Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Förordningar

Förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80).

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Patientlagen (2014:821).

Patientsäkerhetslagen (2010:659).

Litteratur och artiklar

Abuhasanein, S., Jahnson, S., Aljabery, F., Gårdmark, T., Jerlström, T., Liedberg, F., Sherif, A., Ströck, V. och Kjölhede, H., ”Standardized care pathways for patients with suspected urinary bladder cancer: the Swedish experience”, Scandinavian Journal of Urology, vol. 56, nr 3, 2022.

CONCORD Working Group, ”Global surveillance of trends in cancer survival 2000–14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries”, The Lancet, vol. 391, nr 10125, 2018.

Andersson, E., Nyhlin, N. och van Nieuwenhoven, M.A., ”The effectiveness of the colorectal cancer referral pathway – identification of colorectal cancer in a Swedish region colorectal cancer in a Swedish region”, Scandinavian Journal of Gastroenterology, vol. 56, nr 5, 2021.

Backman, C., Johansson, U. och Hellgren, M., ”Knowledge of and support for cancer patient pathways among general practitioners and other physicians – a study from Sweden”, Scandinavian Journal of Primary Health Care, vol. 39, nr 1, 2021.

Hanna, TP., King, WD., Thibodeau, S., Jalink, M., Paulin, GA., Harvey-Jones, E., O'Sullivan, DE., Booth, CM., Sullivan, R. och Aggarwal, A., “Mortality due to cancer treatment delay: systematic review and meta-analysis”. The BMJ, vol. 371, m4087, 2020.

Heedman, P.A., Lagerfeldt, M., Magnusson, M. och Sjödahl, R., ”Standardiserade vårdförlopp kan ge svårt cancersjuka bättre stöd”, Läkartidningen, nr 7, 2019.

Marcickiewicz, J., Åvall-Lundqvist, E., Holmberg, E.C.V., Borgfeldt, C., Bjurberg, M., Dahm-Kähler, P., Flöter-Rådestad, A., Hellman, K., Högberg, T., Rosenberg, P., Stålberg, K. och Kjølhede, P., ”The wait time to primary surgery in endometrial cancer – impact on survival and predictive factors: a population-based SweGCG study”, Acta Oncologica, vol. 61, nr 1, 2022.

Neal, R.D., Tharmanathan, P., France, B., Din, N.U., Cotton, S., Fallon-Ferguson, J., Hamilton, W., Hendry, A., Hendry, M., Lewis, R., Macleod, U., Mitchell, E.D., Pickett, M., Rai, T., Shaw, K., Stuart, N,, Tørring, M.L., Wilkinson, C., Williams, B., Williams, N. och Emery, J., “Is increased time to diagnosis and treatment in symptomatic cancer associated with poorer outcomes? Systematic review”, British journal of cancer, vol. 112, nr 1, 2015.

Olsson, O., ”Are cancer care pathways associated with longer waiting times. Analysing crowding out effects in radiology, pathology, and surgery”, International Journal of Care Coordination, vol. 23, nr 4, 2020.

Probst, H.B., Hussain, Z.B. och Andersen, O., ”Cancer patient pathways in Denmark as a joint effort between bureaucrats, health professionals and politicians A national Danish project”, Health Policy, vol. 105, nr 1, 2012.

Umezu, T., Shibata, K., Kajiyama, H., Yamamoto, E., Mizuno M. och Kikkawa, F., “Prognostic factors in stage IA-IIA cervical cancer patients treated surgically: does the waiting time to the operation affect survival?”, Archives of gynecology and obstetrics, vol. 285, nr 2, 2012.

Wells, M.B., Delilovic, S., Gunnarsson, M., Dervish, J., von Knorring, M. och Hasson, H., ”Primary care physicians’ views of standardised care pathways in cancer care: A Swedish qualitative study on implementation experiences”, European Journal of Cancer Care, vol. 30:e13426, nr June 2020, 2021.

Yun, Y. H., Kim, Y. A., Min, Y. H., Park, S., Won, Y. J., Kim, D. Y., Choi, I. J., Kim, Y. W., Park, S. J., Kim, J. H., Lee, D. H., Yoon, S. J., Jeong, S. Y., Noh, D. Y. och Heo, D. S., “The influence of hospital volume and surgical treatment delay on long-term survival after cancer surgery”, Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology, vol 23, nr 10, 2012.

