Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Litteratur m.m.

Lantmäteriet, Ersättning vid intrång i skogsmark och jordbruksmark av kraftledningar och teleledningar, rekommendationer 2010-02-09, dnr 402-2010/355, Lantmäteriet, 2010.

Lantmäteriet, Lantmäteriets värderingshandbok, Lantmäteriet, 2016.

Lantmäteriet, Skogsbrukets kostnader 2018, rapport 2018:2, Lantmäteriet, 2018.

Lantmäteriet, 2018-års Skogsnorm för bestämmande av ersättning för intrång i skogsmark, reviderad 2020-04-07, dnr LM2020/008295, Lantmäteriet, 2020.

Naturvårdsverket, Nationell strategi för formellt skydd av skog, reviderad version, Naturvårdsverket, 2017.

Naturvårdsverket, Så bildas naturreservat, Naturvårdsverket, 2018.

Naturvårdsverket, Ramavtal – värderingsuppdrag m.m. vid skydd av värdefull natur, NV-04958-19, Naturvårdsverket, 2019.

Naturvårdsverket, Kostnadsram för fastighetsägare vid anlitande av ombud, version 2022-01-28, Naturvårdsverket, 2022.

Naturvårdsverket, Processbeskrivning för förhandlar- och värderarkonsulter vid områdesskydd, version 2023-04-26, Naturvårdsverket, 2023.

Naturvårdsverket, Återrapportering av medelsanvändning och resultat för skydd av och åtgärder för värdefull natur 2020–2022, Naturvårdsverket, 2023.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, Förslag på mer flexibla biotopskydd samt anpassade skydds- och ersättningsformer för det fjällnära området, rapport 2023/09, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, 2023.

Riksrevisionen, Marklösen Finns förutsättningar för rätt ersättning?, RiR 2005:15, Riksrevisionen, 2005.

Riksrevisionen, Skyddet av värdefull skog, RiR 2018:17, Riksrevisionen, 2018.

Skatteverket, Mer förmånlig beskattning vid bl.a. skydd av skog, promemoria 2023-08-31, Skatteverket, 2023.

Skogsstyrelsen, Årsredovisning 2020, Skogsstyrelsen, 2021.

Skogsstyrelsen, Årsredovisning 2021, Skogsstyrelsen, 2022.

Skogsstyrelsen, Årsredovisning 2022, Skogsstyrelsen, 2023.

Svenska kraftnät, Riktlinjer för kostnadsram i samband med ersättning för ombudskostnader i anläggningsprojekt, version 1, Svenska kraftnät, 2018.

Svenska kraftnät, Ersättningsprinciper för markåtkomst i ledningsprojekt, Svk 2022/1092, Svenska kraftnät, 2022.

Svenska kraftnät, Årsredovisning 2022, Svenska kraftnät, 2023.

Trafikverket, Jordbruksnormen – Vägverkets tillämpningsanvisningar 1983 års förslag till jordbruksnorm, version 2017-02-09, Trafikverket, 2017.

Trafikverket, Hantering av påslag om 25 procent enligt expropriationslagen, TDOK 2019:0117, version 2, Trafikverket, 2020.

Trafikverket, Markförhandling, TDOK 2015:0441, version 3, Trafikverket, 2020.

Trafikverket, Markåtkomst, TDOK 2015:0433, version 4, Trafikverket, 2020.

Trafikverket, Väg eller järnväg på min mark – hur får jag ersättning?, Trafikverket, 2020.

Trafikverket, Värdering, förhandling och träffa avtal, TDOK 2018:0032, version 5, Trafikverket, 2020.

Trafikverket, Ombud och tekniskt biträde inom markförhandling, TDOK 2015:0435, version 6, Trafikverket, 2022.

Trafikverket, Trafikverkets årsredovisning 2022, Trafikverket, 2023.

Vattenfall, 1974 års åkernorm (Ds I 1974:11) – för bestämmande av ersättning vid intrång i åkermark och liknande mark, Vattenfall, 1978.

Utredningar och regeringsbeslut

Regeringsbeslut, M2022/02369 (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Naturvårdsverket.

Regeringsbeslut, N2022/02381, Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Skogsstyrelsen.

