Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Litteratur

Bevelander, P., Emilsson, H., Magnusson, K., Osanami Törngren, S., Världens öppnaste land: arbetskraftsinvandring efter reformen 2008, Fores, 2014.

Emilsson, H., Magnusson, K., ”Högkvalificerad arbetsinvandring till Sverige”, i: Calleman, C., Herzfeld Olsson, P. (red), Arbetskraft från hela världen: Hur blev det med 2008 års reform?, Delmi, 2015.

OECD, Recruiting Immigrant Workers: Sweden 2011, OECD Publishing, 2011.

Artiklar

Axberger, H.G., ”Rättssäkerhet – teori och praktik ” i Inspektionen för socialförsäkringen: Rättssäker förvaltning? Rapport från konferens den 23 april 2010, rapport 2010:4.

Haglund, A., ”Fler byter spår: Ett sätt att undgå utvisning”, Svenska Dagbladet,
2019-09-23, https://www.svd.se/a/b5WdV5/fler-byter-spar-ett-satt-att-undga-utvisning, hämtad 2021-05-26.

Jonitz, E., Leerkes, A.,“Making asylum work? Civic stratification and labor-related regularization among rejected asylum seekers in Germany”, Law & Policy, vol. 44, nr 1, 2022.

Kraler, A., “Regularization of Irregular Migrants and Social Policies: Comparative Perspectives”, Journal of Immigrant & Refugee Studies, vol. 17, nr 1, 2019.

Sjövall, J., ”Efter Ekots avslöjande: Ett orimligt fuskande”, Sveriges Radio, 2020‑12‑08, https://sverigesradio.se/artikel/7619931, hämtad 2021-05-26.

Författningar

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd, (mottagandedirektivet).

Förordningen (2019:502) med instruktion för Migrationsverket.

Förvaltningslagen (2017:900).

Migrationsverket, Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över säkra ursprungsländer, MIGRFS 2021:4, Migrationsverkets författningssamling, beslutade den 24 maj 2021, publicerade den 25 maj 2021.

Utlänningslagen (2005:716).

Utlänningsförordningen (2006:97).

Domar

Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolens, dom den 18 februari 2022 i mål nr UM 1186–22.

Migrationsöverdomstolen, MIG 2015:11.

Migrationsöverdomstolen, MIG 2017:24.

Migrationsöverdomstolen, MIG 2017:25.

Migrationsöverdomstolen, MIG 2020:5.

Rättsfall från Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD 2020 ref. 34.

Riksdagstryck

Bet. 2008/09: SfU3, Nya regler för arbetskraftsinvandring.

Bet. 2013/14: SfU13, Cirkulär migration och utveckling.

Bet. 2017/18: SfU17, Arbetskraftsinvandring, rskr. 2017/18:208.

Dir. 2020:8, Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

Dir. 2020:69, Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare (Ju 2020:05).

Dir. 2021:115, Bolaget som brottsverktyg.

Dir 2022:90, En behovsprövad arbetskraftsinvandring.

Dir. 2022:3, Förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter.

Prop. 2007/08:147, Nya regler för arbetskraftsinvandring, bet. 2008/09: SfU3, rskr. 2008/09:37.

Prop. 2009/10:1, Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 08, bet. 2009/10: SfU2, rskr. 2009/10:132.

Prop. 2009/10:77, Försörjningskrav vid anhöriginvandring, bet. 2009/10: SfU12, rskr. 2009/10:202.

Prop. 2013/14:213, Cirkulär migration och utveckling.

Prop. 2013/14:227, Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring, bet 2013/14: SfU19, rskr. 2013/14:338.

Prop. 2015/16:167, Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet, bet. 2015/16: JuU31, rskr. 2015/16:314.

Prop. 2015/16:174, Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, bet. 2015/16: SfU16, rskr. 2015/16:303.

Prop. 2020/21:71, Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer, bet. 2020/21: SfU15, rskr. 2020/21:222.

Prop. 2020/21:191, Ändrade regler i utlänningslagen, bet. 2020/21: SfU28, rskr. 2020/21:412.

Prop. 2021/22:134, Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring, bet. 2021/22: SfU22, rskr. 2021/22:238.

Prop. 2021/22:284, Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare.

Utredningar

Ds 2022.13, Utökat informationsutbyte.

SOU 2021:5, Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring.

SOU 2021:88, Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m. m.

Regeringsbeslut

Regeringsbeslut Ju2009/10323/SIM, Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Migrationsverket.

Regeringsbeslut Ju2010/9806/SIM, Ju2010/8996/SIM, Ju2010/7228/SIM, Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Migrationsverket.

Regeringsbeslut Ju2011/9160/SIM, Ju2012/4227/SIM, Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Migrationsverket.

Regeringsbeslut Ju2012/7567/KRIM (delvis), Ju2012/7615/SIM, Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Migrationsverket.

Regeringsbeslut Ju2014/909/SIM, Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Migrationsverket.

