Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Författningar med mera

Ellagen (1997:857).

Elberedskapslagen (1997:288).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät.

Förordningen (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen.

Förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet.

Förordningen (2016:423) om effektreserv.

Förordningen (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen.

Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer.

Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el.

Lag (2003:436) om effektreserv.

Lag (2011:1200) om elcertifikat.

Regeringsbeslut Fi2020/04505 (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Skatteverket.

Regeringsbeslut I2020/03044, I2020/03036 (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Energimarknadsinspektionen.

Regeringsbeslut I2021:02334, Uppdrag att utveckla arbetssätt och parallella processer för kortare ledtider för elnätsutbyggnad.

Regeringsbeslut I2021/03311, I2021/03196 (delvis), I2021/02784 m.fl., Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Affärsverket svenska kraftnät.

Regeringsbeslut I2022/01578, Uppdrag att främja ett mer flexibelt elsystem.

Regeringsbeslut I2022/02319, Uppdrag att stärka försörjningstryggheten i energisektorn.

Regeringsbeslut I2022/02381, I2022/02365 (delvis), I2022/00506, Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Energimarknadsinspektionen.

Regeringsbeslut KN2023/03329, Uppdrag att se över myndigheters uppgifter och ansvar inom energiområdet.

Regeringsbeslut KN2023/03425, Uppdrag att effektivisera processen för anslutning till transmissionsnätet.

Regeringsbeslut KN2023/03426, Uppdrag att utreda en utvecklad och effektiv informationsdelning vid ansökningar om nya anslutningar till elnäten.

Regeringsbeslut N/2009/0672/E, N/2009/9751/E (delvis, Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Energimarknadsinspektionen.

Regeringsbeslut M2015/04312/Ee, Inrättande av forum för smarta elnät.

Regeringsbeslut M2015/2387/Ee, Uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet.

Regeringsbeslut M2017/02870/Ee, Uppdrag att utreda ett slopande av anslutningsavgiften till stamnätet för havsbaserad vindkraft.

Rapporter

Diczfalusy, B. och Hellner, C., Handel med stor effekt – en ESO-rapport om utrikeshandeln med el, Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2023:4, 2023.

Energiföretagen, Sveriges elbehov 2045 – Hur stänger vi gapet?, 2023.

Energimarknadsinspektionen, Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem, 2010.

Energimarknadsinspektionen, Elkunden som marknadsaktör – Åtgärder för ökad förbrukningsflexibilitet, 2008.

Energimarknadsinspektionen, Elområden i Sverige, 2012.

Energimarknadsinspektionen, Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion, 2020.

Energimarknadsinspektionen, Kortare ledtider för elnätsutbyggnad – Utveckla arbetssätt och parallella processer, 2023.

Energimarknadsinspektionen, Kunskapsunderlag angående marknaden för elfordon och laddhybrider, 2009.

Energimarknadsinspektionen, Samhällsekonomiska kostnader och nyttor av smarta elnät, 2021.

Energimarknadsinspektionen, Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet, 2016.

Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät, Svensk energi och Svenskt Näringsliv, Prisområden på elmarknaden (POMPE) – Gemensam rapport från Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät, Svenskt energi och Svenskt Näringsliv, 2007.

Energimyndigheten, 100 procent förnybar el, 2019.

Energimyndigheten, 2030 – på väg mot ett mer hållbart energisystem, 2014.

Energimyndigheten, Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem, 2010.

Energimyndigheten, Barsebäck 2 – Underlag inför Energimyndighetens remissvar på de rapporter som ska ligga till grund för regeringens prövning år 2003 av om villkoren för att stänga Barsebäck är uppfyllda, 2003.

Energimyndigheten, Elmarknaden 2000, 2000.

Energimyndigheten, Elmarknadsrapport 2001 – Scenarier för eltillförseln med och utan Barsebäck 2, 2001.

Energimyndigheten, Energiindikatorer 2008, 2008.

Energimyndigheten, Energiläget 2004, 2004.

Energimyndigheten, Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020, 2015.

Energimyndigheten, För- och nackdelar med en utvidgning av elcertifikatmarknaden, 2013.

Energimyndigheten, Havsbaserad vindkraft, 2015.

Energimyndigheten, Havsbaserad vindkraft – En analys av samhällsekonomi och marknadspotential, 2017.

