Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Litteratur

Arbetsmarknadsdepartementet, Sveriges kombinerade sjätte och sjunde periodiska rapport till FN:s Kommitté för barnets rättigheter, 2021.

Attention, Attentions skolenkät 2022, u.å.

Barnombudsmannen, Alla tar ju inte ansvar. Barnkonventionen som lag under en samhällskris, Barnombudsmannens årsrapport 2021, 2021.

Barnombudsmannen, Användarmanual för Barnombudsmannens rättsdatabas, 2022.

Barnombudsmannen, Barns och ungas erfarenheter av delaktighet och inflytande i genomförandet av minoritetspolitiken, 2023.

Barnombudsmannen, Blir det nån skillnad – eller säger vi det här helt i onödan? Barnkonventionen i barns vardag, Barnombudsmannens årsrapport 2022, 2022.

Barnombudsmannen, Budgetunderlag för 2020–2022, 2019.

Barnombudsmannen, Dom tror att dom vet bättre. Barnet som rättighetsbärare, Barnombudsmannens årsrapport 2020, 2020.

Barnombudsmannen, FN:s konvention om barnets rättigheter. Tilläggsrapport –Sveriges sjätte och sjunde rapportperiod, 2022.

Barnombudsmannen, För en mer trygg och inkluderande skola för unga transpersoner och icke-binära, 2022.

Barnombudsmannen, Hur dåligt måste man må egentligen? Samhällets insatser för att främja barns psykiska hälsa, Barnombudsmannens årsrapport 2024, 2024.

Barnombudsmannen, Jag hade vitt hjärta. Tidiga samhällsinsatser för att stärka barn och förebygga kriminalitet, Barnombudsmannens årsrapport 2023, 2023.

Barnombudsmannen, Redovisning Barnombudsmannens rättsdatabas, 2021.

Barnombudsmannen, Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten, 2020.

Barnombudsmannen, Remissvar Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13), 2021.

Barnombudsmannen, Remissvar. Betänkandet (SOU 2021:11) Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, 2021.

Barnombudsmannen, Remissvar. Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43), 2020.

Barnombudsmannen, Remissvar. Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22), 2022.

Barnombudsmannen, Remissvar. Kampen om tiden- mer tid till lärande, SOU 2021:30, 2021.

Barnombudsmannen, Uppdrag att sprida den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter – redovisning av uppdrag, 2015.

Barnombudsmannen, Årsredovisning 2018, 2019.

Barnombudsmannen, Årsredovisning 2019, 2020.

Barnombudsmannen, Årsredovisning 2020, 2021.

Barnombudsmannen, Årsredovisning 2021, 2022.

Barnombudsmannen, Årsredovisning 2022, 2023.

Barnombudsmannen, Årsredovisning 2023, 2024.

BEO, Prioritering inom Barn- och elevombudets uppdrag, 2021.

BEO, Prioritering inom Barn- och elevombudets uppdrag, 2022.

BRIS, Bättre konsekvensutredningar, 2023.

EY, Utvärdering av Barnombudsmannens uppdrag – Barnrätt i praktiken, 2020.

FN:s kommitté för barnets rättigheter, Sammanfattande slutsatser och rekommendationer avseende Sveriges femte periodiska rapport, 2015.

FN:s kommitté för barnets rättigheter, Sammanfattande slutsatser och rekommendationer om Sveriges kombinerade sjätte och sjunde periodiska rapport, 2023.

Heuman L., ”Rättspraxis”, i: Bernitz, U., Heuman, L., Leijonhufvud M., Seipel, P, Warnling-Nerep, W., Vogel, H., ”Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder”, Upplaga 13:1, Nordstedts Juridik, 2014.

JK, Remissyttrande över betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19), 2016.

JO, Yttrande över Barnrättighetsutredningens betänkande Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19), 2016.

Lagrådets yttrande 2017-09-06, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Leviner, P., ”Barns rättigheter i 2020-talets Sverige – ansvar, utmaningar och möjligheter efter barnkonventionens inkorporering”, Förvaltningsrättslig tidskrift 2024 häfte nr 1, 2024.

Lärarförbundet, Yttrande över promemorian Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten.

MR-institutet, Kompletterande information till FN:s kommitté för barnets rättigheter, 2022.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Ett långvarigt utanförskap, 2020.

