Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

4. Barnombudsmannen

I kapitlet redovisar vi våra iakttagelser för delfråga 2: Är Barnombudsmannens insatser för att driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen effektiva?[219]

Först beskriver vi hur Barnombudsmannen arbetar med sina olika uppdrag (avsnitt 4.1). Därefter redovisar vi våra iakttagelser om Barnombudsmannens rapporter, insamling av rättspraxis och arbete med att sammanställa statistik (avsnitt 4.2–4.4), med utgångspunkt i våra bedömningsgrunder.

Avsnitt

Våra iakttagelser i korthet

Barnombudsmannen är en liten myndighet som har ambitionen att arbeta strategiskt med sina uppdrag utifrån sina förutsättningar. Granskningen visar dock att det finns brister i Barnombudsmannens insatser med att driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen. Vi ser bland annat följande:

 • Flera av Barnombudsmannens rapporter innehåller slutsatser och förslag som är otillräckligt underbyggda. Flera förslag till regeringen saknar utvecklade resonemang om vad som behöver förändras och varför. Det gör det svårt att värdera hur viktiga förslagen är för att barnets rättigheter ska tillgodoses. Bristerna gäller särskilt för rapporter för 2022–2023.
 • Barnombudsmannen samlar systematiskt in rättspraxis om barnkonventionen i en databas och sprider kunskap om detta, i enlighet med regeringsuppdrag. Men Barnombudsmannen har avgränsat arbetet så att myndigheten ibland samlar in avgöranden som har låg relevans, samtidigt som andra mer relevanta avgöranden riskerar att förbises. Insamlingen riskerar därmed att ge en begränsad bild av rättsutvecklingen och begränsad vägledning för aktörer som söker stöd i rättstillämpningen. Det går därför att ifrågasätta om avgränsningarna är ändamålsenliga, och om databasen som arbetsform är effektiv för att följa och analysera rättsutveckling och rättspraxis.
 • Barnombudsmannen har sedan 2021 inte genomfört uppgiften att sammanställa statistik om barns och ungas levnadsvillkor, som är en uppgift enligt lagen om Barnombudsman. Barnombudsmannen uppger att myndigheten är bättre lämpad för att analysera statistik ur ett barnrättsperspektiv, än för att sammanställa statistik och tillgängliggöra den för externa aktörer.

4.1 Så arbetar Barnombudsmannen med att driva på och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen

I det här avsnittet beskriver vi översiktligt hur Barnombudsmannen arbetar.

4.1.1 Barnombudsmannen är en liten myndighet med ambitionen att arbeta strategiskt med sina uppdrag

Barnombudsmannen är en liten myndighet som tidvis har haft en hög personalomsättning. Myndigheten hade i genomsnitt 28 anställda år 2022. Samma år lämnade 12 personer sina anställningar och personalomsättningen var 18 procent.[220] Kostnaderna var cirka 35 miljoner kronor där 70 procent finansierades av förvaltningsanslag och 30 procent av bidrag för regeringsuppdrag.[221]

Barnombudsmannen har i flera sammanhang uppgett att myndighetens förvaltningsanslag är för litet och att regeringens styrning genom regeringsuppdrag påverkar förutsättningarna för att arbeta självständigt och långsiktigt (se kapitel 3). Ett sätt för Barnombudsmannen att hantera utmaningarna är att genomföra regeringsuppdragen strategiskt så att de gör nytta för olika delar av organisationen och på längre sikt.[222] Det finns därmed en ambition att arbeta integrerat med regeringsuppdragen och kärnuppdraget[223] så att de bidrar till varandra. Att arbeta på det sättet kan bidra till ett mer effektivt arbete, exempelvis genom att risken för dubbelarbete minskar. Vi konstaterar dock att det integrerade arbetssättet samtidigt gör det svårt att bedöma hur systematiskt Barnombudsmannen arbetar, och hur effektivt myndigheten använder sina medel.

