Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

3. Regeringens styrning och uppföljning

I kapitlet redovisar vi våra iakttagelser för delfråga 1: Är regeringens styrning och uppföljning för att främja genomförandet av barnkonventionen effektiv?

Med utgångspunkt i våra bedömningsgrunder redovisar vi våra iakttagelser om regeringens övergripande styrning och uppföljning (avsnitt 3.1), styrningen av Barnombudsmannen och av skolmyndigheternas barnrättsarbete (avsnitt 3.2–3.3) samt hur barnrättsperspektivet beaktas i lagstiftning och beslut (avsnitt 3.4). Slutligen redovisar vi iakttagelser om klagomålssystemet på skolområdet samt förutsättningarna för att tillämpa och efterleva barnkonventionen (avsnitt 3.5–3.6).

Avsnitt

Våra iakttagelser i korthet

 • Regeringen har inte konkretiserat några mål eller vad olika aktörer förväntas göra för att bidra till att förbättra barnkonventionens genomslag. Exempelvis uttrycker strategin för barnets rättigheter tydliga principer för arbetet med barnets rättigheter, men den är allmänt hållen och har inte följts upp sedan 2010. Det är otydligt om strategin i praktiken har en styrande funktion idag.
 • Regeringen har vidtagit åtgärder för att stärka efterlevnaden av barnets rättigheter och barnkonventionen inom flera politikområden, men resultaten av många åtgärder har inte följts upp eller redovisats. Det ger ett begränsat underlag för att utveckla styrningen.
 • Regeringen har gett ett ökat antal regeringsuppdrag till Barnombudsmannen, samtidigt som den totala finansieringen för uppdragen har varierat. Uppdragen står för en relativt stor del av verksamheten och försvårar för Barnombudsmannen att arbeta med sitt kärnuppdrag. Styrningen står därmed i kontrast till intentionen att ge Barnombudsmannen en utökad självständighet.
 • Regeringens uppdrag om skolmyndigheternas barnrättsarbete har varit generella, inte verksamhetsanpassade, och jämförelsevis korta. Samtidigt tillämpar skolmyndigheterna ett barnrättsperspektiv i olika utsträckning i sina verksamheter, och delar av utvecklingsarbetet har stannat av. Regeringen har inte följt upp arbetet närmare eller gett nya uppdrag. Styrningen har därmed inte främjat ett fortlöpande barnrättsarbete på skolmyndigheterna.
 • Det finns rutiner för att säkerställa ett barnrättsperspektiv i beredningen av lagförslag och beslut. Trots det finns det brister i hur väl barnrättsperspektivet synliggörs i underlag till vissa lagförslag inom skolområdet.
 • Granskningen tyder på att lagen om barnkonventionen har bidragit till ökad medvetenhet om barnets rättigheter i olika verksamheter. Konventionen är dock allmänt hållen och ger ofta ett stort tolkningsutrymme. Därför kvarstår en osäkerhet kring hur man förväntas tolka och tillämpa lagen i praktiken.

3.1 Regeringen har inte konkretiserat vad olika aktörer ska bidra med för att förbättra barnkonventionens genomslag

I det här avsnittet redovisar vi iakttagelser om regeringens övergripande styrning och uppföljning av barnrättspolitiken och genomförandet av barnkonventionen.

3.1.1 Barnrättspolitikens inriktning: strategiskt arbete för att främja barnkonventionen samt insatser för barn i utsatthet

Regeringens inriktning för barnrättspolitiken består dels av ett övergripande och strategiskt arbete för att tillförsäkra barnets rättigheter och för att främja genomslaget av barnkonventionen inom olika verksamheter.[102] Dels består den av insatser riktade mot barn i utsatta situationer, till exempel barn i familjer som riskerar vräkning, barn som utsätts för eller bevittnar våld och barn som riskerar att involveras i kriminalitet.[103] Vi konstaterar därmed att det pågår arbeten som är relevanta för att stärka efterlevnaden av barnets rättigheter inom många olika politikområden.

Riksrevisionens granskning fokuserar på det strategiska arbetet för att främja genomslaget av barnkonventionen. Arbetet omfattar åtgärder för att stödja tolkningen och tillämpningen av barnkonventionen, genom att öka kunskapen om barnets rättigheter i olika verksamheter och genom att se till att barnkonventionens bestämmelser fortsatt ska transformeras i nationell rätt (se avsnitt 2.2.3). Vi konstaterar att regeringen har tagit initiativ till flera relevanta utredningar, till exempel utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter.[104] Vidare finns flera exempel på där barnkonventionen fortsatt har transformerats i lagstiftningen. Bland annat beslutade riksdagen under 2021 om lagändringar om ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister[105] samt införandet av barnfridsbrottet.[106]

3.1.2 Regeringen har inte konkretiserat mål eller vad aktörer ska bidra med för att förbättra barnkonventionens genomslag

Vi konstaterar samtidigt att regeringens styrning av genomförandet av barnkonventionen inte är tillräckligt tydlig eller samordnad. Regeringen har inte konkretiserat mål eller resultat som arbetet ska bidra till, eller vad olika aktörer förväntas göra för att bidra till att förbättra genomslaget för barnkonventionen.[107] En strategi eller handlingsplan kan bidra till att förtydliga en sådan inriktning. Men regeringens strategi för barnets rättigheter, som riksdagen godkände 2010, är allmänt hållen.

Strategin är tänkt att vara en utgångspunkt för offentliga aktörer på samtliga nivåer i arbetet med att säkerställa barnets rättigheter (se avsnitt 2.3.1). I våra intervjuer framförs att det finns en styrka i att strategin är godkänd av riksdagen och att den uttrycker tydliga principer och ambitioner för barnrättspolitiken.[108] Samtidigt innehåller strategin inte någon handlingsplan eller budget. Den preciserar inte heller olika aktörers uppdrag eller förhållande till varandra.[109]

Vi konstaterar att det är otydligt om strategin i praktiken har någon styrande funktion för barnrättspolitiken idag. Exempelvis uppger företrädare för Barnombudsmannen att strategin har liten påverkan på myndighetens arbete.[110] De insatser som regeringen har initierat och redovisat till riksdagen har inte heller på ett tydligt sätt utgått från strategin.[111] Till exempel är det otydligt hur regeringens barnrättspolitik förhåller sig till strategins nio principer eller fyra prioriterade områden.[112] Även Statskontoret har konstaterat att det är otydligt hur regeringens kunskapslyft har förhållit sig till strategin, och ifrågasätter därför hur styrande strategin är.[113]

Barnombudsmannen och andra aktörer har efterfrågat att strategin följs upp eller uppdateras, bland annat med hänsyn till att barnkonventionen blivit svensk lag. De framhåller också vikten av att det finns en handlingsplan med åtgärder.[114] Regeringen har dock inte följt upp strategin, trots att intentionen var att den ska följas upp regelbundet för att säkerställa att den är effektiv och användbar.[115]

3.1.3 Regeringen redovisar många åtgärder inom barnrättspolitiken, men inte åtgärdernas resultat

Regeringen redovisar åtgärder inom barnrättspolitiken i budgetpropositioner, i rapporteringar till FN:s barnrättskommitté och i skrivelser till riksdagen. I viss mån redogör regeringen även för brister i efterlevnaden av barnets rättigheter och för åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med bristerna.[116] Redovisningarna fokuserar dock huvudsakligen på vilka åtgärder som vidtagits, inte åtgärdernas resultat.[117] Till exempel saknar redovisningarna till stor del analyser av ifall åtgärderna har bidragit till att komma till rätta med brister i barnkonventionens efterlevnad eller hur de har påverkat olika verksamheter.[118] Där regeringen bedömer att vidtagna åtgärder har bidragit till att stärka efterlevnaden av barnets rättigheter saknas förklaring till hur man har kommit fram till detta.[119] När uppföljning av och analys av åtgärdernas resultat saknas, innebär det att regeringen får ett begränsat underlag för att utveckla styrningen.