Rapporter

Akademiskt primärvårdscentrum, Kunskapsteam CaPrim. Verksamhetsområden relaterade till SVF 20172018, rapport 2019, Region Stockholm, 2019.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Styrkor och utmaningar med standardiserade vårdförlopp inom cancervården – primärvårdens röster, faktablad 2019:1, Region Stockholm, 2019.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Styrkor och utmaningar med standardiserade vårdförlopp inom cancervården – utredande enheter berättar, faktablad 2019:2, Region Stockholm, 2019.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Standardiserade vårdförlopp inom cancervården – analys av undanträngningseffekter, faktablad 2020:1, Region Stockholm, 2020.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Styrkor och utmaningar med standardiserade vårdförlopp som arbetssätt i Region Stockholm Gotland. Röster från cancervården, faktablad 2020:4, Region Stockholm, 2020.

Inspektionen för vård och omsorg, Förebyggande tillsyn, rapport 2020-1, Inspektionen för vård och omsorg, 2020.

Inspektionen för vård och omsorg, Tillsyn av tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Slutredovisning av regeringsuppdrag att beskriva risker med bristande tillgänglighet och lämna förslag på hur tillsynen kan utvecklas, rapport 2021-7, Inspektionen för vård och omsorg, 2021.

Inspektionen för vård och omsorg, Mot ett datadrivet arbetssätt, rapport 2022-0, Inspektionen för vård och omsorg, 2022.

Landstingsrevisorerna Stockholms Läns landsting, Vårdgaranti och vårdval – Hur följs effekter för patienter med störst behov, rapport 10/2012, Stockholms läns landsting, 2012.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Låt den rätte komma in – Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?, rapport 2014:3, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2014.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Varierande väntan på vård. Analys och uppföljning av den nationella vårdgarantin, rapport 2015:5, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2015.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, En primär angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård, rapport 2017:3, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2017.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Förnuft och känsla. Befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården, rapport 2018:4, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2018.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, I skuggan av covid-19. Förändringar i befolkningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020, rapport 2021:6, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2021.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, En lag som kräver omtag, rapport 2021:10, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2021.

OECD, Sverige: Landprofil hälsa 2021, OECD Publishing, 2021.

Pwc, Granskning av standardiserade vårdförlopp för cancervården, rapport juni 2021, Region Östergötland, 2021.

Region Östergötland, Redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022, Regionala cancercentrum Sydöst, 2022.

Region Stockholm, Slutrapport. Införande av Standardiserade vårdförlopp i cancervården. 20152018, dnr 1503-0370, Region Stockholm, 2019.

Regionala cancercentrum i samverkan, Nationell funktionsbeskrivning för koordinator inom standardiserade vårdförlopp (SVF), Dnr 17/013, Regionala cancercentrum i samverkan, 2017.

Regionala cancercentrum i samverkan, Styrdokument. Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården, rapport 2020-03-25, Regionala cancercentrum i samverkan, 2020.

Regionala cancercentrum i samverkan, Kortare väntetider i cancervården – status för inklusions- och ledtidsmål i SVF. En analys av SVF-data ur SKR:s väntetidsdatabas 2017–2019, Version 1.1, Regionala cancercentrum i samverkan, 2021.

Regionala cancercentrum i samverkan, Kortare väntetider i cancervården – status för inklusions- och ledtidsmål i SVF. En analys av SVF-data ur SKR:s väntetidsdatabas 2020–2021, Version 1, Regionala cancercentrum i samverkan, 2022.

Regionala cancercentrum i samverkan, Nordisk strålbehandling. En benchmarkingstudie, Version 1, Regionala cancercentrum i samverkan, 2022.

Regionala cancercentrum i samverkan, Nationell genomlysning av urologin. Nuläge och åtgärder för förbättrad tillgänglighet och kvalitet, rapport 2023-02-13, Regionala cancercentrum i samverkan, 2023.

Regionala cancercentrum i samverkan, Kortare väntetider i cancervården – status för inklusions- och ledtidsmål i SVF. En analys av SVF-data ur SKR:s väntetidsdatabas 2021–2022, Version 1.0, Regionala cancercentrum i samverkan, 2023.

Regionala cancercentrum i samverkan, Styrdokument. Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården, Version 5, 2022.

Riksrevisionen, Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården, rapport RiR 2016:2, Riksrevisionen, 2016.

Riksrevisionen, Äldresatsningen – effektiviteten i statens satsning på kvalitetsregister i äldreomsorgen, rapport RIR 2020:1, Riksrevisionen, 2020.

Riksrevisionen, Lex Maria och lex Sarah och omsorg av äldre, rapport RiR 2023:4, Riksrevisionen, 2023.

Riksrevisionen, Riksrevisionens summering av utbetalningar inom ramen för överenskommelser om kömiljarder mellan regeringen och SKR 20092014.

Riksrevisionen, Riksrevisionens summering av utbetalningar inom ramen för överenskommelser som rör SVF mellan regeringen och SKR 20152023.

Riksrevisionen, Riksrevisionens sammanställning av regionernas redovisningar till Socialstyrelsen av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022.

Socialdepartementet. Kriterier som ska utmärka ett regionalt cancercentrum (RCC), PM 2011-01, 2011.