4.1.2 Barnombudsmannen driver på och bevakar genomförandet av barnkonventionen på olika sätt

Företrädare för Barnombudsmannen beskriver att vissa av myndighetens arbetsområden bidrar till att både bevaka efterlevnaden av konventionen och att driva på genomförandet. Till exempel bevakar Barnombudsmannen efterlevnaden av konventionen genom sin årsrapport, genom att samla rättspraxis och genom andra regeringsuppdrag. Dessa arbetsområden bidrar samtidigt till att driva på genomförandet, till exempel genom de förslag som lämnas i årsrapporterna. Det pådrivande arbetet sker även genom Barnombudsmannens nätverk, genom medverkan i media och i externa konferenser samt genom det stöd som Barnombudsmannen ger till myndigheter, kommuner och regioner.[224]

Barnombudsmannens remissarbete och medverkan i statliga utredningar uppges också vara viktiga och omfattande delar av myndighetens verksamhet.[225] Även dessa uppges bidra till att både bevaka hur konventionen efterlevs och tillämpas i lagstiftningsprocesser och att driva på genomförandet av konventionen.

I intervjuer uppger företrädare att delar av Barnombudsmannens pådrivande arbete inte syns eller uppmärksammas för utomstående, eftersom det kan handla om att exempelvis ge stöd till journalister eller att föra dialog med myndigheter som brister i efterlevnaden av barnets rättigheter. Sådan dialog genomförs idag utan att det uppmärksammas av andra än de myndigheter som berörs.[226]

Barnombudsmannen har prioriterat att utveckla sin utredningsverksamhet och sitt arbete med att följa upp tillämpningen av barnkonventionen de senaste åren.[227] Som följd har myndigheten bland annat prioriterat bort att arrangera vissa externa evenemang, som Barnrättsdagarna och seminarier på Almedalen.

4.2 Barnombudsmannens slutsatser och förslag är otillräckligt underbyggda i flera rapporter

I det här avsnittet redovisas våra iakttagelser om Barnombudsmannens rapporter.

4.2.1 Rapporterna anses viktiga för att driva på genomförandet, men flera förslag är otillräckligt underbyggda

Barnombudsmannens årsrapporter ska belysa de frågor gällande barn och unga som ombudsmannen anser att regeringen behöver känna till.[228] Årsrapporten är ett sätt för Barnombudsmannen att systematiskt följa upp och utvärdera tillämpningen av barnkonventionen och att, genom de förslag som lämnas, driva på genomförandet. Både Barnombudsmannen och företrädare för Regeringskansliet anser att årsrapporterna, och myndighetens andra rapporter, är viktiga för dessa syften.[229]

Vår granskning visar dock att rapporterna innehåller flera slutsatser som är svåra att härleda och förslag som är otillräckligt motiverade. I flera av rapporterna som vi har granskat saknas tillräckliga analyser som kopplar rapporternas iakttagelser till deras slutsatser och förslag. Flera förslag är också allmänt hållna och saknar utvecklade resonemang om vad som behöver förändras och varför.[230] Det gör det svårt att värdera hur viktiga förslagen är för att stärka barnets rättigheter, och begränsar möjligheterna för att rapporterna kommer till nytta som underlag för att driva på genomförandet av barnkonventionen. Bristerna gäller i högre utsträckning för årsrapporterna 2022–2023 än årsrapporterna 2018–2021.[231] Vi ser även brister i årsrapporten 2024.[232]

Ett exempel är att Barnombudsmannen i årsrapporten 2023 föreslår att socialtjänstlagen reformeras utifrån ett barnrättsperspektiv och att skyddsnätet för barn förbättras, bland annat genom att orosanmälningar till socialtjänsten görs sökbara. Men rapporten saknar beskrivningar av vilka brister, exempelvis i socialtjänstlagens nuvarande skrivningar, som föranleder förslagen. Likaså saknas en redogörelse för problemen med det nuvarande systemet för orosanmälningar, exempelvis att anmälningar inte är sökbara och vilka konsekvenser det får, som skulle behövas för att motivera förslagen i rapporten.[233] I flera fall saknas också triangulering i form av hänvisning till aktuella källor och till andra, pågående arbeten som rör samma frågor och som antingen styrker eller motsäger det som tas upp.[234] Därtill saknar flera av rapporterna en tillfredsställande redovisning av källor och metod.[235]

4.2.2 Barnombudsmannen involverar barn i utredningar, men redovisning och analys av barnens åsikter kan förbättras

Barnombudsmannen involverar regelbundet barn som informanter eller referenspersoner i sina rapporter. Att involvera barn och att utveckla metoderna för det är prioriterat på myndigheten.[236] I samtliga rapporter som vi granskat framgår också att barn har deltagit som informanter. I flera fall finns även hänvisningar till andra undersökningar där barn har varit informanter.