Ett positivt exempel på en mer resultatinriktad uppföljning är dock regeringens uppdrag till Statskontoret att följa upp kunskapslyftet för barnets rättigheter, som redovisades i oktober 2023.[120]

I samband med beslutet om inkorporering av barnkonventionen 2018 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att följa upp och vid behov vidta åtgärder för att säkerställa att de grundläggande principerna i barnkonventionen efterlevs och tillämpas i enlighet med svensk rätt.[121] Med anledning av tillkännagivandet har regeringen redovisat ett antal åtgärder som vidtagits. Regeringen har därefter i flera skrivelser meddelat att den avsett att återkomma till riksdagen i frågan om uppföljning, bland annat för att beakta resultatet av vidtagna åtgärder inklusive Statskontorets uppföljning av kunskapslyftet.[122]

3.2 Styrningen av Barnombudsmannen har inte varit helt anpassad till deras utökade självständighet

I det här avsnittet redovisar vi iakttagelser om styrningen av Barnombudsmannen.

3.2.1 Trots att Barnombudsmannen ska ha större självständighet, har antalet regeringsuppdrag ökat

Som framgår i kapitel 2, gavs Barnombudsmannen ökad självständighet 2002, bland annat genom att deras mandat bestämdes av riksdagen i lag. Att reglera Barnombudsmannens uppgifter i lag skulle enligt regeringen minska behovet av styrning i regleringsbrevet. Men det skulle samtidigt inte hindra regeringen från att ibland och i samråd med ombudsmannen ge Barnombudsmannen uppdrag.[123] Regeringen angav även att för att Barnombudsmannen ska kunna verka effektivt krävs att tillräckliga resurser ställs till myndighetens förfogande.[124]

Under 2018–2022 har antalet regeringsuppdrag till Barnombudsmannen dock ökat, se tabell 1. Samtidigt har de totala bidragen för uppdragen varierat. Bidragen utgör dock cirka 30 procent av Barnombudsmannens totala finansiering.[125] En relativt stor andel av verksamheten handlar därmed om att genomföra regeringsuppdrag. Enligt våra intervjuer på Barnombudsmannen tar uppdragen också en stor del av myndighetens tid i anspråk och försämrar möjligheterna att arbeta självständigt (se avsnitt 3.2.3).[126] Styrningen står därmed i kontrast till intentionen med översynen av Barnombudsmannen 2002.

Tabell 1 Antal regeringsuppdrag, beviljad respektive använd finansiering för regeringsuppdragen samt Barnombudsmannens förvaltningsanslag

 

2018

2019

2020

2021

2022

Regeringsuppdrag, antal

6

7

13

13

11

Bidrag, beviljat, tkr

14 600

10 661

15 100

12 700

10 500

Bidrag, använt, tkr

13 602

10 574

11 702

12 597

10 210

Förvaltningsanslag, tkr

23 669

26 087

27 089

26 898

24 520

Källa: Barnombudsmannens årsredovisningar för 2018–2022.

3.2.2 Regeringen ger särskild finansiering för uppdragen – och formerna för finansieringen har förbättrats över tid

Regeringen ger särskild finansiering för regeringsuppdragen, vilket innebär att uppdragen inte finansieras med medel från Barnombudsmannens förvaltningsanslag.[127] Regeringen har också justerat formerna för finansieringen av uppdragen över tid, för att ge ökad flexibilitet. Tidigare fick Barnombudsmannen specifika belopp för varje regeringsuppdrag, vilket myndigheten har lyft som problematiskt eftersom det inneburit en ökad administration och detaljstyrning av verksamheten, inte minst när uppdragen blev fler till antalet och vissa uppdrag var små.[128] Sedan 2021 har regeringen slagit ihop finansieringen till större summor som Barnombudsmannen har kunnat använda för olika kluster av regeringsuppdrag.[129] För 2023 slog regeringen ihop finansieringen till en enda större summa som kunde fördelas fritt mellan regeringsuppdragen.[130] Under 2023 hade Barnombudsmannen därmed större självbestämmande och därmed större möjlighet att prioritera mellan uppdragen.[131]

Sedan 2023 har Barnombudsmannen också egen dispositionsrätt till medlen för uppdragen, vilket i viss mån minskar myndighetens administration. Tidigare disponerade Kammarkollegiet över de medel som Barnombudsmannen fick använda för uppdrag. Barnombudsmannen behövde då rekvirera (beställa) medlen från Kammarkollegiet samt redovisa hur medlen hade använts.[132]

3.2.3 Barnombudsmannen uppger att de har begränsat utrymme att arbeta egeninitierat och med kärnuppdraget

Barnombudsmannen menar att deras utrymme för att genomföra kärnuppdraget är för litet. Enligt myndighetsföreträdare är förvaltningsanslaget inte tillräckligt stort, och utrymmet för att använda anslaget har minskat på grund av ökade kostnader.[133] Vissa kostnader handlar om administration och är en följd av regeringsbeslut som bland annat syftar till att utnyttja stordriftsfördelar och minska kostnaderna i staten.[134] Till exempel ska Barnombudsmannen använda ekonomitjänster från Statens servicecenter. Barnombudsmannen ifrågasätter inte regeringsbesluten i sig, men påtalar att de innebär kostnader som myndigheten inte kan påverka själva. Barnombudsmannen menar också att besluten får större konsekvenser för mindre myndigheter jämfört med större.[135]

Barnombudsmannen uppger att de i nuläget är beroende av regeringsuppdragen för att kunna behålla sin personalstyrka och genomföra sitt uppdrag.[136] Barnombudsmannen menar därför att den nuvarande styrmodellen – med ett litet förvaltningsanslag och med flera regeringsuppdrag – minskar myndighetens möjlighet att arbeta strategiskt, självständigt och långsiktigt. Bland annat uppger Barnombudsmannen att myndigheten har otillräckligt utrymme att ta egna initiativ till att undersöka var barnkonventionens tillämpning brister och behöver stärkas.[137] Även utomstående aktörer har kommenterat att regeringens styrning påverkar Barnombudsmannens oberoende ställning.[138]

3.3 Regeringen har inte anpassat sin styrning av skolmyndigheternas barnrättsarbete

I det här avsnittet redovisar vi iakttagelser om regeringens styrning av skolmyndigheternas barnrättsarbete.

3.3.1 Regeringen har inte anpassat sin styrning av barnrättsarbetet efter skolmyndigheternas skilda behov

Granskningen visar att regeringen inte har anpassat sin styrning efter skolmyndigheternas olika verksamheter eller behov, vilket annars brukar vara en framgångsfaktor när regeringen styr tvärsektoriella frågor.[139] De uppdrag som rör skolmyndigheternas barnrättsarbete har varit generellt utformade och gett begränsad vägledning om regeringens förväntningar.

Skolmyndigheterna ska enligt sina instruktioner beakta barnkonventionen och barnets bästa i sina verksamheter. Inom ramen för kunskapslyftet för barnets rättigheter har skolmyndigheterna också haft i uppdrag att utveckla sin praktiska tillämpning av barnkonventionen. Uppdragen inom kunskapslyftet var dock generellt utformade, och inte anpassade efter skolmyndigheternas olika verksamheter eller behov. I stället skulle myndigheterna först själva analysera sina behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sina verksamhetsområden och därefter redovisa sitt utvecklingsarbete och uppnådda resultat.[140] Det var regeringens uppfattning att såväl behovsanalys som genomförande av utvecklingsarbetet skulle göras av varje ansvarig myndighet.[141]

3.3.2 Styrningen bidrar till att förklara skolmyndigheternas olika förhållningssätt till barnkonventionen

Samtidigt visar granskningen att skolmyndigheterna har olika förhållningssätt till barnkonventionen och att de tillämpar ett barnrättsperspektiv i olika utsträckning i sina verksamheter (se kapitel 5). Regeringen har dock inte följt upp skolmyndigheternas barnrättsarbete närmare och har inte heller anpassat sin styrning för att fånga upp sådana skillnader eller behov.