Socialstyrelsen, Uppföljning av den nationella vårdgarantin och ”kömiljarden”. Årsrapport 2010, rapport 2010-3-13, Socialstyrelsen, 2010.

Socialstyrelsen, Uppföljning av den nationella vårdgarantin och ”kömiljarden”. Årsrapport 2011, rapport 2011-3-46, Socialstyrelsen, 2011.

Socialstyrelsen, Ekonomiska analyser. Bilaga lägesrapport 2012, rapport 2012-2-2, Socialstyrelsen, 2012.

Socialstyrelsen, Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011, rapport 2012-5-16, Socialstyrelsen, 2012.

Socialstyrelsen, Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2012, rapport 2013-5-30, Socialstyrelsen, 2013.

Socialstyrelsen, Vårdgaranti och kömiljard. Uppföljning 2013, rapport 2014-5-5, Socialstyrelsen, 2014.

Socialstyrelsen, Standardiserade vårdförlopp i cancervården. Lägesrapport 2015, rapport 2015-11-6, Socialstyrelsen, 2015.

Socialstyrelsen, Väntetider i cancervården, rapport 2015-12-2, Socialstyrelsen, 2015.

Socialstyrelsen, Uppbyggnaden av regionala cancercentrum, rapport 2016-11-3, Socialstyrelsen, 2016.

Socialstyrelsen, Standardiserade vårdförlopp i cancervården. Lägesrapport 2017, rapport 2017-11-14, Socialstyrelsen, 2017.

Socialstyrelsen, Patientströmmar över landstingsgränsen, rapport 2018-2-12, Socialstyrelsen, 2018.

Socialstyrelsen, Standardiserade vårdförlopp i cancervården. Lägesrapport 2018, rapport 2018-11-10, Socialstyrelsen, 2018.

Socialstyrelsen, Tillgänglighet i hälso- och sjukvården, rapport 2018-2-16, Socialstyrelsen, 2018.

Socialstyrelsen, Om lärande, prioriteringar och ekonomiska aspekter. Effekter av satsningen på standardiserade vårdförlopp i cancervården. Slutrapport del 2, 2019, rapport 2019-4-1, Socialstyrelsen, 2019.

Socialstyrelsen, Väntetider, patientperspektiv och strävan mot en jämlik cancervård. Effekter av satsningen på standardiserade vårdförlopp i cancervården. Slutrapport del 1, 2019, rapport 2019-4-7, Socialstyrelsen, 2019.

Socialstyrelsen, Uppföljning och analys av överenskommelsen om ökad tillgänglighet 2020. Delrapport december 2020, rapport 2020-12-70, Socialstyrelsen, 2020.

Socialstyrelsen, Uppföljning och analys av överenskommelsen om ökad tillgänglighet 2020. Regionernas inrapportering av primärvårdsdata till den nationella väntetidsdatabasen. Delrapport december 2020, rapport 2020-12-70, Socialstyrelsen, 2020.

Socialstyrelsen, Uppdämda vårdbehov. Analys och förslag till insatser – slutredovisning, rapport 2022-3-780, Socialstyrelsen, 2021.

Socialstyrelsen, Uppföljning och analys av överenskommelsen om ökad tillgänglighet 2020. Delrapport juni 2021, rapport 2021-6-743, Socialstyrelsen, 2021.

Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård, rapport 2023-2-835, Socialstyrelsen, 2022.

Socialstyrelsen, Kartläggning av datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet – slutrapport, rapport 2022-10-81, Socialstyrelsen, 2022.

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Prioriteringsstöd till beslutsfattare och chefer 2022, rapport 2022-11-82, Socialstyrelsen, 2022.

Socialstyrelsen, Nationellt och regionalt arbete med standardiserade vårdförlopp 2022. Uppföljning av regionernas arbete med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om jämlik och effektiv cancervård med kortare, dnr 5.7-18170/2022, Socialstyrelsen, 2022.

Socialstyrelsen, Regeringsuppdrag om att utveckla förutsättningar för insamling av väntetidsdata. Slutrapport, november 2022, rapport 2022-12-82, Socialstyrelsen, 2022.

Socialstyrelsen, Regeringsuppdrag om att utveckla förutsättningar för insamling av väntetidsdata Delrapport, mars 2022, rapport 2022-3-779, Socialstyrelsen, 2022.

Socialstyrelsen, Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård. Lägesrapport 2023, rapport 2023-3-8446, Socialstyrelsen, 2023.

Statens haverikommission, Slutrapport SHK 2023:02. Tillbud till allvarlig olycka – fördröjning av vård vid en oklar förändring i bukspottkörteln för vilken behandling inleddes den 23 mars 2021, rapport 2023:02, Statens haverikommission, 2023.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Fakta om väntetider i vården, 2022.

