ”Thedéen: Riksbanken behöver återställa sitt kapital”, pressmeddelande 2023-10-24, https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/tal-och-presentationer/2023/thedeen-riksbanken-behover-aterstalla-sitt-kapital/, hämtad 2023-10-24.

Riksbanken, ”Ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin”, pressmeddelande 2020-07-01, https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/ytterligare-atgarder-for-att-mildra-de--ekonomiska-konsekvenserna-av-pandemin/, hämtad 2023-09-20.

Tenreyro, S., ”Quantitative easing and quantitative tightening”, anförande 2023-04-04, Bank of England, 2023.

Riksbankens beslut och protokoll m.m.

Riksbanken, Beslut om avsättningar för finansiell risk 2020, beslutsunderlag, dnr 2020-01285, Sveriges riksbank, 2020.

Riksbanken, Beslut om styrränta, försäljning av statsobligationer och ökad volym av riksbankscertifikat, protokollsbilaga A, dnr 2023-00140, Sveriges riksbank, 2023.

Riksbanken, Finansiell stabilitet, 2006:2, Sveriges riksbank, 2006.

Riksbanken, Finansiell stabilitetsrapport, 2015:2, Sveriges riksbank, 2015.

Riksbanken, Finansiell stabilitetsrapport, 2017:1, Sveriges riksbank, 2017.

Riksbanken, Finansiell stabilitetsrapport, 2017:2, Sveriges riksbank 2017.

Riksbanken, Finansiell stabilitetsrapport, 2019:2, Sveriges riksbank, 2019.

Riksbanken, Finansiell stabilitetsrapport, 2021:1, Sveriges riksbank, 2021.

Riksbanken, KPIF målvariabel för penningpolitiken och band för att illustrera variationer i inflationen, protokollsbilaga A, dnr 2017–00691, Sveriges riksbank, 2017.

Riksbanken, Köp av företagsobligationer som en penningpolitisk åtgärd, protokollsbilaga A, dnr 2020-00861, Sveriges riksbank, 2020.

Riksbanken, Penningpolitiken i Sverige, Sveriges riksbank, 2010.

Riksbanken, Penningpolitisk rapport april, Sveriges riksbank, 2021.

Riksbanken, Penningpolitisk rapport december, Sveriges riksbank, 2017.

Riksbanken, Penningpolitisk rapport februari 2015, Sveriges riksbank, 2015,

Riksbanken, Penningpolitisk rapport februari, Sveriges riksbank, 2017.

Riksbanken, Penningpolitisk rapport juli 2020, Sveriges riksbank, 2020.

Riksbanken, Penningpolitiskt protokoll april, Sveriges riksbank, 2015.

Riksbanken, Penningpolitiskt protokoll april, Sveriges riksbank, 2016.

Riksbanken, Penningpolitiskt protokoll april, Sveriges riksbank, 2017.

Riksbanken, Penningpolitiskt protokoll december, Sveriges riksbank, 2016.

Riksbanken, Penningpolitiskt protokoll februari, Sveriges riksbank, 2015.

Riksbanken, Penningpolitiskt protokoll juli, Sveriges riksbank, 2015.

Riksbanken, Penningpolitiskt protokoll juli, Sveriges riksbank, 2020.

Riksbanken, Penningpolitiskt protokoll november, Sveriges riksbank, 2020.

Riksbanken, Penningpolitiskt protokoll oktober, Sveriges riksbank, 2015.

Riksbanken, Program för företagsutlåning via penningpolitiska motparter, protokollsbilaga A, dnr 2020-00358, Sveriges riksbank, 2020.

Riksbanken, Redogörelse för penningpolitiken 2015, Sveriges riksbank, 2016.

Riksbanken, Redogörelse för penningpolitiken 2016, Sveriges riksbank, 2017.

Riksbanken, Redogörelse för penningpolitiken 2017, Sveriges riksbank, 2018.

Riksbanken, Redogörelse för penningpolitiken 2018, Sveriges riksbank, 2019.

Riksbanken, Redogörelse för penningpolitiken 2019, Sveriges riksbank, 2020.

Riksbanken, Redogörelse för penningpolitiken 2020, Sveriges riksbank, 2021.

Riksbanken, Redogörelse för penningpolitiken 2021, Sveriges riksbank, 2022.

Riksbanken, Redogörelse för penningpolitiken 2022, Sveriges riksbank, 2023.

Riksbanken, Riksbanken och finansiell stabilitet, Sveriges riksbank, 2013.

Dokumentation från Riksbanken

Riksbanken, A review of the monetary policy department of the Riksbank, extern utvärdering, 2022-01-09, 2022.

Riksbanken, Avstämningsmöte: makroekonomisk prognos, presentationsmaterial, 2015-04-21, 2015a.

Riksbanken, Avstämningsmöte: makroekonomisk prognos, presentationsmaterial, 2015-06-22, 2015b.

Riksbanken, Beredning av okonventionella åtgärder inför PPR februari 2015, projektdirektiv, 2014-12-17, 2014.

Riksbanken, Bör Riksbanken köpa kortare eller längre statsobligationer?, PM, 2015-06-01, 2015.

Riksbanken, Den övre gränsen för statsobligationsköp, PM, 2015-06-05, 2015.