Till exempel har Skolverket ansett att det är otydligt om myndigheten har i uppdrag att stödja skolor och huvudmän i frågor som rör barnkonventionen.[142] Skolverket har därför fokuserat på att stärka tillämpningen av barnkonventionen i sin interna verksamhet, och inte direkt i det utåtriktade arbetet.[143] Detta tas även upp i Statskontorets uppföljning av kunskapslyftet.[144] Ett fåtal myndigheter fick verksamhetsanpassade uppdrag inom ramen för kunskapslyftet efter att de öppna uppdragen löpte ut. Några av uppdragen handlade om att ta fram kunskapsstöd om barnkonventionen till kommuner.[145] Skolmyndigheterna fick dock inga sådana uppdrag.

Granskningen visar också att Skolverkets arbete för att stärka tillämpningen av barnkonventionen i mångt och mycket har stannat av, efter att de slutredovisade sitt uppdrag inom kunskapslyftet 2019. De utvecklingsområden och planerade åtgärder som pekades ut har inte prioriterats. Regeringen har inte följt upp, återkopplat eller ytterligare styrt skolmyndigheternas barnrättsarbete sedan de avslutade sitt deltagande i kunskapslyftet.[146] Det innebär att skolmyndigheterna inte har fått signaler om ifall arbetet går i rätt riktning, eller om arbetet bör prioriteras ytterligare.[147]

3.3.3 Styrningen av barnets rättigheter är mer kortsiktig och upplevs mindre prioriterad än andra rättighetsområden

Av våra intervjuer framgår att regeringens styrning av barnets rättigheter skiljer sig från andra rättighetsområden, bland annat avseende uppdragens längd.[148] Till exempel hade Skolverket sitt uppdrag inom ramen för kunskapslyftet för barnets rättigheter under tre år, medan myndigheten har haft uppdrag om jämställdhetsintegrering sedan 2013.[149] Också Skolinspektionen och SPSM har fleråriga regeringsuppdrag om jämställdhetsintegrering.[150] Även inom funktionshinderspolitiken är uppdragen mer långsiktiga, till exempel är Skolverket både en sektorsmyndighet och en strategimyndighet i regeringens tioåriga strategi inom funktionshinderspolitiken 2021–2031.[151] Granskningen tyder på att de olika styrsignalerna påverkar myndigheternas prioriteringar.[152]

Flera intervjupersoner upplever även att regeringen signalerar att barnrättsarbetet är mindre prioriterat än andra rättighetsområden – även om barnkonventionen har fått ställning som lag.[153] Vidare påpekas att styrningen av och myndigheternas arbete med mänskliga rättigheter fortfarande präglas av stuprörstänkande, och att det därför finns skäl att samordna både styrningen och arbetet mer, så att arbetet med olika rättighetsområden förstärker varandra.[154]

3.3.4 Skolmyndigheterna får även andra regeringsuppdrag som är relevanta för arbetet med barnets rättigheter

Regeringen har också gett skolmyndigheterna flera andra regeringsuppdrag som är relevanta för skolmyndigheternas arbete med barnets rättigheter, även om uppdragen inte tar sikte på skolmyndigheternas praktiska tillämpning av barnkonventionen. Till exempel fick Skolverket i uppdrag att följa upp hur covid-19-pandemin påverkade utbildningen inom skolväsendet.[155] Skolinspektionen fick i uppdrag att granska den fjärr- och distansundervisning som bedrevs med anledning av covid-19-pandemin samt vilken konsekvens som den fick för elevens förutsättningar att nå målen samt för elevernas hälsa.[156] Ett annat exempel är att Skolverket, Skolinspektionen, SPSM och Skolforskningsinstitutet fick i uppdrag att lämna underlag för olika insatser för ökad kvalitet och likvärdighet i skolan.[157] Här ingår bland annat att Skolverket och SPSM gemensamt ska erbjuda skolhuvudmän återkommande kvalitetsdialoger. Därutöver finns exempel på uppdrag där regeringen har preciserat att det är viktigt att uppdraget genomförs med ett barnrättsperspektiv, att elevers erfarenheter tillvaratas eller att elever med särskilda förutsättningar uppmärksammas.[158]

3.4 Det finns rutiner för att säkerställa ett barnrättsperspektiv i beslut och lagstiftning, men också vissa brister

I det här avsnittet redovisar vi våra iakttagelser om hur regeringen ser till att det finns ett barnrättsperspektiv när lagstiftning och andra beslut arbetas fram.

3.4.1 Det finns rutiner för att säkerställa barnets rättigheter i beslut, men också risker för att rutinerna är otillräckliga

För att få genomslag för arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter finns en samordningsfunktion för barnrättsfrågor i Regeringskansliet, placerad i Socialdepartementet.[159] Alla frågor som rör barnets rättigheter ska gemensamberedas genom samordningsfunktionen, till exempel propositioner, kommittédirektiv och regleringsbrev.[160] Varje departement ansvarar för att barnrättsperspektivet återspeglas inom deras respektive arbetsområden. Tjänstepersoner på departementen behöver därmed ha kunskap om barnkonventionen och vad den betyder för deras arbetsområde, för att kunna identifiera när de ska beakta barnets rättigheter eller när det är aktuellt att samråda med samordningsfunktionen. Det finns dock inte någon utbildning på Regeringskansliet om barnets rättigheter. Tidigare fanns en sådan utbildning men den genomförs inte för närvarande.[161] Samordningsfunktionen kan bistå departement med information om barnets rättigheter och vilket stöd som finns att tillgå[162], men det förutsätter att departementen efterfrågar sådan hjälp.

Samtidigt har intervjupersoner lyft att det förekommer att skolmyndigheterna får regeringsuppdrag som riskerar att få negativa konsekvenser för barn, vilket föranleder frågan om uppdragen har föregåtts av en barnkonsekvensanalys.[163] Ett exempel som tas upp gäller ett uppdrag till SPSM om att administrera ett statsbidrag som ger skolor möjlighet att skapa anpassade lärmiljöer med färre elever och hög personaltäthet i grundskolan eller gymnasieskolan. Sådana lärmiljöer är dock omdiskuterade eftersom vissa menar att de kan vara isolerande och stigmatiserande för eleven och därmed innebära risker för elevers lärande och utveckling.[164] Statsbidragets utformning kan också innebära att skolor får begränsade möjligheter att bygga upp en långsiktig och behovsanpassad verksamhet. Utbildningsdepartementet uppger att beslutet om statsbidraget inte föregicks av en barnkonsekvensanalys, eftersom det var av mindre omfattning och konsekvenserna kunde bedömas utan en sådan analys.[165]

3.4.2 Barnrättsperspektivet synliggörs inte alltid i underlag till lagändringar inom skolområdet

Vår genomgång av underlag till lagändringar inom skolområdet visar att det varierar hur väl barnrättsperspektivet synliggörs i direktiv, utredningar och propositioner.[166]

Direktiven anger att barnkonventionen ska beaktas, men är kortfattade

Enligt Socialdepartementet ska statliga utredningar som regel få direktiv om att ha ett barnrättsperspektiv i sina analyser, om utredningen har i uppdrag att lämna förslag som rör barn och unga. Utredningarna ska också få direktiv om att redovisa konsekvenserna av förslagen utifrån barnkonventionen. Det görs också en bedömning[167] av om direktiven även ska ange att utredaren ska inhämta barns synpunkter eller föra en dialog med barn.[168]

Alla direktiv som vi har analyserat, med ett undantag[169], efterfrågar också att utredaren ska beakta barnkonventionen. Men skrivningarna om barnets rättigheter är ofta kortfattade och avgränsade till avsnittet om hur utredaren ska redogöra för konsekvenser av sina förslag. Det är också endast ett fåtal av direktiven som anger att utredaren ska inhämta synpunkter från eller föra dialog med barn och elever eller elevorganisationer, trots att utredningarna rör skolan.[170]