Energimyndigheten, Hantering av överföringsbegränsningar i det svenska överföringssystemet för el, 2005.

Energimyndigheten, Konsekvenser för elkunden av en höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet, 2009.

Energimyndigheten, Kontrollstation 2015, 2014.

Energimyndigheten, Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet – delredovisning 2, 2016.

Energimyndigheten, Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019, 2018.

Energimyndigheten, Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2023, 2022.

Energimyndigheten, Nulägesanalys av uppdrag att genomföra innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser, 2017.

Energimyndigheten, Planeringsmål för vindkraften 2020, 2007.

Energimyndigheten, Praktiskt genomförande av gemensamma projekt för havsbaserad vindkraft, 2013.

Energimyndigheten, Scenarier över Sveriges energisystem 2018, 2019.

Energimyndigheten, Scenarier över Sveriges energisystem 2023 – med fokus på elektrifieringen 2050, 2023.

Energimyndigheten, Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft – regeringsuppdrag om att utreda utformningen av slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft, 2018.

Energimyndigheten, Utmaningar i den nordiska elmarknaden, 2013.

Energimyndigheten, Vindkraften i Sverige – Utredningsrapport avseende områden med särskilt goda vindförutsättningar och förslag till planeringsmål för vindkraften m.m., 2001.

Energimyndigheten, Vindkraft till lands och till sjöss, 2003.

Energimyndigheten, Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem, 2018.

Energimyndigheten, Översyn av elcertifikatsystemet, Etapp 2, 2005.

ENTSO-E, Overview of Frequency Control in the Nordic Power System, 2022.

Riksrevisionen, Staten på elmarknaden – insatser för en fungerande elöverföring, RiR 2013:3, 2013.

Riksrevisionen. Statliga insatser för att stimulera investeringar i datacenter, RiR 2022:18, 2022.

Riksrevisionen, Statliga åtgärder för fler miljöbilar, RiR 2020:1, 2020.

Riksrevisionen, Systemet med energideklarationer – tydligt syfte men oklart mål, RiR 2021:21, 2021.

Skatteverket, Utvärdering av avfallsförbränningsskatten – Redovisning av uppdrag i Skatteverkets regleringsbrev för 2020, 2021.

Svenska kraftnät, Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion, 2015.

Svenska kraftnät, Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion – en delredovisning, 2015.

Svenska kraftnät, Den svenska kraftbalansen vintrarna 2007/2008 och 2008/2009, 2008.

Svenska kraftnät, Effektförsörjning på den öppna elmarknaden, 2002.

Svenska kraftnät, Effektreserven – en uppföljning och analys av avvecklingen av den svenska effektreserven, 2013.

Svenska kraftnät, Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden, 2023.

Svenska kraftnät, Integrering av vindkraft, 2013.

Svenska kraftnät, Investerings- och finansieringsplan 2011–2013, 2010.

Svenska kraftnät, Investerings- och finansieringsplan 2012–2014, 2011.

Svenska kraftnät, Investerings- och finansieringsplan 2013–2015, 2012.

Svenska kraftnät, Kortsiktig marknadsanalys 2022 – Analys av kraftsystemet 2023–2027, 2022.

Svenska kraftnät, Kraftbalansen på den svenska elmarknaden – rapport 2022, 2022.

Svenska kraftnät, Kraftbalansen på den svenska elmarknaden – rapport 2023, 2023.

Svenska kraftnät, Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2011/2012 och 2012/2013, 2012.

Svenska kraftnät, Kärnkraftens roll i kraftsystemet, 2019.

Svenska kraftnät, Långsiktig marknadsanalys 2021 – Scenarier för elsystemets utveckling fram till 2050, 2021.

Svenska kraftnät, Nätutvecklingsplan 2016–2025 – En tioårsplan för det svenska stamnätet, 2015.

Svenska kraftnät, Perspektivplan 2025 – En utvecklingsplan för det svenska stamnätet, 2013.

Svenska kraftnät, Redovisning av uppdrag angående övergripande förutsättningar för storskalig utbyggnad av vindkraft i havs- och fjällområden, 2002.

Svenska kraftnät, Stamnätstariffens utveckling 2012–2015, 2012.

Svenska kraftnät, Storskalig utbyggnad av vindkraft – konsekvenser för stamnätet och behovet av reglerkraft, 2008.