Riksbanken, Den penningpolitiska verktygslådan – en inledande avrapportering, PM, 2019-10-01, 2019.

Riksbanken, Den penningpolitiska verktygslådan, projektdirektiv, 2019-07-02, 2019.

Riksbanken, Ett utökat obligationsprogram, PM, 2015-10-21, 2015.

Riksbanken, Fortsatt diskussion om verktygslådan, presentationsmaterial, 2020-01-16, 2020.

Riksbanken, Indikatorer för löpande OKV-uppföljning, PM, april, 2018a.

Riksbanken, Indikatorer för löpande OKV-uppföljning, PM, juni, 2018b.

Riksbanken, Kan Riksbanken köpa andra värdepapper än nominella statsobligationer?, PM, 2015-11-11, 2015.

Riksbanken, Kappa: Kompletterande penningpolitiska åtgärder, PM, 2015-02-04, 2015.

Riksbanken, Legala och operationella förutsättningar för köp av obligationer emitterade av Kommuninvest, PM, 2016-06-09, 2016.

Riksbanken, Obligationsinnehav och effekt på Riksbankens resultat, presentationsmaterial, 2020-06-26, 2020.

Riksbanken, Penningpolitiska alternativ i april 2016, PM, april, 2016.

Riksbanken, Penningpolitiska alternativ i april 2017, PM, 2017-03-30, 2017.

Riksbanken, Penningpolitiska alternativ i december 2016, PM, 2016-12-06, 2016.

Riksbanken, Penningpolitiska alternativ i december 2017, PM, december, 2017.

Riksbanken, Penningpolitiska alternativ i februari 2016, PM, 2016-01-26, 2016.

Riksbanken, Penningpolitiska alternativ inför PPR juli 2020, PM, 2020-06-12, 2020.

Riksbanken, Penningpolitiska alternativ inför PPR november 2020, PM, 2020-11-10, 2020.

Riksbanken, Penningpolitiska alternativ inför PPR september 2020, PM, 2020-09-04, 2020.

Riksbanken, Policydiskussion om olika alternativ, presentationsmaterial, 2015-03-12, 2015.

Riksbanken, Presentationer stor PBG 2 inför april 2016, presentationsmaterial, 2016-04-05, 2016.

Riksbanken, Presentationer stor-PBG 2 inför april 2017, presentationsmaterial, 2017‑04-10, 2017.

Riksbanken, Presentationer stor PBG 2 inför februari 2016, presentationsmaterial, 2016-01-28, 2016.

Riksbanken, Presentationer stor-PBG2 inför oktober 2015, presentationsmaterial, 2015-10-15, 2015.

Riksbanken, Reaktioner på PPR feb 2015, presentationsmaterial, 2015-03-06, 2015.

Riksbanken, Resultateffekter av statspappersköpen, PM, 2017-04-10, 2017.

Riksbanken, Resultateffekter av tillgångsköp, PM, 2020-11-10, 2020.

Riksbanken, Resultateffekter av tillgångsköp, PM, 2021-06-08, 2021a.

Riksbanken, Resultateffekter av tillgångsköp, PM, 2021-11-08, 2021b.

Riksbanken, Revisionsrapport, internrevision, dnr 2017-00182, 2017.

Riksbanken, RIE utlåtande – utökat och förlängt program för köp av värdepapper i penningpolitiskt syfte, Riskenhetens utlåtande, 2020-11-24, 2020.

Riksbanken, Riksbankens eget kapital: Prognoser och scenarier för balansräkningen, PM, 2015-09-25, 2015.

Riksbanken, Riksbankens obligationsinnehav på sikt, PM, 2017-09-29, 2017.

Riksbanken, Riskenhetens utlåtande avseende utökat program för Riksbankens köp av obligationer i penningpolitiskt syfte, Riskenhetens utlåtande, dnr 2020-00744, 2020-06-25, 2020.

Riksbanken, Risker inom ramen för OKV-programmet och den svenska portföljen, PM, 2017-06-19, 2017.

Riksbanken, Sammanfattning av köp av statsobligationer, PM, 2015-02-12, 2015.

Riksbanken, Stor PBG 2 PPR december 2017, presentationsmaterial, 2017-12-08, 2017.

Riksbanken, Stor PBG 2 – två konkreta alternativ för en mer expansiv penningpolitik, presentationsmaterial, 2014-12-08, 2014.

Riksbanken, Stor-PBG 2, presentationsmaterial, 2020-06-16, 2020a.

Riksbanken, Stor-PBG 2, presentationsmaterial, 2020-09-07, 2020b.

Riksbanken, Stor-PBG 2, presentationsmaterial, 2020-11-12, 2020c.

Riksbanken, Strategier för en mindre expansiv penningpolitik, PM, 2021-05-21, 2021.

Riksbanken, Uppföljning av statsobligationsmarknaden, PM, juli, 2019.

Riksbanken, Uppföljning och beredning av OKV ”fas 3”, presentationsmaterial,
2015-03-23, 2015.

Riksbanken, Uppföljning och beredning av OKV, presentationsmaterial, 2015-03-06, 2015a.

Riksbanken, Uppföljning och beredning av OKV, presentationsmaterial, 2015-03-13, 2015b.

Uppdaterad: 06 december 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?