Barnrättsperspektivet är olika framträdande i utredningarna

Barnrättsperspektivet är olika framträdande i de utredningar[171] som vi har analyserat. Vissa utredningar har ett väl framskrivet barnrättsperspektiv, exempelvis genom att det finns tydliga resonemang om vilka barnrättsliga avvägningar som har gjorts och hur barns synpunkter har samlats in och beaktats.[172] Andra brister i barnrättsperspektiv. Det kan exempelvis handla om att det inte tydligt framgår hur barns synpunkter har samlats in, eller att resonemang om hur lagförslagen påverkar barn är otillräckligt redovisade.[173]

Både Barnombudsmannen och MR-institutet har påpekat att utredningar ofta hänvisar till barnkonventionens artiklar på en övergripande nivå, men att det saknas tillräckliga barnrättsliga analyser av de lagförslag som läggs fram.[174] Detta trots att regeringen har understrukit att det är viktigt att det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i lagförslag, eftersom de ligger till grund för de förarbeten som sedan är vägledande i rättstillämpningen.[175]

Regeringen har också framhållit betydelsen av att barnets rättigheter beaktas redan på utredningsstadiet och synliggörs i utredningsbetänkanden, eftersom det kan ge ett bättre underlag i det efterföljande lagstiftningsarbetet.[176] Men det finns inget metodstöd för barnkonsekvensanalyser utformat för utredningar. Företrädare för Socialdepartementet anger i stället att vid förordnande av experter och sakkunniga i statliga utredningar som rör barn och unga, beaktas även behovet av personer med kunskaper om barnets rättigheter i utredningen. Företrädarna hänvisar också till Barnombudsmannens generella metodstöd som kan användas av olika typer av verksamheter, däribland utredningar.[177]

Olika bedömningar av vad som är förenligt med barnkonventionen synliggör konventionens tolkningsutrymme

Bland de underlag som vi har analyserat förekommer att utredare, regeringen och remissinstanser gör olika bedömningar av vad som är förenligt med barnkonventionen. Två av de propositioner som vi har analyserat innehåller förslag som bland annat Barnombudsmannen har avstyrkt.[178] Barnombudsmannen avstyrkte förslagen med hänvisning till att barns åsikter inte tillräckligt tydligt har beaktats, att man ifrågasätter utredarens bedömning av barnets bästa eller att man anser att förslagen på olika sätt riskerar att leda till negativa konsekvenser för barn.[179]

I propositionerna håller regeringen dock fast vid att förslagen i fråga är förenliga med barnkonventionen och uppger att ytterligare utredning inte är nödvändig. I stället upprepar regeringen skälen för lagförslagen och de argument som framgått av betänkandet eller promemorian.[180] I ett av fallen, som handlar om ifall det är förenligt med barnkonventionen att skolpersonal ska kunna ingripa fysiskt i vissa situationer, bemöter regeringen invändningarna med en genomgång av berörda artiklar i barnkonventionen, FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer om artiklarna och befintlig rättspraxis.[181] Att olika aktörer gör olika bedömningar av vad som är förenligt med barnkonventionen synliggör konventionens tolkningsutrymme och hur det kan försvåra genomförandet av den.

Flera aktörer efterfrågar tydligare regler för barnkonsekvensanalyser

Flera aktörer har framfört att det behövs tydligare regler för när och hur barnkonsekvensanalyser ska genomföras och redovisas i bland annat statliga utredningar. Till exempel föreslog Barnrättighetsutredningen, som utredde frågan om inkorporeringen av barnkonventionen, att kommittéförordningen[182] skulle ändras i detta avseende.[183] Vidare har Finansdepartementet 2022 tagit fram ett förslag för en ny förordning om statliga konsekvensutredningar.[184] Förslaget innehåller inga nya regler för barnkonsekvensanalyser.[185] Förslaget har remitterats och bereds just nu inom Regeringskansliet. Bland remissvaren efterfrågar flera remissinstanser tydligare regler för barnkonsekvensanalyser.[186]

3.4.3 Regeringen har olika forum för att inhämta barns synpunkter i frågor som rör dem

För att se till att det finns ett barnrättsperspektiv i ärenden och beslut behöver regeringen också ta tillvara barns och ungas egna erfarenheter där det är relevant. Regeringen och Regeringskansliet har olika forum för detta, till exempel följande.

 • Regeringskansliet har sakråd och hearings eller andra möten med företrädare för barn- och ungdomsorganisationer eller barn med särskilda erfarenheter inom ramen för vissa ärenden.[187]
 • Regeringen har regelbundna möten med Barnrättsdelegationen som är ett forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer som arbetar med barnets rättigheter. I delegationen ingår några barn- och ungdomsledda organisationer.[188] Andra departement kan bjudas in om mötet rör deras ansvarsområden.[189] Utbildningsdepartementet har inte deltagit.[190]
 • Regeringskansliet har ett ungdomspolitiskt råd där barn- och ungdomsledda organisationer ingår.[191]
 • Organisationer som företräder barn och elever är i vissa fall remissinstanser.[192]

3.5 Det finns risker kopplade till barns möjligheter att utkräva sina rättigheter på skolområdet

Möjligheterna är utkräva sina rättigheter är en viktig del av barnkonventionen. Flera av våra intervjupersoner har uppmärksammat frågan om barns möjligheter att framföra klagomål och utkräva sina rättigheter i Sverige, däribland på skolområdet. De ser vissa risker som dels handlar om huvudmannens ansvar för att ha en fungerande klagomålshantering, dels om att det finns många olika aktörer som ansvarar för att hantera olika typer av klagomål.[193] Vi beskriver detta nedan samt även i avsnitt 5.3.2 som handlar om Skolinspektionen.

3.5.1 Huvudmannen har huvudansvar för att ta emot och utreda klagomål enligt skollagen

Möjligheterna att påtala brister eller överklaga beslut i skolan skiljer sig åt beroende på vad saken gäller. Men ansvaret för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen ligger i första hand på huvudmannen.[194] Elever och vårdnadshavare ska därför i första hand vända sig till rektorn och därefter till huvudmannen.[195]

Huvudmannens ansvar förtydligades genom en ändring i skollagen som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Efter ändringen är det även huvudregel att Skolinspektionen enbart får inleda tillsyn som rör en enskild elev, om den enskilde först har anmält klagomålet till huvudmannen och huvudmannen har fått möjlighet att agera.[196]

Intervjupersoner tar upp att det innebär risker, även om det i de flesta fall är fördelaktigt att klagomål mot utbildningen i första hand ska hanteras av huvudmannen. Bland annat riskerar barn och elever att inte få tillgång till en opartisk prövning, inte minst på skolor med mindre huvudmän.[197] Detta togs även upp av remissinstanser när lagförslaget bereddes.[198] Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter lyfte samma problematik och konstaterade att det därför kan ifrågasättas om klagomålshanteringen i alla situationer kan anses utgöra ett effektivt rättsmedel.[199] Utredningen bedömde dock att den nya klagomålshanteringen behöver ha varit i funktion under en tid för att kunna utvärderas i ett senare skede.[200]

3.5.2 Klagomål på skolområdet handläggs av flera olika aktörer

Utredningen redogjorde också för att det utöver huvudmannen finns många aktörer som har ansvar för att utreda olika former av missförhållanden i skolan eller hantera överklaganden av beslut.[201] Det kan vara svårt för elever och vårdnadshavare att veta vart de ska vända sig och vem som kan utkrävas på ansvar.[202] Detta har tagits upp även i våra intervjuer. En fråga som tas upp särskilt är att det finns oklarheter i ansvarsfördelningen mellan Skolinspektionen, Barn- och elevombudet (BEO) och DO, vilket kan försvåra för elever och vårdnadshavare att hamna rätt och även göra att ärenden riskerar att hamna mellan stolarna.[203]

3.6 Kvarstående problem med kunskap och tillämpning

Våra intervjuer visar att det finns en samsyn om att de viktigaste utmaningarna med att genomföra barnkonventionen handlar om brister i tillämpningen. Det förklaras av att det är svårt att tillämpa barnkonventionen i praktiken, att det fortfarande saknas kunskap om vad barnets rättigheter innebär samt att efterlevnaden ytterligare försvåras av bristande organisatoriska förutsättningar.