Regeringsbeslut, M2022/01241, Uppdrag att se över den nationella strategin för formellt skydd av skog.

Regeringskansliet protokoll, KN2023/03796, Uppdrag om översyn av ersättningen för upplåtelse av mark i samband med elnätsutbyggnad, 2023-08-22.

Ds I 1974:11, Förslag till normer för ersättning vid intrång av kraftledning i åkermark och liknande mark.

SOU 2007:29, Hur tillämpas expropriationslagens ersättningsbestämmelser?.

SOU 2008:99, Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m.

SOU 2012:61, Högre ersättning vid mastupplåtelser.

SOU 2020:73, Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.

SOU 2022:21, Rätt för klimatet.

Riksdagstryck

Prop. 1972:109, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändring i lagen (1917:189) om expropriation m.m.

Prop. 2009/10:162, Ersättning vid expropriation, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

Prop. 2021/22:58, Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund, bet. 2021/22:MJU18, rskr. 2021/22:206.

Prop. 2021/22:207, Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog, bet. 2021/22:MJU30, rskr. 2021/22:453.

Prop. 2022/23:1, Budgetpropositionen för 2023, bet. 2022/23:MJU1, rskr. 2022/23:97.

Författningar

Regeringsformen (1974:152).

Budgetlagen (2011:203).

Expropriationslagen (1972:719).

Fastighetsbildningslagen (1970:988).

Förvaltningslagen (2017:900).

Jordabalken (1970:994).

Jordförvärvslagen (1979:230).

Lagen om byggande av järnväg (1995:1649).

Ledningsrättslagen (1973:1144).

Miljöbalken (1998:808).

Skogsvårdslagen (1979:429).

Väglagen (1971:948).

Artskyddsförordningen (2007:845).

Förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet.

Förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.

Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Webbsidor

Lantmäteriet, ”Ledningsrätt”, https://www.lantmateriet.se/sv/fastighet-och-mark/tillgang-till-annans-fastighet/ledningsratt/, hämtad 2023-09-20.

Lantmäteriet, ”Beståndsmetoden – BM-win/Fakta”, https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/Andra‑fastighet/Vardering/Bestandsmetoden---BM-win/Fakta/, hämtad 2023-07-03.

Lantmäteriet, ” Beståndsmetoden – BM-win/Publikationer”, https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/Andra-fastighet/Vardering/Bestandsmetoden---BM-win/Publikationer/, hämtad 2023‑07‑03.

Naturvårdsverket, ”Process att bilda naturreservat”, https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-natur/process-att-bilda-naturreservat/, hämtad 2023-07-03.

Naturvårdsverket, ”Skyddad natur”, https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/, hämtad 2023-07-03.

Regeringen, ”Remiss av Slutbetänkande SOU 2022:21 - Rätt för klimatet”, https://www.regeringen.se/remisser/2022/06/remiss-av-slutbetankande-sou-202221---ratt-for-klimatet/, hämtad 2023-09-27.

Regeringen, ”Ersättningen för upplåtelse av mark i samband med elnätsutbyggnad ses över”, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/08/ersattningen-for-upplatelse-av-mark-i-samband-med-elnatsutbyggnad-ses-over/, hämtad 2023‑10‑12.

Skogsstyrelsen, ”Så går det till att skydda skog”, https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/sa-gar-det-till-att-skydda-skog/, hämtad 2023-07-03.

Skogsstyrelsen, ”Avverkning i fjällnära skog”, https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/anmalan-eller-ansokan/avverkning-i-fjallnara-skog/, hämtad 2023-07-20.

Skogsstyrelsen, ”HD gav bolag som nekats avverkning på grund av artskydd rätt till ersättning”, https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/hd-gav-bolag-som-nekats-avverkning-pa-grund-av-artskydd-ratt-till-ersattning/, hämtad 2023-07-03.

Svenska kraftnät, ”Utbyggnadsprocessen”, https://www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/transmissionsnatet/utbyggnadsprocessen/, hämtad 2023-07-03.

Svenska kraftnät, "Ersättning till berörda fastighetsägare”, https://www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/transmissionsnatet/utbyggnadsprocessen/ersattning/, hämtad 2023‑07-03.

Uppdaterad: 23 november 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?