Olsson, Å., Broman, A., Thelander, N., ”Barns rättigheter som tvärvetenskapligt kunskapsfält i svensk lärarutbildning”, KAPET Karlstads universitetets pedagogiska tidskrift, årgång 17, nr 1, 2021.

Regeringskansliet, Samrådsformer i Regeringskansliet (SB PM 2012:1 (rev. 2022)).

Report from Civil Society Organisations working with Child Rights, 2022.

Riksrevisionen, Barnkonventionen i praktiken, RiR 2004:30, 2004.

Riksrevisionen, Statens åtgärder för utveckling av elsystemet – reaktiva och bristfälligt underbyggda, RiR 2023:15, 2023.

Riksrevisionen, Uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad – statens insatser för en effektiv hantering, RiR 2023:11, 2023.

Rädda Barnen, Remissvar Ds 2022:22 Bättre konsekvensutredningar, 2022.

Skolinspektionen, Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen, 2018.

Skolinspektionen, Bedömningsgrunder Planerad tillsyn, 2023.

Skolinspektionen, Inspektörsprogrammet på Skolinspektionen, u.å.

Skolinspektionen, Klagomål mot utbildningen – Huvudmäns organisation och tillvägagångssätt, 2020.

Skolinspektionen, Lokal klagomålshantering – för snabb hjälp till eleverna, 2017.

Skolinspektionen, Ny prioritering inom Skolinspektionens tillsyn; utredning främst på systemnivå med samlad hantering av signaler, 2021.

Skolinspektionen, Redovisning av regeringsuppdrag barnkonventionen, 2019.

Skolinspektionen, Redovisning av regeringsuppdrag barnkonventionen, 2020.

Skolinspektionen, Samlat metodstöd, Version 1, 230818, 2023.

Skolinspektionen, Tematisk analys över rätten till stöd, 2016.

Skolinspektionen, Vägledning för gemensamma arbetssätt inom tematisk kvalitetsgranskning, 2023-09-19, 2023.

Skolinspektionen, Yttrande över departementsskrivelsen Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13), 2021.

Skolinspektionen, Årsrapport 2016, Undervisning och studiemiljö i fokus, 2017.

Skolinspektionen, Årsrapport 2019, Skillnader i skolors arbetssätt och huvudmäns ansvarstagande, 2020.

Skolinspektionen, Årsrapport 2021, Påfrestningar riktar ljuset mot huvudmannens ansvarstagande, 2022.

Skolinspektionen, Årsredovisning 2022, 2023.

Skolverket, Anteckningar barnintervjuer förskolan, 2016.

Skolverket, Anteckningar från Samråd 2 (föräldraföreningar och intresseorganisationer), 2020.

Skolverket, Barnintervjuer i grupp (5–6 barn i åldrarna 3–5 år), Referensförskolor, 2017.

Skolverket, Behovsanalys kring kurs- och ämnesplaner samt kunskapskrav, 2019.

Skolverket, Delredovisning av uppdrag om att analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom våra verksamhetsområden, 2018.

Skolverket, Elevintervjuer i grundsärskolan, 2021.

Skolverket, Fördjupad analys av uppdraget Stödmaterial för utredning av en elevs behov av särskilt stöd, u.å.

Skolverket, Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2022.

Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap. Grundskolan, 2022.

Skolverket, Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, och åtgärdsprogram, 2021.

Skolverket, Konsekvensutredning avseende förslag till ändringar i kursplanerna och kunskapskraven i samtliga ämnen i grundskolan och sameskolan, vissa ämnen i specialskolan samt vissa ämnesplaner på gymnasial nivå, 2019.

Skolverket, Konsekvensutredning avseende Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan, 2017.

Skolverket, Konsekvensutredning, Förslag till allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan, 2016.

Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr22, 2022-

Skolverket, Mall för konsekvensutredning, u.å.

Skolverket, Processbeskrivning: Bedriva nationella skolutvecklingsprogram, 2021.

Skolverket, Processbeskrivning: Utarbeta läroplansanknutna styrdokument, 2020.

Skolverket, Redovisning av regeringsuppdrag, Skolverkets inriktning för jämställdhetsintegrering 2022–2025, 2021.

Skolverket, Rutin för barnets bästa i process 6.1.1 Utarbeta läroplansanknutna styrdokument, 2023.