3.6.1 Lagen om barnkonventionen har gett viss tyngd åt barnrättsarbetet, men mervärdet av lagen diskuteras

Beslutet att göra barnkonventionen till svensk lag syftade till att ytterligare tydliggöra att konventionen är gällande i alla delar av samhället och i alla verksamheter som rör barn. Flera intervjupersoner i granskningen bekräftar också att inkorporeringen av barnkonventionen har bidragit till att öka medvetenheten om barnets rättigheter i många offentliga verksamheter. Flera intervjupersoner menar att lagen om barnkonventionen gav en tydlig signal om att barnets rättigheter ska beaktas, vilket bland annat har bidragit till en ökning av kompetenshöjande satsningar och att barnkonsekvensanalyser i högre utsträckning görs inför beslut som påverkar barn.[204]

Samtidigt har inte alla förväntningar om en snabbare utveckling av barnrättspolitiken fullt ut infriats. Inom många verksamheter finns en fortsatt osäkerhet kring hur man förväntas tillämpa lagen om barnkonventionen i praktiken, bland annat avseende hur den ska vägas mot annan lagstiftning.[205] Därtill finns en osäkerhet kring vad lagen betyder för verksamheter där barnkonventionen redan är transformerad i gällande regelverk, som skolan (se avsnitt 5.4.1). Flera intervjupersoner tar upp att lagen om barnkonventionen inom vissa verksamheter inte tas på allvar eller att den ses som en lag som man kan välja att inte följa.[206]

3.6.2 Svårigheter att tolka och tillämpa barnkonventionen påverkar efterlevnaden

Som vi har beskrivit tidigare har flera aktörer under lång tid påtalat att svårigheter att tolka och tillämpa barnkonventionen riskerar att påverka efterlevnaden (se avsnitt 2.2.2). Flera av barnkonventionens artiklar är allmänt hållna och ger därför ett stort tolkningsutrymme.[207] Eftersom konventionen saknar förarbeten och dess ställning i förhållande till annan lagstiftning inte är reglerad, är det särskilt viktigt att rättspraxis utvecklas för att ge vägledning till hur barnkonventionen bör tolkas. Rättspraxis tar dock tid att utvecklas.[208]

När Barnkonventionsutredningen kartlade svensk lagstiftning och praxis i förhållande till barnkonventionen, konstaterade utredaren att svensk lag förvisso överensstämmer med konventionen i stor utsträckning, men att tolkningssvårigheter och brister i tillämpningen kvarstår.[209] Vår granskning tyder på att det fortfarande gäller. Av våra intervjuer framgår att barnkonventionen ställer krav på komplicerade tolkningar och avvägningar som kan vara svåra att genomföra, i synnerhet för personer som inte är jurister och som arbetar inom pressade verksamheter – som skolpersonal eller handläggare inom socialtjänsten. Som exempel på vad som är svårt nämns att tillämpare av barnkonventionen förväntas ta hänsyn till olika lagstiftningar parallellt, inhämta barns synpunkter, väga olika tolkningar om barnets bästa – inklusive barnets eget perspektiv – mot varandra, samt avgöra och redogöra för om barnets bästa eller andra intressen bör väga tyngst.[210] Även chefer och förtroendevalda behöver kunskap för att kunna avgöra när och hur barnets rättigheter ska beaktas i beslut som påverkar barn.[211]

Samtidigt menar sakkunniga som har intervjuats i granskningen att det är problematiskt att genomförandet av barnkonventionen i Sverige till stor del har kommit att handla om konventionens grundprinciper och i synnerhet om principen om barnets bästa. De menar att prövningar av barnets bästa handlar om subjektiva bedömningar som enkelt kan riktas för att tjäna syften som inte har med barns behov eller rättigheter att göra.[212]

Vår granskning bekräftar också att flera verksamhetsområden fortfarande väntar på rättspraxis.[213] Även om det har blivit vanligare att domstolsbeslut hänvisar till barnkonventionen, tycks det ofta göras nominellt – utan redovisning av hur barnets rättigheter faktiskt har beaktats i besluten.[214]

3.6.3 Viktigt med fortsatta kunskapsstöd till kommuner, regioner och rättsväsendet

Av våra intervjuer framgår att det är viktigt med fortsatta kunskapshöjande satsningar bland annat gentemot kommuner, regioner och verksamheter som möter barn eller som arbetar med verksamheter som berör barn – däribland rättsväsendet. Intervjupersoner betonar att sådana satsningar behöver vara verksamhetsanpassade och ges återkommande samt på olika nivåer för att göra konkret och långsiktig skillnad. I vissa fall menar intervjupersoner att det även behövs tydligare lagtexter och tydligare verksamhetsanpassade kunskapsstöd med fokus på barnkonventionens tillämpning.[215]

Statskontoret konstaterar i sin uppföljning av kunskapslyftet om barnets rättigheter att statens stöd till kommuner och regioner behöver utvecklas, inklusive stödet till kommun- och regionledningar. Statskontoret skriver att behovet av ett fortsatt kunskapslyft är störst i kommunerna, bland annat eftersom de ansvarar för flera verksamheter som i hög grad påverkar barns levnadsvillkor.[216]

Både Statskontoret och Barnombudsmannen har också uppmärksammat att regeringens kunskapslyft inte har nått rättsväsendet i tillräcklig utsträckning och att Domstolsverket inte har ingått i kunskapslyftet. Statskontoret, Barnombudsmannen, Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter samt FN:s barnrättskommitté har alla efterfrågat kunskapsinsatser riktade mot rättsväsendet.[217]

Samtidigt påminner flera intervjupersoner om att det behöver finnas organisatoriska förutsättningar för att ta emot och tillämpa kunskap om barnets rättigheter och omsätta den till praktik. Verksamheter med pressad budget, personalbrist, hög personalomsättning och liknande utmaningar kommer att ha svårt att fullt ut efterleva barnkonventionen oavsett hur lagar och kunskapsstöd är utformade.[218]

