Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 2. Bedömningsmall för genomgång av beslutsunderlag

När det gäller beredningsunderlag för regeringens lagförslag utgår Riksrevisionen från regeringsformen samt utskottsuttalanden.

7 kap. 2 § regeringsformen (1974:152) ställer krav på beredning av regeringsärenden, men innehåller inte några uttryckliga krav på konsekvensutredningar. Vid beredningen av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter.[226]

Konstitutionsutskottet har framhållit vikten av att lagförslag är väl övervägda och att konsekvenserna är överblickbara.[227] Även justitieutskottet har uttalat att förslag till ny lagstiftning bör innehålla genomarbetade konsekvensanalyser.[228] Därutöver har konstitutionsutskottet understrukit vikten av en omsorgsfull dokumentation som en förutsättning för en efterföljande kontroll, för att uppnå den öppenhet som eftersträvas[229] och för efterföljande kontroll av grundlagsfästa kontrollorgan.[230]

Enligt beslut om riktlinjer för arbetet med konsekvensutredningar i Regeringskansliet[231] ska förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (nedan konsekvensutredningsförordningen) i delar även tjäna som vägledning vid det interna beredningsarbetet inom Regeringskansliet. Beslutet innebär att 6 och 7 §§ konsekvensutredningsförordningen ska tjäna som vägledning när förslag till nya eller ändrade regler tas fram. Det innebär att det så tidigt som möjligt ska tas fram en konsekvensutredning som omfattar kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet. En konsekvensutredning behöver dock inte tas fram om det inte finns skäl till det. Motiven för detta ska i så fall anges.

Av propositionshandboken[232] framgår att regeringens beslut om bland annat lagförslag ska föregås av en grundlig analys av konsekvenserna för dem som berörs av förslagen. Enligt handboken bör den konsekvensutredning som har tagits fram under beredningsarbetet redovisas i den proposition eller lagrådsremiss där förslagen läggs fram. Avsnitten där regeringen redovisar skälen för sina förslag ska bland annat bygga på tanken att regeringen ska redogöra vilka för- och nackdelar förslaget har och vilka konsekvenser det får.[233]

För bedömning av Energimyndighetens underlag för beslut avseende reduktionsplikten utgår vi i första hand från de krav på konsekvensanalys som regeringen har ställt i uppdragen till Energimyndigheten. I uppdraget till kontrollstation 2019 framgår att Energimyndighetens konsekvensanalyser ska uppfylla kraven i konsekvensutredningsförordningen.[234] I uppdraget till kontrollstation 2022 framgår att Energimyndigheten ska genomföra en utvecklad konsekvensanalys av effekterna av den befintliga reduktionsplikten på bensin och diesel. Det framgår också att om myndigheten lämnar nya förslag ska dessa åtföljas av en fullständig konsekvensanalys.[235] Vi utgår därmed även från konsekvensutredningsförordningen för bedömningen av Energimyndighetens underlag. Av förordningen framgår att en konsekvensutredning bland annat ska innehålla uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför samt en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen[236]:

Utifrån dessa bedömningsgrunder har vi tagit fram en bedömningsmall för att granska underlagen som legat till grund för beslut om reduktionsplikten, se nedan. I mallen har vi också listat aspekter av relevans för reduktionspliktens effektivitet som vi bedömer att underlagen bör omfatta. Bedömningsmallen utgör därmed en kombination av mer formella krav på underlag samt en bedömning av underlagens kvalitet med koppling till de övergripande bedömningsgrunderna för reduktionsplikten som beskrivs i bilaga 1.

Tabell 2 Beslutsunderlagen omfattar

Krav

Relevant avseende reduktionsplikten

Problembeskrivning

Syftet med reduktionsplikten bör vara tydliggjort och konsekvent.

Miljökonsekvenser

De samlade miljökonsekvenserna bör belysas för de råvaror som används inom reduktionsplikten.