Barnombudsmannen redogör för barnens åsikter genom sammanställningar och citat. Men i vissa rapporter saknas en tydlig analys av barnens åsikter, till exempel en tematisering av åsikterna, diskussion om vad de betyder för rapportens frågeställningar eller triangulering med andra källor.[237] Det framkommer generellt inte hur barnens åsikter har beaktats i arbetet. Där barn har medverkat som referenspersoner framgår inte hur barnens synpunkter har påverkat rapporternas inriktning eller utformning.[238]

4.3 Insamlingen av rättspraxis har varit systematisk – men med risk för bristande ändamålsenlighet

I det här avsnittet redovisas våra iakttagelser om Barnombudsmannens arbete med att samla rättspraxis.

4.3.1 Barnombudsmannen samlar rättspraxis och sprider information om den till sina målgrupper

Barnombudsmannen har sedan 2020 ett regeringsuppdrag att samla rättspraxis avseende barnkonventionen i en databas.[239] Syftet enligt Barnombudsmannen är att följa och analysera rättsutvecklingen och att sprida kunskap om den. I förlängningen ska det bidra till att rättsutvecklingen uppmärksammas och påverkas så att barnkonventionen får större genomslag i rättstillämpningen och att barnets rättigheter enligt konventionen tas till vara i större utsträckning.[240]

Barnombudsmannen har avgränsat insamlingen till avgöranden från domstolar i högsta instans och där barnkonventionen är omnämnd.[241] Huvudfokus ligger på avgöranden från svenska domstolar.[242] Det finns drygt 300 avgöranden i databasen varav cirka 150 är från svenska domstolar. Databasen innehåller avgöranden från både före och efter år 2020, när barnkonventionen blev lag.

Databasen är inte tillgänglig externt[243], men Barnombudsmannen sprider kunskap om rättspraxis i sina nätverk och på sin webbplats.[244] På webbplatsen beskriver Barnombudsmannen ett antal avgöranden som myndigheten bedömer kan ge vägledning i hur man kan tolka och tillämpa barnkonventionen. Till exempel lyfter Barnombudsmannen fram avgöranden med särskilt utvecklade resonemang utifrån barnkonventionen. Barnombudsmannen jämför också avgöranden från Sverige och Norge, och uppmärksammar olika sakområden, som migrations- och hyresmål.[245]

Få avgöranden med utvecklade resonemang utifrån barnkonventionen

Barnombudsmannens insamling av rättspraxis visar att det har kommit förhållandevis få svenska avgöranden från högsta instans med utvecklade resonemang som utgår från barnkonventionen. Sedan 2020 har det kommit 73 avgöranden i högsta instans där barnkonventionen omnämns. Barnombudsmannen delar in dem så här:

 • I 9 avgöranden förs utvecklade[246] resonemang utifrån barnkonventionen.
 • I 35 avgöranden berörs barnkonventionen på ett övergripande sätt.
 • I 29 avgöranden nämns barnkonventionen endast i samband med redogörelse för en rättslig reglering eller av en part i målet, men ingår inte uttryckligen i domstolens bedömning.[247]

Barnombudsmannen har inte analyserat varför det är så få avgöranden som innehåller utvecklade resonemang utifrån barnkonventionen.[248] Barnombudsmannen har dock påtalat behovet av att öka kunskapen om barnkonventionen inom rättsväsendet och förtydliga domstolarnas utredningsansvar.[249]

4.3.2 Barnombudsmannen har i huvudsak motiverat sina avgränsningar med hänsyn till kostnader och kontinuitet …

Som vi nämnt ovan har Barnombudsmannen avgränsat insamlingen av rättspraxis till avgöranden från domstolar i högsta instans och där barnkonventionen uttryckligen nämns. Avgöranden från lägre instanser och beslut som fattas av exempelvis förvaltningsmyndigheter eller kommuner ingår därmed inte.[250] Avgöranden som rör barnets rättigheter, men där domstolen inte nämner barnkonventionen, ingår inte heller.