 • [102] T.ex. prop. 2022/23:1 Utgiftsområde 9, s. 183–186.
 • [103] Prop. 2022/23:1, bl.a.: Utgiftsområde 3 Rättsväsendet, avsnitt 3; Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, avsnitt 6 och 7; Utgiftsområde 12, avsnitt 3; Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, avsnitt 5 och 6; Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, avsnitt 3.
 • [104] Dir. 2022:35; SOU 2023:40. Andra statliga utredningar med relevans för barnkonventionen är bland annat Utredningen om barn och unga i samhällets vård (SOU 2023:66) samt Utredningen om mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet (SOU 2023:95).
 • [105] Prop. 2020/21:150 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister.
 • [106] Prop. 2020/21:170 Barn som bevittnar brott.
 • [107] Jämför Leviner, ”Barnkonventionen som svensk lag – en diskussion om utmaningar och möjligheter för att förverkliga barns rättigheter”, 2018, s. 309–310; Leviner, ”Barns rättigheter i 2020-talets Sverige – ansvar, utmaningar och möjligheter efter barnkonventionens inkorporering”, 2024, s. 27–28.
 • [108] Intervju med företrädare för MR-institutet, 2023-06-27; intervju med sakkunnig, 2022-11-09.
 • [109] Att strategin saknar skrivningar om hur barnrättsarbetet ska gå till tas också upp i våra intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-06-19; företrädare för MR-institutet, 2023-06-27; sakkunnig, 2022-11-09; 2023-02-01b.
 • [110] Intervju med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-06-19.
 • [111] Detta trots att strategin anger att ”de insatser som regeringen initierar och genomför inom barnrättspolitiken kommer att utgå från strategin och följas upp och redovisas till riksdagen”.
 • [112] Företrädare för Socialdepartementet uppger dock att regeringens barnrättspolitik fortfarande utgår från strategins principer rent innehållsmässigt. Exempelvis finns rubriker i budgetpropositionen som motsvarar principerna, som ”barnets rätt till delaktighet och inflytande” samt ”ett systematiskt och strategiskt arbete”. Strategin är också en utgångspunkt för när ärenden som rör barnrättsfrågor bereds inom Regeringskansliet. Skriftliga svar från Socialdepartementet, 2023-09-05.
 • [113] Statskontoret, Kunskapslyftet för barnets rättigheter, 2023, s. 60–61.
 • [114] Barnombudsmannen, FN:s konvention om barnets rättigheter. Tilläggsrapport – Sverige. Sveriges sjätte och sjunde rapportperiod, 2022, s. 8; MR-institutet, Kompletterande information till FN:s kommitté för barnets rättigheter, 2022, s. 11; Report from Civil Society Organisations working with Child Rights, 2022, s. 5; Jägerskog, M., ”Bris: Sverige brister när det gäller att tillgodose barns rättigheter”, 2023-06-01.
 • [115] Prop. 2009/10:232, s. 11. I sin rapport till FN:s barnrättskommitté 2021 hänvisar regeringen till att Barnombudsmannen hade ett uppdrag att sprida kunskap om strategin 2012 och att Barnombudsmannen utvärderade sitt arbete 2014. Utvärderingen visade att arbetet gett positiva resultat, till exempel att målgrupperna hade ökad kunskap om strategins innehåll och att de planerat för förändrade arbetssätt. Någon uppföljning av strategins användbarhet eller effektivitet har i övrigt inte gjorts. Se Barnombudsmannen, Uppdrag att sprida den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter – redovisning av uppdrag, 2015, s. 5–6.
 • [116] Arbetsmarknadsdepartementet, Sveriges kombinerade sjätte och sjunde periodiska rapport till FN:s Kommitté för barnets rättigheter, 2021; prop. 2022/23:1 Utgiftsområde 9, s. 186–189.
 • [117] Regeringen har till exempel inte följt upp hur den vägledning som tagits fram på Regeringskansliet, och som Barnombudsmannen fått i uppdrag att sprida, används eller huruvida den fyller sitt syfte. Se prop. 2022/23:1 Utgiftsområde 9, s. 183–189.
 • [118] Se till exempel prop. 2022/23:1 Utgiftsområde 9, s. 186–190.
 • [119] Se till exempel prop. 2022/23:1 Utgiftsområde 9, s. 190.
 • [120] Regeringsbeslut S2022/03183 (delvis); Statskontoret, Kunskapslyftet för barnets rättigheter, 2023.
 • [121] Bet. 2017/18:SoU25, rskr. 2017/18:389.
 • [122] Skr. 2018/19:75 (S 49), s. 120; skr. 2019/20:75 (A 11), s. 297; skr. 2020/21:75 (A 6), s. 319–320; skr. 2021/22:75 (A 6), s. 378; skr. 2022/23:75 (S 17), s. 189–190.
 • [123] Prop. 2001/02:96, s. 16.
 • [124] Prop. 2001/02:96, s. 15.
 • [125] Barnombudsmannen, Årsredovisning 2020, s. 7; Barnombudsmannen, Årsredovisning 2022, s. 23.
 • [126] Intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2022-04-22; 2023-05-30; 2023-06-16.
 • [127] Se bl.a. regleringsbreven avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter inom utgiftsområde 9.
 • [128] Intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2022-06-21; 2023-05-24. Se i synnerhet regeringsbeslut A2020/02449, s. 2–3.
 • [129] År 2022 fick Barnombudsmannen exempelvis använda ca 5 500 tkr för att genomföra 6 specifika regeringsuppdrag, ca 1200 tkr för genomförandet av 2 andra regeringsuppdrag och 500 tkr för genomförandet av 1 regeringsuppdrag. Se regeringsbeslut A2021/01745, s. 2–4.
 • [130] Jämför regeringsbeslut A2021/01745, S2022/02829 samt S2023/02889.
 • [131] Intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-05-30, 2023-06-16, 2023-06-19. För 2024 har regeringen dock återgått till att dela upp finansieringen mellan ett antal kluster av regeringsuppdrag (åtta regeringsuppdrag uppdelade i tre kluster). Se regeringsbeslut S2023/03257 (delvis) samt Barnombudsmannens synpunkter vid faktagranskning, 2024-02-22.
 • [132] Jämför regleringsbreven avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter inom utgiftsområde 9 för åren 2022 respektive 2023. Även för 2024 har Barnombudsmannen egen dispositionsrätt.
 • [133] Barnombudsmannen, FN:s konvention om barnets rättigheter, Tilläggsrapport – Sverige, 2022, s. 9–10; intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2022-04-22 och 2023-06-19; Socialdepartementets myndighetsdialoger med Barnombudsmannen, t.ex. 2023-06-21.
 • [134] Jämför Statens servicecenter, En samordnad ekonomifunktion för statliga myndigheter, Delrapport i regeringsuppdrag om samordning och omlokalisering av myndighetsfunktioner, 2017.
 • [135] Barnombudsmannen, FN:s konvention om barnets rättigheter, Tilläggsrapport – Sverige, 2022, s. 9–10; intervju med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-06-19.
 • [136] Intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-05-30, 2023-06-16, 2023-06-19.
 • [137] Barnombudsmannen, FN:s konvention om barnets rättigheter. Tilläggsrapport – Sverige. Sveriges sjätte och sjunde rapportperiod, 2022, s. 9–10. Jämför även intervju med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-06-16.
 • [138] MR-institutet, Kompletterande information till FN:s kommitté för barnets rättigheter, 2022; Report from Civil Society Organisations working with Child Rights, 2022; Kommittén för barnets rättigheter, Sammanfattande slutsatser och rekommendationer om Sveriges kombinerade sjätte och sjunde periodiska rapport, 2023.
 • [139] Statskontoret, Regeringens styrning i tvärsektoriella frågor. En studie om erfarenheter och utvecklingsmöjligheter, 2022, s. 15–24, 51. Statskontoret framhåller att verksamhetsanpassad styrning är extra viktig om myndigheten saknar kunskap och erfarenhet av att arbeta med den tvärsektoriella frågan.
 • [140] Uppdragen har givits i respektive myndighets regleringsbrev.
 • [141] Jämför regeringsbeslut S2016/07875/FST (delvis), s. 4–5.
 • [142] Intervju med företrädare för Skolverket, 2023-02-14. Jämför Skolverket, Slutredovisning av regeringsuppdraget ”Den praktiska tillämpningen av barnkonventionen”, 2019.