Svenska kraftnät, Storskalig utbyggnad av vindkraft – några förutsättningar och konsekvenser, 2007.

Svenska kraftnät, Systemutvecklingsplan 2018–2027, 2017.

Svenska kraftnät, Systemutvecklingsplan 2022–2031, 2021.

Svenska kraftnät, Så arbetar vi för att öka överföringskapaciteten – Kortsiktiga åtgärder Kvartal 4 – 2022, 2022.

Svenska kraftnät, Utvidgning av effektreserven, 2023.

Svenska kraftnät, Verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan 2021–2023, 2020.

Svenska kraftnät, Verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan 2022–2024, 2021.

Svenska kraftnät, Årsredovisning 2016, 2017.

Svenska kraftnät, Årsredovisning 2020, 2021.

Svenska kraftnät, Årsredovisning 2021, 2022.

Sweco, Elpriset i Sverige 2023, 2022

Artiklar

Forsberg, B., ”Farmanbar: Stopp för ny elkabel till Tyskland”, Svenska Dagbladet, 2022-08-17, https://www.svd.se/a/k64m36/farmanbar-stopp-for-ny-elkabel-till-tyskland, hämtad 2023-05-12.

Lundin, K. och Nordenskiöld, T., ”På kollisionskurs från första dagen”, Dagens industri, 2014-10-01, https://www.di.se/di/artiklar/2014/10/2/pa-kollisionskurs-fran-forsta-dagen/, hämtad 2023-05-12.

Löfstedt, D., ”O2-moderniseringen stimulerar det lokala näringslivet”, Second Opinion, 2013-03-07, https://second-opinion.se/o2-moderniseringen-stimulerar-det-lokala-n%C3%A4ringslivet/, hämtad 2023-05-12.

Nylander, J., ”Miljardförlust för Oskarshamns kärnkraftverk”, SVT, 2014-09-30, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/miljardforlust-for-oskarshamns-karnkraftverk, hämtad 2023-05-12.

Törnmalm, K, ”Ringhals stänger två reaktorer”, Dagens Nyheter, 2015-10-15, https://www.dn.se/ekonomi/ringhals-stanger-tva-reaktorer/, hämtad 2023-05-12.

Utredningar

Energikommissionen, Promemoria om de ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk elproduktion, M 2015:1, 2016.

Dir. 2016:34, Utredning om ekonomiska styrmedel för el och värmeproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning.

Dir. 2017:49, Tilläggsdirektiv till Utredningen om ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning (Fi 2016:02).

Dir. 2018:6, Översyn av regelverket för nätkoncessioner.

Dir. 2023:78, Förenklade och förkortade tillståndsprocesser enligt miljöbalken.

Ds. 1997:1, Propositionshandboken.

Ds. 2000:1, Kommittéhandboken.

Regeringskansliet, Höjd Energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik, Finansdepartementet FI2019/00431/S2, 2019.

Regeringskansliet, Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs, Infrastrukturdepartementet, 2021.

Regeringskansliet, Promemoria om vissa punktskattefrågor m.m., som aviseras i budgetpropositionen för 2008, Finansdepartementet, 2007.

Regeringskansliet, Ändring i förordningen (2007:119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät, Klimat- och näringslivsdepartementet KN2023/03470, 2023.

SOU 2001:77, Ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor.

SOU 2014:84, Planera för effekt!

SOU 2017:83, Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?

SOU 2019:30, Moderna tillståndsprocesser för elnät.

SOU 2022:21, Rätt för klimatet.

SOU 2022:33, Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen.

Riksdagstryck

Bet. 2021/22:KU20, Granskningsbetänkande.

Prop. 1993/94:162, Handel med el i konkurrens, Bet. 1993/94:NU22, rskr. 1993/94:358.

Prop. 1994/95:222, Ny ellagstiftning, bet. 1995/96:NU1, rskr. 1995/96:2.

Prop. 1996/97:136, Ny ellag, bet. 1997/08:NU3, rskr. 1997/98:27.

Prop. 1996/97:84, En uthållig energiförsörjning, bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272.

Prop. 2002/03:40, Elcertifikat för att främja förnybara energikällor.

Prop. 2002/03:85, Vissa elmarknadsfrågor.