Regeringsbeslut Ju2014/871/SIM (delvis), Ju2014/7537/PO(delvis), Ju2014/7636/SIM, Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Migrationsverket.

Regeringsbeslut Ju2016/00751/SIM, Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Migrationsverket.

Regeringsbeslut Ju2016/08462/LP, Ju2016/01039/SIM (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Migrationsverket.

Regeringsbeslut 2018/00749/SIM (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Migrationsverket.

Regeringsbeslut Ju2018/00503/SIM (delvis), Ju2018/03462/SIM (delvis), Ju2018/05238/LP, Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Migrationsverket.

Regeringsbeslut Ju2018/01405/SIM (delvis), Ju2019/00147/SIM (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Migrationsverket.

Regeringsbeslut Ju2020/04101/SIM, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Migrationsverket.

Regeringsbeslut Ju2021/02524, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Migrationsverket.

Regeringsbeslut Ju2016/00751/SIM, Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Migrationsverket.

Regeringen, regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet, Uppdrag om fortsatt myndighetssamverkan för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Diarienummer: A2021/00085. Regeringsbeslut 2021-01-14.

Myndighetsrapporter

Migrationsverket, internrevisionsrapport, Granskning 2021:6 Återkallelse av uppehållstillstånd, dnr 1.3.1-2022-4311, 2022-03-14.

Migrationsverket, Pilot AT-UND, Region Nord 2020-12-15–2021-03-15 (Power Point-presentation).

Migrationsverket, Årsredovisning för verksamhetsåret 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Den globala jakten på kompetens – statens roll, rapport 2018:03, Tillväxtanalys, 2018.

Riksrevisionen, Ett välfungerande system för arbetskraftsinvandring? (RiR 2016:32).

Riksrevisionen, Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad Brottslighet – brister i styrning och uppföljning (RiR 2019:11).

Riksrevisionen, Att ställa om i en föränderlig omvärld – neddragningarna hos Migrationsverket 2017–2020 (RiR 2021:24).

Riksrevisionen, I väntan på dom – migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål (RiR 2022:5).

Riksrevisionen, Lämpligt biträde och rätt ersättning – hanteringen av offentliga biträden i migrationsärenden (RiR 2022:14).

Migrationsverkets interna styr- och stöddokument

Migrationsverkets blankett nr 152011: Migrationsverket, ”Anmälan om anställning eller upphörande av anställning av asylsökande”, hämtad 2022-04-18.

Migrationsverket, Rutin för att hämta individuppgifter, 2022-04-12.

Migrationsverket, Rättschefens administrativa beslut angående definition av ett förutsebart och enhetligt beslutsfattande med hög rättslig kvalitet, RC A-38/2016, 2016.

Migrationsverkets vägledning, Skenanställningar och annat missbruk, publicerad 2018-12-11 och senast ändrad 2019-04-26.

Webbsidor

Europeiska kommissionen, ”Schengen Information System”, https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-information-system_en, hämtad 2022-05-31.

Migrationsverket, ”Anställa en asylsökande”, https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Anstalla-nagon-som-redan-ar-i-Sverige/Asylsokande.html, hämtad 2022-09-15.

Migrationsverket, ”Om du har fått avslag på din ansökan om asyl”, https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Lamna-Sverige/Avslag-pa-ansokan-om-asyl.html, hämtad 2022-09-22.

Migrationsverket, ”Högre krav för arbetstillstånd inom vissa branscher”, https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Anstalla-fran-lander-utanfor-EU/Hogre-krav-for-vissa-branscher.html, hämtad 2022-04-04.

Migrationsverket, ”Arbeta under tiden som asylsökande”, https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Arbeta.html, hämtad 2022-04-27.

Migrationsverket/Finnish Immigration Service, ”En asylsökandes rätt att arbeta”, https://migri.fi/sv/ratt-att-arbeta-asylsokande, hämtad 2022-05-23.

Ny i danmark, Udlændingestyrelsen och Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), ”Betingelser for at asylansøgere kan arbejde”, https://nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/US/Indkvartering/Betingelser-for-at-asylans%C3%B8gere-kan-arbejde/?anchor=EECA36B285004D54A855F8D7E65E65B1&callbackItem=331D107F856B48979BA4F3F0884B5646&callbackAnchor=1012B01DCE4A42EAA3E98E0B9E625BA4EECA36B285004D54A855F8D7E65E65B1, hämtad 2022-05-23.

Polisen, ”Mer information om några av polisens register”, https://polisen.se/lagar-och-regler/behandling-av-personuppgifter/polisens-register/, hämtad 2022-05-31.

Utlendingsdirektoratet, ”Kan du arbeide når du har søkt beskyttelse (asyl)?”, https://www.udi.no/har-sokt/beskyttelse-asyl/kan-du-jobbe/#link-8814, hämtad 2022-05-23.

Uppdaterad: 25 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?