 • [143] Intervju med företrädare för Skolverket, 2023-02-14.
 • [144] Jämför Statskontoret, Kunskapslyftet för barnets rättigheter, 2023, s. 16, 63.
 • [145] Till exempel fick Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i uppdrag att ta fram stödmaterial om barnkonventionen och att sprida det bland familjerättssekreterare och familjerådgivare i kommuner. Boverket fick i uppdrag att ta fram en vägledning om tillämpningen av barnkonventionen vid fysisk planering, riktad till kommuner, regioner och länsstyrelser.
 • [146] Utbildningsdepartementet har inte har gjort någon särskild uppföljning av skolmyndigheternas barnrättsarbete efter att uppdragen slutredovisades, men har tagit del av myndigheternas fortsatta arbete, bland annat genom myndigheternas årsredovisningar. Skriftliga svar från Utbildningsdepartementet, 2023-09-14; Regeringskansliets synpunkter vid faktagranskning, 2024-02-22.
 • [147] Enligt Statskontoret kan återkoppling via myndighetsdialoger vara viktig för att nå varaktiga resultat. Detta för att signalera att frågan är prioriterad, vilket ger myndigheterna bättre förutsättningar att fortsätta utveckla sin kunskap kontinuerligt och över tid. Se Statskontoret, Regeringens styrning i tvärsektoriella frågor. En studie om erfarenheter och utvecklingsmöjligheter, 2022, s. 27–32.
 • [148] Intervjuer med företrädare för Skolverket 2023-02-14; SPSM 2023-02-13.
 • [149] Skolverket har varit en av de myndigheter som ingått i Jämställdhet i Myndigheter (JiM) sedan 2013. Sedan dess har Skolverket också haft olika uppdrag inom jämställdhetsintegrering. Se Skolverket, Redovisning av regeringsuppdrag, Skolverkets inriktning för jämställdhetsintegrering 2022–2025, 2021.
 • [150] Regeringskansliet, ”Deltagare i utvecklingsprogrammet JiM 20202025”, 2023-10-23.
 • [151] Regeringsbeslut S2019/02213, S2021/06595.
 • [152] Intervjuer med företrädare för Skolverket 2023-02-14; SPSM 2023-02-13.
 • [153] Intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2022-06-21; Skolverket 2023-02-14; SPSM 2023-02-13; sakkunniga 2022-04-25; 2022-05-13.
 • [154] Intervjuer med företrädare för Skolverket 2023-02-14; SPSM 2023-01-25. Jämför även MR-institutet, Kompletterande information till FN:s kommitté för barnets rättigheter, 2022, s. 15 samt Statskontoret, Kunskapslyftet för barnets rättigheter, 2023, s. 70–71.
 • [155] Regeringsbeslut U2020/03838. Skolverket skulle genomföra uppdraget i samråd med SPSM, Skolinspektionen och andra relevanta aktörer.
 • [156] Regeringsbeslut U2021/04947, s. 3. Skolinspektionen skulle genomföra uppdraget i samrådet med Skolverket.
 • [157] Regeringsbeslut U2018/02652 (delvis), U2021/03837.
 • [158] Exempelvis regeringsbeslut U2015/03990/S, s. 1–2; U2016/04865/S, s. 2; U2021/04947, s. 3.
 • [159] Möte med företrädare för Socialdepartementet, 2023-09-05; skriftliga svar från Socialdepartementet 2023-06-30; skriftliga svar från Socialdepartementet 2023-09-05.
 • [160] Skriftliga svar från Socialdepartementet, 2023-06-30; Regeringskansliet, Samrådsformer i Regeringskansliet (SB PM 2012:1 (rev. 2022)).
 • [161] Skriftliga svar från Socialdepartementet, 2023-06-30; skriftliga svar från Utbildningsdepartementet, 2023-09-14.
 • [162] Skriftliga svar från Socialdepartementet, 2023-09-05.
 • [163] Intervjuer med företrädare för Skolverket, 2023-05-23, 2023-03-16; SPSM, 2023-05-04, 2023-03-21.
 • [164] Dagens Arena, ”Nytt bidrag ökar skolsegregation och minskar likvärdighet”, 2022-05-31.
 • [165] Beslutet gällde att lägga till det aktuella statsbidraget i en befintlig förordning om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet. Skriftliga svar från Utbildningsdepartementet 2023-09-14.
 • [166] Vi har gått igenom underlag till ett urval av ändringar av skollagen som beslutats 2018–2022, för att få en bild av barnrättsperspektivet i lagstiftningsprocessen, se bilaga 1.
 • [167] Inom ramen för rutinerna för gemensamberedning.
 • [168] Skriftliga svar från Socialdepartementet, 2023-06-30.
 • [169] Regeringsbeslut U2019/03758/GV. Direktivet anger dock att utredaren ska belysa konsekvenser för elever. Direktivet avser vidare en s.k. bokstavsutredning, dvs. en utredning som genomförs inom Regeringskansliet och inte genom ett uppdrag till en särskilt utredande myndighet.
 • [170] I ett direktiv (dir. 2018:32) anges att utredaren ska inhämta synpunkter från organisationer med relevans för uppdraget, exempelvis elevorganisationer. I ett tilläggsdirektiv (dir. 2020:18) anges att utredaren ska inhämta synpunkter från bl.a. elevorganisationer i en specifik fråga. I ett direktiv (dir. 2015:35) anges att kommissionen bör arbeta i dialog med bl.a. enskilda elever. I övriga direktiv anges att utredaren ska inhämta synpunkter från organisationer med relevans för uppdraget.
 • [171] Med utredningar menar vi både utredningsbetänkanden (SOU) och promemorior (Ds).
 • [172] Ett exempel är betänkandet Bygga, bedöma, betygsätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper, där utredaren tydligt redovisar hur elevers synpunkter har inhämtats på olika sätt under arbetet, vad som framkommit i dessa samtal och hur utredningen har beaktat elevernas synpunkter. SOU 2020:43. Se även Barnombudsmannen, Remissvar. Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43), 2020.
 • [173] Se exempelvis Ds 2021:13 Nationell plan för trygghet och studiero, som kritiserats av Barnombudsmannen för att utredaren inte i tillräcklig utsträckning inhämtat och redogjort för barn och ungas röster och perspektiv, samt för att Barnombudsmannen inte anser att förslag om att all skolpersonal ska kunna ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller ordningsstörningar är förenligt med barnkonventionen. Barnombudsmannen, Remissvar, Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13), 2021.
 • [174] Barnombudsmannen, FN:s konvention om barnets rättigheter, Tilläggsrapport – Sverige, 2022, s. 7 och 12; MR‑institutet, Kompletterande information till FN:s kommitté för barnets rättigheter, 2022, s. 21–22.
 • [175] Prop. 2017/18:186, s. 92, 94. Se även t.ex. Barnombudsmannen, Remissvar. Kampen om tiden mer tid till lärande, SOU 2021:30, 2021; Barnombudsmannen, Remissvar. Betänkandet (SOU 2021:11) Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, 2021.
 • [176] Prop. 2017/18:186 s. 95.
 • [177] Skriftliga svar från Socialdepartementet, 2023-06-30.
 • [178] Prop. 2021/22:160 och prop. 2020/21:58. Se t.ex.: Barnombudsmannen, Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten, 2020; Barnombudsmannen, Remissvar Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13), 2021; Lärarförbundet, Yttrande över promemorian Möjlighet till betyg från årskurs 4 efter försöksverksamheten; SPSM, Svar på remiss gällande Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13); SPSM, Svar på remiss gällande promemorian Möjlighet till betyg från årskurs 4 efter försöksverksamheten; Sveriges Elevråd, Yttrande över remisspromemoria om möjlighet till betyg i årskurs 4.
 • [179] Barnombudsmannen, Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten, 2020; Barnombudsmannen, Remissvar Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13).
 • [180] Prop. 2021/22:160, t.ex. s. 130–131; prop. 2020/21:58, t.ex. s. 28, 33–34.
 • [181] Prop. 2021/22:160, s.162–165.
 • [182] Kommittéförordning (1998:1474).
 • [183] SOU 2016:19, s. 320–323. Någon sådan förändring har inte skett.
 • [184] Ds 2022:22. Den föreslagna förordningen skulle gälla för kommittéer som tillkallats på grund av ett regeringsbeslut och som har ett utredningsuppdrag, för särskilda utredare och för andra förvaltningsmyndigheter under regeringen.