Prop. 2005/06:1, Budgetpropositionen för 2006.

Prop. 2005/06:125, Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m., bet. 2005/06:SkU33, rskr. 2005/06:352.

Prop. 2005/06:154, Förnybar el med gröna certifikat.

Prop. 2007/08:1, Budgetpropositionen för 2008, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30.

Prop. 2008/09:9, Ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat, bet. 2008/09:NU8, rskr. 2008/09:42

Prop. 2009/10:41, Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122.

Prop. 2009/10:113, Effektreserven i framtiden, bet. 2009/10:NU17, rskr. 2009/10:252.

Prop. 2009/10:133, Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet.

Prop. 2010/11:155, En ny lag om elcertifikat – enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad, bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46.

Prop. 2011/12:98, Timmätning för aktiva elkonsumenter, bet. 2011/12:NU21, rskr. 2011/12:264.

Prop. 2012/13:70, Prövning av nätkoncession, bet. 2012/13:NU12, rskr. 2012/13:200.

Prop. 2013/14:174, Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221.

Prop. 2014/15:1, Budgetpropositionen för 2015, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

Prop. 2014/15:123, Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015.

Prop. 2014/15:99, Vårändringsbudget för 2015, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255.

Prop. 2015/16:117. Effektreserv 2020–2025, bet. 2015/16:NU19, rskr. 2015/16:230.

Prop. 2016/17:179, Ett nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatsystemet 2017, bet. 2016/17:NU20, rskr. 2016/17:330.

Prop. 2016/17:200, Miljöbedömningar, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

Prop. 2017/18:228, Energipolitikens inriktning, bet. 2017/18:NU22, rskr. 2017/18:411.

Prop. 2017/18:237, Elmarknadsfrågor, bet. 2017/18:NU23, rskr. 2017/18:412.

Prop. 2018/19:99, Vårändringsbudget för 2019, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288.

Prop. 2019/20:1, Utgiftsområde 21 Energi.

Prop. 2019/20:32, Skatt på avfallsförbränning, bet. 2019/20:SkU12, rskr. 2019/20:91.

Prop. 2020/21:16, Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019.

Prop. 2021/22:113, Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser, Bet. 2021/22:FiU44, rskr. 2021/22:169, 170, 171, 172, 173.

Prop. 2020/21:188, Moderna tillståndsprocesser för elnät, bet. 2020/21:NU22, rskr. 2020/21:415.

Prop. 2021/22:153, Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet, bet. 2021/22:NU21, rskr. 2021/22:309.

Prop. 2022/23:1, Budgetproposition för 2023, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51.

Prop. 2022/23:59, Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster, bet. 2022/23:NU9, rskr. 2022/23:170.

Prop. 2022/23:17, Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion.

Prop. 2022/23:99, Vårändringsbudget för 2023, bet. 2022/23:FiU21, rskr. 2022/23:254.

Webbsidor

Eon Sverige AB, ”Extra bolagsstämma fattar beslut om OKGs framtid”, https://via.tt.se/pressmeddelande/extra-bolagsstamma-fattar-beslut-om-okgs-framtid?publisherId=1035173&releaseId=1146126, hämtad 2023-05-12.

Eon Sverige AB, ”Risk för elbrist i Skåne när kraftvärmeverk stryper elproduktion”, https://via.tt.se/pressmeddelande/risk-for-elbrist-i-skane-nar-kraftvarmeverk-stryper-elproduktion?publisherId=1035173&releaseId=3256010, hämtad 2023-05-08.

IAEA, ”PRIS Sweden”, https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=SE, hämtad 2023-06-09.

Jernkontoret, ”Koldioxidfri ståltillverkning möjlighet för svensk industri”, https://www.jernkontoret.se/sv/publicerat/nytt-fran-jernkontoret/nyheter/2016/nytt160614_energimynd/, hämtad 2023-03-06.

Montel, ”Kärnkraftskostnader fortsatt högre än Vattenfalls mål”, https://www.montelnews.com/se/news/976995/k%C3%A4rnkraftkostnader-fortsatt-hgre-%C3%A4n-vattenfalls-m%C3%A5l, hämtad 2023-05-12.