Nollalternativ

 

Alternativa lösningar (till författningsreglering)

Alternativa åtgärder för att uppnå utsläppsminskning bör diskuteras och sätta reduktionsplikten i ett sammanhang, till exempel åtgärder för att påverka trafikarbete, elektrifiering, energianvändning.

Vilket alternativ som ger de lägsta kostnaderna för berörda och i minsta utsträckning belastar miljön, samhällsekonomin och statsfinanserna.

Bör innehålla gedigna kostnadsuppskattningar.

Bieffekter och deras betydelse

Bör omfatta bieffekter i Sverige och utomlands.

Relevanta omvärldsfaktorer

Bör omfatta en gedigen analys av globalt utbud och efterfrågan på biodrivmedel, EU:s och andra länders styrning, marknadsförutsättningar i drivmedelsbranschen och de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att utveckla inhemsk produktion av avancerade biodrivmedel inom reduktionspliktens tidsramar.

Känslighetsanalyser

Bör vara transparenta och illustrera känslighet för centrala antaganden såsom prisutveckling på biodrivmedel och elektrifiering av personbilstrafiken.

Relation till EU och vad det innebär för tajming av åtgärd

Bör omfatta förändringar av förnybartdirektivet och andra regelverk på EU-nivå.

Synpunkter från expertis och intressenter

Bör omfatta en bredd av experter och intressenter som ger ett brett perspektiv.

Kvalificerade uppskattningar snarare än inga alls

 

Effekter för olika utgiftsområden

Bör omfatta effekter på skatteintäkter.

Effekter för olika intressegrupper

Bör omfatta företag, hushåll och staten.

Tabell 3 Beslutsunderlagen är

Krav

Relevant avseende reduktionsplikten

inledda innan förslag är lagt

 

noggrant dokumenterade

 

långsiktiga

Bör omfatta minst tiden fram till 2030 men också belysa relationen till långsiktigare klimatmål såsom målet om nettonollutsläpp till 2045

dynamiska

Bör omfatta biodrivmedlens/råvarornas alternativa användningsområden och förutsättningarna att över tid överflytta användningen till andra fordon och sektorer.

fullständiga

Inga viktiga aspekter bör förbises eller avhandlas lättvindigt.

tydliga med källor

 

tydliga med osäkra antaganden

 

redovisade i propositionen eller lagrådsremiss där förslaget läggs fram

 

 • [226] Upplysningar och yttranden ska även inhämtas från kommuner i den omfattning som behövs Även sammanslutningar och enskilda ska ges möjlighet att yttra sig i den omfattning som behövs.
 • [227] Se bet. 1990/91:KU7, riksdagens snabbprotokoll 1990/91:24 den 14 november 1990.
 • [228] Bet. 1996/97:JuU14, riksdagens snabbprotokoll 1996/97:94 den 23 april 1997.
 • [229] Bet. 2009/10:KU10, rskr. 2009/10:173.
 • [230] Bet. 2013/14:KU10, rskr. 2013/14:142.
 • [231] Regeringskansliet, Riktlinjer för arbetet med konsekvensutredningar i Regeringskansliet, 2008-06-13). Beslutet fattades av statssekreterarna för nio departement. Se departementspromemorian Bättre konsekvensutredningar, ds 2022:22.
 • [232] Regeringskansliet, Propositionshandboken, 1997, ds. 1997:1.
 • [233] Ds 2022:22.
 • [234] Regeringsbeslut M2018/01944/Ee, Uppdrag att utreda vissa frågor gällande systemet med reduktionsplikt.
 • [235] Regeringsbeslut I2021/03316, Uppdrag att ta fram underlag för kontrollstation 2022 inom
 • ramen för systemet med reduktionsplikt på bensin, diesel och flygfotogen.
 • [236] Ekonomistyrningsverkets (ESV) har tagit fram en vägledning för konsekvensutredning vid regelgivning, som riktar sig till myndigheter, kommittéer, Regeringskansliet och andra som har till uppgift att göra konsekvensutredningar: ESV, Vägledning – tänka efter före, konsekvensutredning vid regelgivning, ESV 2015:19, 2015.

Uppdaterad: 20 juni 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?