 • [185] Det står dock att konsekvensutredningar kan behöva innefatta beskrivningar om hur förslag eller beslut är förenliga med konventionsåtaganden angående bland annat personer med funktionsnedsättning och barn. Se Ds 2022:22, s. 91.
 • [186] Barnombudsmannen, Remissvar. Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22), 2022; BRIS, Bättre konsekvensutredningar, 2023; Rädda Barnen, Remissvar Ds 2022:22 Bättre konsekvensutredningar, 2022; SPSM, Yttrande över Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22), 2022.
 • [187] Några exempel är följande. Socialdepartementet har hållit sakråd i samband med beredningen av regeringens rapport till FN:s barnrättskommitté. Utbildningsdepartementet har bjudit in elevorganisationer till möten i samband med covid-19-pandemin. Skriftliga svar från Socialdepartementet, 2023-08-22 och 2023-09-05; skriftliga svar från Utbildningsdepartementet, 2023-09-14.
 • [188] Delegationen leds av statsrådet med ansvar för barnrättspolitiken. Exempel på teman som togs upp vid delegationens möten under 2022 var den nationella handlingsplanen för genomförandet av den europeiska barngarantin i Sverige, hur barn påverkas av Rysslands aggression mot Ukraina och utredningen om möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen. Se prop. 2022/23:1 Utgiftsområde 9, s. 185.
 • [189] Regeringsbeslut S2016/02760/FST; skriftliga svar från Utbildningsdepartementet, 2023-09-14.
 • [190] Skriftliga svar från Utbildningsdepartementet, 2023-09-14.
 • [191] Regeringsbeslut U2011/2833. Rådet leds av statsrådet med ansvar för ungdomsfrågor.
 • [192] Skriftliga svar från Socialdepartementet, 2023-08-22; skriftliga svar från Utbildningsdepartementet, 2023-09-14.
 • [193] Intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2022-06-21; SPSM, 2023-04-19; intresseorganisationer, 2023-02-09, 2023-03-08; elevorganisation, 2023-02-27; sakkunniga 2022-05-03, 2022-05-05.
 • [194] 26 kap. 3 a § skollagen.
 • [195] Skolinspektionen, ”Missförhållanden i skolan”, hämtad 2024-01-13.
 • [196] 26 kap. 3 a § skollagen. Se även prop. 2021/22:160, s. 18, 70–88 samt SOU 2023:40, s. 424.
 • [197] Intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen 2022-06-21; BEO 2023-04-26; Diskrimineringsombudsmannen 2023-06-21; SPSM 2023-04-04, 2023-04-19; intresseorganisationer 2023-01-16, 2023-02-09, 2023-03-08.
 • [198] Till exempel Skolinspektionen, Yttrande över departementsskrivelsen Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13), 2021; SPSM, Svar på remiss gällande Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13), 2021, s.2. Se även Ds 2021:13 Nationell plan för trygghet och studiero, s. 155; prop. 2021/22:160, s.75–82.
 • [199] SOU 2023:40, s. 430–431.
 • [200] SOU 2023:40, s. 431.
 • [201] T.ex. Skolinspektionen, BEO, DO, Inspektionen för vård och omsorg, Skolväsendets överklagandenämnd och förvaltningsdomstolar.
 • [202] SOU 2023:40, s. 424–425, 430. Se även s. 136–137, 744.
 • [203] SOU 2023:40, s. 136–137, 430, 744. Intervjuer med företrädare för BEO 2023-04-26; Skolinspektionen, 2023-04-19; SPSM, 2023-04-19. Här kan även framhållas att lagstiftningarna på området, exempelvis skollagen och diskrimineringslagen, ser olika ut, vilket också kan försvåra elevers och vårdnadshavares förståelse för systemet. Exempel: Som vi beskrivit ovan får Skolinspektionen som huvudregel enbart inleda tillsyn på individnivå, om den enskilde har anmält klagomål som rör utbildningen till huvudmannen. Händelser som är diskriminerande kan dock inte utredas av Skolinspektionen eller BEO, utan utreds av DO. Sådana händelser kan anmälas direkt till DO, som också kan utreda ärendet direkt.
 • [204] Exempelvis intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen 2022-04-21, 2022-06-21; Länsstyrelserna 2022-06-15; Skolverket 2023-02-14; SPSM, 2023-02-13, 2023-03-30, 2023-04-11, 2023-05-04; intresseorganisation 2023-02-09, 2022-05-03; sakkunniga 2023-02-01, 2022-05-05, 2022-05-13, 2022-11-09.
 • [205] Exempelvis intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen 2022-08-30; Länsstyrelserna 2022-06-15; SPSM 2023-04-04, 2023-04-19; Barnrättskonsulterna 2022-04-25; sakkunniga 2022-05-05, 2022-05-13, 2022‑11-09, 2023-08-28.
 • [206] Intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen 2022-04-21, 2022-08-30; intresseorganisation 2022-05-03; Länsstyrelserna 2022-06-15; sakkunniga 2023-01-25, 2023-02-01a, 2023-02-01b, 2023-08-28.
 • [207] JO, Yttrande över Barnrättighetsutredningens betänkande Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19), 2016; JK, Remissyttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19), 2016; SOU 2016:19, s. 375–382.
 • [208] Intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2022-08-30; sakkunniga 2022-04-25; 2022-05-03; 2022-05-13; 2022-11-09. Se även Leviner, ”Barns rättigheter i 2020-talets Sverige – ansvar, utmaningar och möjligheter efter barnkonventionens inkorporering”, 2024, s. 28–32. Jämför JO, Yttrande över Barnrättighetsutredningens betänkande Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19), 2016, s. 3. Lagrådets yttrande 2017-09-06, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter; SOU 2016:19, s. 375–382.
 • [209] SOU 2020:63, volym 1, s. 57–58.
 • [210] Exempelvis intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen 2022-08-30; länsstyrelserna 2022-06-15; SPSM 2023-04-04, 2023-04-19; Skolväsendets överklagandenämnd 2023-06-13; sakkunniga 2022-05-05, 2022‑05-13, 2022-11-09; 2023-08-28; 2022-04-25.
 • [211] Intervjuer med företrädare för SPSM 2023-02-13; elevorganisation 2023-02-21; sakkunniga 2023-01-25, 2023‑02-01b, 2023-03-07, 2023-08-28. Se även Statskontoret, Kunskapslyft för barnets rättigheter, 2023, s. 46.
 • [212] Intervjuer med sakkunniga 2022-04-14, 2022-05-05, 2022-05-13; 2023-02-01a.
 • [213] Intervjuer med sakkunniga 2022-04-25; 2022-05-03; 2022-05-13.
 • [214] Intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-05-31b, sakkunniga 2022-04-25, 2022-05-05. Se också SOU 2020:63, volym 3, s. 1816; Unicef Sverige, Barnkonventionen som lag i praktiken - En granskning av domar från 2020, 2021.
 • [215] Exempelvis intervjuer med företrädare för länsstyrelserna 2022-06-15; SPSM 2023-02-13; sakkunniga 2022-05-03; 2022-05-13; 2022-11-09; 2023-02-01b; 2023-08-28. Jämför även SOU 2020:63, volym 3, s. 1814-1818.
 • [216] Statskontoret, Kunskapslyft för barnets rättigheter, 2023, s. 22–25.
 • [217] Barnombudsmannen, FN:s konvention om barnets rättigheter. Tilläggsrapport – Sverige. Sveriges sjätte och sjunde rapportperiod, 2022, se t.ex. s. 4 och 5; SOU 2023:40, s. 499; Statskontoret, Kunskapslyft för barnets rättigheter, 2023, s. 65; FN:s kommitté för barnets rättigheter, Sammanfattande slutsatser och rekommendationer om Sveriges kombinerade sjätte och sjunde periodiska rapport, 2023, s. 13. Företrädare för Socialdepartementet uppger att Domstolsakademin fortlöpande erbjuder utbildningar i olika barnrättsfrågor, för att säkerställa ett barnrättsperspektiv i domstolarna. Skriftliga svar från Socialdepartementet, 2023-08-22.
 • [218] Exempelvis intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2022-04-21; Skolinspektionen 2023-04-19, 2023-05-05; SPSM 2023-02-13; 2023-04-11, 2023-03-30; sakkunniga 2022-05-13; 2023-02-01b; 2023-08-28; intresseorganisation 2023-02-09. Jämför även SOU 2017:35, s. 14, 87–90; SOU 2020:63, volym 3, s. 1817; samt Statskontoret, Att styra med kunskap. En studie om statlig kunskapsstyrning riktad till kommuner och regioner, 2023, s. 72.

Uppdaterad: 26 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?