Stockholm Exergi, ”Minskad lokal elproduktion som konsekvens av ny kraftvärmebeskattning”, https://www.stockholmexergi.se/nyheter/minskad-lokal-elproduktion-som-konsekvens-av-ny-kraftvarmebeskattning/, hämtad 2023-05-08.

Strålsäkerhetsmyndigheten, ”Forsmark, Ringhals och OKG uppfyller kraven på oberoende härdkylning”, https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2020/forsmark-ringhals-och-okg-uppfyller-kraven-pa-oberoende-hardkylning/, hämtad 2023-05-12.

Svenska kraftnät, ”Elberedskapsåtgärder i Stockholm – viktiga beslut för att säkra ödrift”, https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/allmanna-nyheter/2021/elberedskapsatgarder-i-stockholm--viktiga-beslut-for-att-sakra-odrift/, hämtad 2023-05-12.

Svenska kraftnät, ”Regeringen avslår överklagan av koncessionsbeslut”, https://www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/transmissionsnatet/transmissionsnatsprojekt/ingelkarr-stenkullen/Aktuellt/regeringen-avslar-overklagan-av-koncessionsbeslut/, hämtad 2023-07-04.

Svenska kraftnät, ”sthlmflex”, https://www.svk.se/sthlmflex, hämtad 2023-05-04.

Svenska kraftnät, ”Sökes: Möjliga mothandelsresurser i södra Sverige”, https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/elmarknad-allmant/2022/sokes-mojliga-mothandelsresurser-i-sodra-sverige/, hämtad 2023-05-12.

Svenska kraftnät, ”Utvecklingen av EU-lagstiftning för att etablera inre marknad för el”, https://www.svk.se/om-kraftsystemet/legalt-ramverk/eu-lagstiftning-/bakgrund/, hämtad 2023-05-09.

Svenska kraftnät, ”Ökad mothandel bidrar till en effektivare elmarknad”, https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/allmanna-nyheter/2022/okad-mothandel-bidrar-till-en-effektivare-elmarknad/, hämtad 2023-05-12.

Övrigt

ACER, Decision No 17/2022 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of 26 October 2022 on Svenska kraftnät’s request for a derogation from the 70% requirement pursuant to Article 16(9) of Regulation (EU) 2019/943, 2022.

Energimyndigheten, Yttrande angående betänkande Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30), remissvar SOU 2019:30, 2019.

Energimyndigheten, Yttrande angående Remiss av Slutbetänkande SOU 2021:21 – Rätt för klimatet, remissvar SOU 2021:21, 2022.

Energimarknadsinspektionen, Slutbetänkande SOU 2022:21 – Rätt för klimatet, remissvar SOU 2022:21, 2022.

Karlsson, S., Elsystemkrisen – Det här är problemet. Så kan trenden vändas, Second Opinion Nyheter AB, 2022.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, 2019.

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, Tidöavtalet: Överenskommelse för Sverige, 2022

Memorandum of understanding on the Baltic Energi market Interconnection Plan, 2009-06-17, 2009.

Svenska kraftnät, Ansökan om nätkoncession enligt ellagen för ny 300 kV likströmsförbindelse – markkabel och sjökabel – från Nybro till svensk territorialgräns 2009/995, 2010.

Svenska kraftnät, Beslut om strategisk inriktning för NordSyd, Styrelsebeslut 2018/446, 2018.

Svenska kraftnät, Betänkande (SOU 2019:20) Moderna tillståndsprocesser för elnät, remissvar SOU 2019:20, 2019.

Svenska kraftnät, Inriktningsbeslut 2009/967, Styrelsebeslut 2009-11-29, 2009.

Svenska kraftnät, Inriktningsbeslut 2014/1285, Styrelsebeslut 2017-03-24, 2017.

Svenska kraftnät, Investeringsbeslut 2009/967, Styrelsebeslut 2010-11-25, 2010.

Svenska kraftnät, Remissvar angående Klimaträttsutredningens slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21, remissvar 2022:21, 2022.

Svenska kraftnät, Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2015, remissvar dnr Fi 2014/0002, 2014.

Svenska kraftnät och Lietuvos energija AB, Feasibility study for an electrical interconnection between Sweden and Lithuania – Summary report, 2008.

Svenska kraftnät och 50hertz, Hansa Powerbridge Feasibility Study, 2017.

Uppdaterad: 19 september 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?