Avgränsningarna har gjorts med hänsyn till flera faktorer. Barnombudsmannen har i huvudsak motiverat avgränsningarna med hänsyn till arbetstid och kostnader. Det bedömdes exempelvis inte vara möjligt att inkludera avgöranden från underrätterna i databasen inom ramen för uppdragets budget.[251] Att inkludera avgöranden där principerna om barnets bästa och rätten att komma till tals är omnämnda övervägdes, men bedömdes inte heller vara möjligt.[252]

Utöver de resursmässiga skälen bedömde Barnombudsmannen att det även var motiverat att samla rättspraxis från högsta instans eftersom sådana avgöranden är prejudicerande och därmed har stor betydelse för rättstillämpningen. Att avgränsa sig till avgöranden där barnkonventionen uttryckligen nämns bedömdes också vara i linje med intresset att följa hur barnkonventionen som svensk lag påverkar domstolarnas användning av konventionen i sina avgöranden. [253]

Enligt Barnombudsmannen är det en utmaning att göra ett relevant urval av avgöranden och samtidigt bibehålla en kontinuitet i insamlingen till databasen. En utvidgning av avgränsningarna skulle exempelvis kräva att myndigheten även gör kompletteringar av äldre avgöranden, för att databasen ska vara komplett.[254]

4.3.3 … men insamlingen riskerar att ge en begränsad bild av rättsutvecklingen och begränsad vägledning i tillämpningen

Samtidigt går det att ifrågasätta om Barnombudsmannens avgränsningar är ändamålsenliga, eftersom de innebär att insamlingen i databasen riskerar att ge en begränsad bild av rättsutvecklingen och begränsad vägledning i rättstillämpningen.[255]

Avgränsningen till högsta instans innebär att Barnombudsmannen endast följer en avgränsad del av rättsutvecklingen[256], vilket står i kontrast till syftet med arbetet: att följa och analysera rättsutvecklingen och att sprida kunskap om den. När det saknas vägledning från exempelvis högsta förvaltningsdomstolen förekommer det att exempelvis kommuner och regioner i stället lutar sig mot praxis i form av kammarrättsavgöranden.[257] Den del av rättsutvecklingen som Barnombudsmannen följer genom databasen är därmed inte nödvändigtvis den som är mest relevant för aktörer som söker vägledning i tillämpningen av barnkonventionen.

Avgränsningen till att barnkonventionen ska omnämnas innebär vidare att Barnombudsmannen ibland samlar in avgöranden av låg relevans, till exempel sådana där barnkonventionen endast nämns i en redogörelse för en rättslig reglering, men inte uttryckligen tas upp i domstolens bedömning. Avgränsningen innebär också att andra potentiellt relevanta avgöranden kan förbises. Det kan handla om avgöranden där det kan argumenteras att domstolen borde ha beaktat barnkonventionen i sin bedömning.[258] Det kan också handla om avgöranden med ett utvecklat barnrättsperspektiv, men där barnkonventionen inte nämns, exempelvis för att de åberopar lagstiftning där barnkonventionen redan är transformerad, som skollagen.[259] Avgränsningen innebär därmed att databasen riskerar att bli mindre relevant i takt med att barnkonventionen fortsatt transformeras i övrig lagstiftning.

Barnombudsmannen har uppgett att de flesta avgöranden i databasen inte ger någon direkt vägledning för hur aktörer kan tolka och tillämpa barnkonventionen, även om konventionen nämns i avgörandena.[260] Det talar för att Barnombudsmannen skulle kunna följa, analysera och sprida kunskap om rättsutveckling och rättspraxis på andra sätt, än genom att huvudsakligen samla rättspraxis i en egen databas. Det kan exempelvis handla om att analysera ett urval av viktiga avgöranden och sprida kunskap om resultatet till sina målgrupper, i stället för att som idag samla in en avgränsad del av rättspraxis i en databas på ett sätt som förvisso går att följa och upprätthålla över tid, men som riskerar att ha lägre relevans.