Riksdagstryck, regeringsbeslut och utredningar

Dir. 2020:81, Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården.

Dir. 2023:48. Bättre förutsättningar för uppföljning av hälso- och sjukvården.

Regeringsbeslut S2011/5472/FST, S2013/6770/FST, S2013/9047/SAM, Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen.

Regeringsbeslut S2015/07980/FS, Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Socialstyrelsen.

Regeringsbeslut S2017/07302/RS, Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen.

Regeringsbeslut S2022/01373, Uppdrag att stödja och stärka regionernas produktions- och kapacitetsplanering samt lämna förslag på målvärden för antalet vårdplatser.

Regeringsbeslut S2022/01664, Uppdrag att strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet.

Regeringsbeslut S2022/01372, Uppdrag att genomföra en förstudie om hur ett nationellt vårdsöksystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas.

SOU 2009:11, En nationell cancerstrategi för framtiden.

SOU 2022:22, Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram.

SOU 2021:59, Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan.

Prop. 2019/20:1, Budgetpropositionen för 2020.

Prop. 2020/21:1, Budgetpropositionen för 2021.

Prop. 2009/10:67, Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning.

Prop. 2012/13:20, Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Prop. 2017/18:83, Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti.

Prop. 1981/82:97, om hälso- och sjukvårdslag, m.m.

Prop. 1996/97:60, Prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Webbsidor

Folkhälsomyndigheten, ”Prostatacancer, död”, https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/prostatacancer-dodlighet/, hämtad 2022-11-29.

Regionala cancercentrum i samverkan, ”Våra uppdrag”, https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/, hämtad 2022-11-23.

Regionala cancercentrum i samverkan, ”Om Regionala cancercentrum i samverkan”, https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/, hämtad 2022-11-23.

Regionala cancercentrum i samverkan, ”Om nationella vårdprogram”, https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/om-kunskapsbanken/om-vardprogram/, hämtad 2022-11-24 .

Regionala cancercentrum i samverkan, ”Vårdprocesser inom cancervården”, https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/vardprocesser/, hämtad 2022-11-29.

Regionala cancercentrum i samverkan, ”Väntetider i standardiserade vårdförlopp (SVF)”, https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/vantetider-i-svf/, hämtad 2022-11-29.

Regionala cancercentrum i samverkan, ”Antal patienter i standardiserade vårdförlopp (SVF)”, https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/antal-patienter-i-svf/, hämtad 2023-01-16.

Regionala cancercentrum i samverkan, ”Standardiserade vårdförlopp (SVF)”, https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/vardforlopp/, hämtad 2023-01-16 och 2022-11-23.

Regionala cancercentrum i samverkan, ”Så tas ett standardiserat vårdförlopp fram”, https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/
vardforlopp/andringar/sa-tas-ett-vardforlopp-fram/ hämtad 2023-02-02 och 2023-03-27.

Regionala cancercentrum i samverkan, ”Cancervården prioriterad under pandemin”, https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/
2021/mars/cancervarden-prioriterad-under-pandemin/, hämtad 2023-03-21.

Regionala cancercentrum i samverkan, ”Standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna”, https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/urinblase-och-urinvagscancer/vardforlopp/, hämtad 2022-11-29.

Regionala cancercentrum i samverkan, ”Standardiserat vårdförlopp prostatacancer”, https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/prostatacancer/vardforlopp/, hämtad 2023-04-28.

Regionala cancercentrum i samverkan, ”Patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp (SVF)”,
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/patienternas-upplevelser/, hämtad 2023-05-09.

Svenskt perioperativt register (SPOR), ”Publika rapporter. Väntetider”, https://spor.se/spor/registerrapporter/, hämtad 2023-04-17.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), ”Ordlista A till Ö”, https://skr.se/vantetiderivarden/omvantetider/ordlistaatillo.43531.html,
hämtad 2023-03-14.

Regionala cancercentrum i samverkan, ”Tjock- och ändtarmscancer samt analcancer”, https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/tjocktarm-andtarm-och-anal/, hämtad 2023-04-28.

Överenskommelser

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en nationell satsning för en fungerande vårdgaranti 2009, 2008.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård 2010, 2009.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård, 2010.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård, 2011.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, Fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård (”kömiljarden”) 2013. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, 2012.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, Fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård (”kömiljarden”) 2014, 2013.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, Kortare väntetider i cancervården. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, 2015.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, Kortare väntetider i cancervården 2019. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, 2019.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, En ny, uppdaterad kömiljard 2019. Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting, 2019.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, 2019.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, 2021.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, Överenskommelse om sammanhållen, jämlik och säker vård 2021. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, 2021.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022. Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, 2022.

Uppdaterad: 15 juni 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?