4.4 Uppgiften att sammanställa statistik om barns och ungas levnadsvillkor genomförs inte idag

Barnombudsmannen ska samla kunskap och sammanställa statistik om barns och ungas levnadsvillkor, enligt lagen om Barnombudsman.[261] Barnombudsmannen har dock inte genomfört uppgiften att sammanställa statistik sedan 2021.

4.4.1 Barnombudsmannen hade i uppdrag att utveckla ett uppföljningssystem 2009 – systemet lades ner 2021

Barnombudsmannen tillhandahöll tidigare det digitala statistikverktyget Max18, där olika myndigheters statistik om barn och unga fanns sammanställd. Max18 utvecklades inom ramen för ett regeringsuppdrag 2009 där Barnombudsmannen skulle utveckla ett uppföljningssystem för barns levnadsvillkor.[262] Syftet var att möjliggöra för beslutsfattare och tjänstepersoner på nationell, regional och kommunal nivå att undersöka hur barnets rättigheter tillgodoses och att prioritera insatser ur ett barnrättsperspektiv.[263]

Efter en intern utvärdering 2019 konstaterade Barnombudsmannen att Max18 inte var tillräckligt användarvänligt och att antalet besökare minskade. Verktyget var också kostsamt och tidskrävande att hålla uppdaterat.[264] Därför beslutade Barnombudsmannen att lägga ned statistikverktyget i början av 2021.[265] I stället skulle Barnombudsmannen utveckla sin insamling och analys av statistik om barn och ungas levnadsvillkor på ett annat, mer användarvänligt sätt.[266] Barnombudsmannen har sedan 2021 uppgett att arbetet är under utveckling.[267]

4.4.2 Planer på att analysera statistik ur ett barnrättsperspektiv, i stället för att sammanställa den

Barnombudsmannen fick ett återrapporteringskrav att redovisa sitt arbete med att samla kunskap och sammanställa statistik under 2022.[268] Barnombudsmannen redovisade att myndigheten hade tagit fram indikatorer för att följa barns och ungas levnadsvillkor. Vår granskning visar dock att redovisningen har brister. Till exempel framgår det inte att uppgifterna i fråga utgör indikatorer som Barnombudsmannen avser att följa över tid. Uppgifterna är också otydligt presenterade och det saknas analys av vad de betyder för barns och ungas levnadsvillkor.[269]

Företrädare för Socialdepartementet har i myndighetsdialoger med Barnombudsmannen bett om mer klarhet i hur arbetet med att sammanställa statistik bedrivs.[270] Barnombudsmannen har uppgett att myndigheten har inlett diskussioner med Statistiska centralbyrån (SCB) om relevanta sätt att följa barn och ungas levnadsvillkor utifrån befintlig statistik.[271] Företrädare för Barnombudsmannen menar vidare att en statistikmyndighet vore bättre lämpad att sammanställa befintlig statistik och att tillgängliggöra den externt[272], medan Barnombudsmannen skulle kunna analysera statistiken utifrån ett barnrättsperspektiv.[273] Riksrevisionen konstaterar att Barnombudsmannens tolkning av hur de kan genomföra statistikuppgiften kan vara rimlig och pragmatisk, men att Barnombudsmannen inte har gjort några sådana analyser de senaste åren.

Statskontoret har i sin uppföljning av kunskapslyftet för barnets rättigheter föreslagit att regeringen ger SCB i uppdrag att samla och samordna statistik över barns levnadsvillkor och att Barnombudsmannen stödjer SCB i deras samordning av statistiken.[274]

 • [219] Vi har granskat Barnombudsmannens insatser med att driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen, med fokus på insatser för att följa upp och utvärdera tillämpningen av barnkonventionen och föreslå åtgärder (se avsnitt 1.2). Det innebär att vi inte har fördjupat oss i Barnombudsmannens insatser för att stödja aktörer och att sprida kunskap.
 • [220] Barnombudsmannen, Årsredovisning 2022, 2023, s. 17–18.
 • [221] Barnombudsmannen, Årsredovisning 2022, 2023, s. 4.
 • [222] Till exempel intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-05-31a; 2023-05-30.
 • [223] Det vill säga uppgifter enligt lagen om Barnombudsman och enligt instruktionen.
 • [224] Intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-05-30; 2023-05-31a; 2023-06-16; 2023-06-19.
 • [225] Barnombudsmannen deltog som expert i 3–5 utredningar per år under 2018–2021 och i 14 utredningar 2022. Barnombudsmannen, Årsredovisning 2022, s. 13. Se även Barnombudsmannens årsredovisningar 2018–2021; Socialdepartementets myndighetsdialog med Barnombudsmannen 2023-06-21; intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2022-06-21; 2023-05-31b.
 • [226] Till exempel intervju med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-05-31a.
 • [227] Intervju med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-06-19.
 • [228] 4 § lagen om Barnombudsman.
 • [229] Barnombudsmannen, Årsredovisning 2022, 2023, s. 10 och 21; intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-06-16 och 2023-06-19; skriftliga svar från Socialdepartementet, 2023-08-22. Se även prop. 2021/22:1 Utgiftsområde 9, s. 183.
 • [230] Barnombudsmannen, Blir det nån skillnad – eller säger vi det här helt i onödan? Barnkonventionen i barns vardag, Barnombudsmannens årsrapport 2022, 2022; Barnombudsmannen, Jag hade vitt hjärta. Tidiga samhällsinsatser för att stärka barn och förebygga kriminalitet, Barnombudsmannens årsrapport 2023, 2023, Barnombudsmannen, Barns och ungas erfarenheter av delaktighet och inflytande i genomförandet av minoritetspolitiken, 2023.
 • [231] Detta trots att relativt mycket resurser lagts på dem: Barnombudsmannens kostnader för årsrapporterna 2022 respektive 2023 var cirka 1870 tkr och 2450 tkr. E-post från företrädare för Barnombudsmannen, 2023‑08-18. Därutöver bestod årsrapporten 2023 till stor del av en redovisning av resultatet från ett regeringsuppdrag som Barnombudsmannen fått separat finansiering för (1 000 tkr). Jämför Barnombudsmannen, Redovisning av uppdrag att inhämta barns och ungas röster och erfarenheter om att förebygga utnyttjande av barn i kriminella aktiviteter, 2023.
 • [232] I årsrapporten 2024 rekommenderar Barnombudsmannen exempelvis att regeringen vidtar åtgärder för att införa psykisk hälsa som en obligatorisk del av läroplanen. Rekommendationen utvecklas dock inte i någon del av rapporten. En annan rekommendation handlar om att ge alla barn möjlighet till viss behandling genom elevhälsan. Att elevhälsan är viktig framgår på flera ställen i rapporten, men det står inget om det som rekommendationen avser. Se Barnombudsmannen, Hur dåligt måste man må egentligen? Samhällets insatser för att främja barns psykiska hälsa, Barnombudsmannens årsrapport 2024, 2024. Årsrapporten 2024 publicerades samtidigt som Riksrevisionen slutbehandlade denna granskningsrapport.
 • [233] Barnombudsmannen, Jag hade vitt hjärta. Tidiga samhällsinsatser för att stärka barn och förebygga kriminalitet, Barnombudsmannens årsrapport 2023, 2023.
 • [234] Till exempel saknar ovanstående exempel hänvisningar till aktuella och relaterade arbeten hos regeringen och andra aktörer. Exempelvis SOU 2020:47 samt Socialstyrelsens problematisering och rekommendationer om sökbarhet i Socialstyrelsen, Anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa 2021 Uppföljning och analys av utvecklingen, 2022 och Socialstyrelsen, Att göra anmälningar som gäller barn sökbara. Rättsliga förutsättningar för personuppgiftsbehandling, 2019.
 • [235] Det kan betyda att det saknas redogörelse för hur Barnombudsmannen har valt ut källor och informanter, hur olika aktörer har involverats i arbetet och hur materialet har analyserats. Vissa avsnitt saknar källhänvisningar och flera av de granskade publikationerna saknar en referenslista.
 • [236] Intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen 2023-05-31, 2023-06-19.
 • [237] T.ex. Barnombudsmannen, Dom tror att dom vet bättre. Barnet som rättighetsbärare, 2020; Barnombudsmannen, Jag hade vitt hjärta. Tidiga samhällsinsatser för att stärka barn och förebygga kriminalitet, Barnombudsmannens årsrapport 2023, 2023.
 • [238] Barnombudsmannen, Jag hade vitt hjärta. Tidiga samhällsinsatser för att stärka barn och förebygga kriminalitet, Barnombudsmannens årsrapport 2023, 2023, s. 34. Redovisningen är dock bättre i Barnombudsmannen, Hur dåligt måste man må egentligen? Samhällets insatser för att främja barns psykiska hälsa, Barnombudsmannens årsrapport 2024, 2024.
 • [239] Se regeringsbeslut A2019/02323, A2019/02296 samt efterföljande regleringsbrev för åren 2021–2023. Barnombudsmannen hade själva efterfrågat uppdraget. Önskemålet var dock att domstolarna skulle skicka alla domar som rör barnkonventionen, så att Barnombudsmannen kunde bygga en offentlig databas. Se Barnombudsmannen, Budgetunderlag för 2020–2022, 2019, s. 6.
 • [240] Barnombudsmannen, Redovisning Barnombudsmannens rättsdatabas, 2021, s. 3.
 • [241] Se Barnombudsmannen, Redovisning Barnombudsmannens rättsdatabas, 2021, s. 7–8 samt Barnombudsmannen, Användarmanual för Barnombudsmannens rättsdatabas, 2022, s. 17–18.
 • [242] Domstolarna är Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Migrationsöverdomstolen, Mark- och miljööverdomstolen, Patent- och marknadsöverdomstolen, Arbetsdomstolen och Svea hovrätt (högsta instans i hyresrättsliga avgöranden). Därtill ingår domstolar i andra nordiska länder och internationella domstolar, som EU-domstolen och Europadomstolen.
 • [243] Enligt Statskontoret är det många intervjuade myndigheter som efterfrågar att databasen görs tillgänglig externt. Se Statskontoret, Kunskapslyftet för barnets rättigheter, 2023, s. 96. Se även våra intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-06-16 och med sakkunnig, 2022-05-03. Barnombudsmannen har i sina uppdragsredovisningar till regeringen angett att det skulle krävas ytterligare resurser för att göra databasen åtkomlig externt, eftersom extern åtkomst ställer högre krav på funktionalitet, tillgänglighet, löpande underhåll samt support.
 • [244] Till exempel Barnombudsmannen, Årsredovisning 2022, 2023, s. 15.
 • [245] Barnombudsmannen, ”Rättspraxis gällande barnkonventionen”, hämtad 2023-06-09.
 • [246] Med ett utvecklat resonemang menas, enligt Barnombudsmannen, avgöranden där det i domstolens bedömning finns en tydlig koppling till barnkonventionen, till exempel att det finns en hänvisning till specifika artiklar eller rättigheter, att barnets omständigheter beskrivs, eller att en tydlig intresseavvägning görs. Källa: Barnombudsmannens rättsdatabas, 2023-05-31 samt intervju med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-05-31.
 • [247] Barnombudsmannen, ”Kunskapen om barnkonventionen måste öka inom rättsväsendet”, hämtad 2023-06-09 samt Barnombudsmannen, ”Barnkonventionen i avgöranden från svenska högsta instanser sedan inkorporeringen i januari 2020 – en summering”, hämtad 2023-06-09.
 • [248] En förklaring kan vara att barnkonventionen är transformerad i svensk lagstiftning. Det är därför möjligt att exempelvis resonemang om barnets bästa förekommer utan att konventionen nämns.
 • [249] Barnombudsmannen, FN:s konvention om barnets rättigheter. Tilläggsrapport – Sverige. Sveriges sjätte och sjunde rapportperiod, Barnombudsmannen, 2022, s. 5 och 6 samt Barnombudsmannen, ”Kunskapen om barnkonventionen måste öka inom rättsväsendet”, hämtad 2023-06-09.
 • [250] Under 2023 beslutade Barnombudsmannen dock att inkludera beslut från Justitieombudsmannen (JO) i databasen, med motiveringen att JO:s roll är central och vägledande även om JO inte är en formell en instans i rättskedjan. Barnombudsmannen uppfattar det också som att JO alltmer uppmärksammar barnkonventionen i sina beslut. Se Barnombudsmannens synpunkter vid faktagranskning, 2024-02-22.
 • [251] Intervju med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-05-31. Se även Barnombudsmannens redovisningar till regeringen 2021, 2022 och 2023.
 • [252] Barnombudsmannen, Redovisning Barnombudsmannens rättsdatabas, 2021, s. 6; intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-01-20 samt 2023-05-31.
 • [253] Barnombudsmannen, Redovisning Barnombudsmannens rättsdatabas, 2021, s. 6; intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-01-20 samt 2023-05-31.
 • [254] Se t. ex. Barnombudsmannen, Redovisning Barnombudsmannens rättsdatabas, 2023, s. 6.
 • [255] Barnombudsmannen har inte redovisat hur avgränsningarna förhåller sig till uppdragets syfte eller vilka begränsningar som avgränsningarna medför.
 • [256] Rättspraxis avser tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter. Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen (prejudikat). Rättspraxis avser inte bara HD:s prejudikat utan också tingsrätternas och hovrätternas avgöranden i den mån de i sig eller tillsammans i andra fall ger uttryck för principiella bedömningar. Se Lagrummet, ”Rättspraxis”, hämtad 2023-10-30 samt Heuman, ”Rättspraxis”, 2014, s. 134. Jämför även SOU 2020:63, volym 1, s. 87–88.
 • [257] Jämför intervju med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-05-31 och Leviner, ”Barns rättigheter i 2020-talets Sverige – ansvar, utmaningar och möjligheter efter barnkonventionens inkorporering”, 2024, s. 28, 32.
 • [258] Jämför intervju med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-05-31 och Leviner, ”Barns rättigheter i 2020-talets Sverige – ansvar, utmaningar och möjligheter efter barnkonventionens inkorporering”, 2024, s. 28, 32.
 • [259] Jämför SOU 2020:63, Vol. 3, s. 1761.
 • [260] Se Statskontoret, Kunskapslyftet för barnets rättigheter, 2023, s. 96, jämför s. 18–19 och 27 i samma rapport.
 • [261] 3 § fjärde punkten lagen om Barnombudsman.
 • [262] Regeringsbeslut S2009/9848/SF (delvis). Se även S2012/6494/FST (delvis).
 • [263] Regeringsbeslut S2009/9848/SF (delvis); S2012/6494/FST. Se även Barnombudsmannen, Årsredovisning 2018, 2019, s. 17.
 • [264] Barnombudsmannen, Årsredovisning 2019, 2020, s. 15; Barnombudsmannen, Årsredovisning 2020, 2021, s. 29.
 • [265] Barnombudsmannen, Årsredovisning 2020, 2021, s. 29.
 • [266] Barnombudsmannen, Årsredovisning 2020, 2021.
 • [267] Barnombudsmannen, Årsredovisning 2022, 2023, s. 21; Barnombudsmannen, Årsredovisning 2021, 2022, s. 9, 27; intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen 2023-06-16, 2023-06-19.
 • [268] Regeringsbeslut S2022/02828.
 • [269] Barnombudsmannen, Årsredovisning 2022, 2023, s. 21. I intervjuer hänvisar företrädare för Barnombudsmannen till att arbetet med att utveckla mått och indikatorer fortfarande pågår. I årsredovisningen för 2023 har Barnombudsmannen lagt till ytterligare uppgifter och utökat analysen något. Se Barnombudsmannen, Årsredovisning 2023, 2024, s. 8–13.
 • [270] Se t.ex. Socialdepartementets myndighetsdialog med Barnombudsmannen 2023-06-21.
 • [271] Socialdepartementets myndighetsdialog med Barnombudsmannen 2023-06-21; intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-06-16 och 2023-06-19.
 • [272] Intervju med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-06-16.
 • [273] Intervjuer med företrädare för Barnombudsmannen, 2023-06-16 och 2023-06-19.
 • [274] Statskontoret, Kunskapslyftet för barnets rättigheter, 2023, s. 26–28.

Uppdaterad: 26 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?