Skolverket, Slutredovisning av regeringsuppdraget ”Den praktiska tillämpningen av barnkonventionen”, 2019.

Skolverket, Strategi för stöd till skolutveckling, 2021.

Skolverket, Stöd i arbetet med att göra en översyn av insats, u.å.

Skolverket, Tillgängliga lärmiljöer? En nationell studie av skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning, 2016.

Socialstyrelsen, Anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa 2021 Uppföljning och analys av utvecklingen, 2022.

Socialstyrelsen, Att göra anmälningar som gäller barn sökbara. Rättsliga förutsättningar för personuppgiftsbehandling, 2019.

SPSM, Arbetsordning för Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2022.

SPSM, Digitaliseringsstrategi, u.å.

SPSM, Dokumentation medarbetarsamtal samt uppföljning, u.å; SPSM, Stödmaterial vid medarbetarsamtal, 2022.

SPSM, Förändrat behov av organisering av SPSM:s rättighetsarbete, 2023.

SPSM, Inköpspolicy, 2021.

SPSM, Kartläggning av SPSM:s arbete med att involvera målgruppen barn, elever och vuxenstuderande, 2020.

SPSM, Kvalitetsgranskning av myndighetens arbete med att implementera riktlinjer för prövningar av barnets bästa, 2021.

SPSM, Manual för arbetets bedrivande i 4.4.3 Ge stöd i specialpedagogiska frågor, 2023.

SPSM, Processpecifikation Anordna extern kompetensutveckling, 2021.

SPSM, Processpecifikation för Hantera bidrag för produktionsstöd, 2022.

SPSM, Processpecifikation Ge stöd i specialpedagogiska frågor, 2022.

SPSM, Processpecifikation Genomföra specialpedagogisk utredning och ge specialpedagogiska rekommendationer, 2022.

SPSM, Strategi för SPSM 2023-2027. Vår väg till en likvärdig utbildning för alla, u.å.

SPSM, Strategisk plan för att stärka och utveckla en rättighetskultur inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019.

SPSM, Svar på remiss av promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå, 2022.

SPSM, Svar på remiss gällande Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13).

SPSM, Svar på remiss gällande promemorian Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten.

SPSM, Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation? 2019.

SPSM, Vägen till en likvärdig utbildning för alla. Kommunikationsstrategi 2020–2023, u.å.

SPSM, Vägledning för prövningar av barnets bästa inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020.

SPSM, Vägledning för Specialpedagogiska skolmyndighetens handläggning och besvarande av remisser, 2022.

SPSM, Yttrande över Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22), 2022.

SPSM, Yttrande över Statens ansvar för skolan (SOU 2022:53) U2022/03532, 2023.

SPSM, Årsredovisning 2022, 2023.

Stark, I., Liao, P., Magnusson, C., Lundberg, M., Rai, D., Lager, A. Idring Nordström, S.,” Qualification for upper secondary education in individuals with autism without intellectual disability: Total population study, Stockholm, Sweden”, Autism, Vol. 25, nr 4, 2021, DOI: 10.1177/1362361320975929.

Statens servicecenter, En samordnad ekonomifunktion för statliga myndigheter, Delrapport i regeringsuppdrag om samordning och omlokalisering av myndighetsfunktioner, 2017.

Statskontoret, Att styra med kunskap. En studie om statlig kunskapsstyrning riktad till kommuner och regioner, 2023.

Statskontoret, Klagomålshanteringen i skolan. Förslag till ett mer ändamålsenligt system, 2020.

Statskontoret, Kunskapslyft för barnets rättigheter, 2023.

Statskontoret, Regeringens styrning i tvärsektoriella frågor. En studie om erfarenheter och utvecklingsmöjligheter, 2022.

Sveriges Elevråd, Yttrande över remisspromemoria om möjlighet till betyg i årskurs 4.

Unicef Sverige, Barnkonventionen som lag i praktiken – En granskning av domar från 2020, 2021.

Åhman, K., ”Från folkrätt till svensk rätt”, i Åhman, K., Leviner, P., Zillén, K. (red), Barnkonventionen i praktiken – rättsliga utmaningar och möjligheter, Nordstedts Juridik, 2020.

Utredningar

Ds 2011:37, Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen – en kartläggning.

Ds 2019:23, Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Ds 2021:13, Nationell plan för trygghet och studiero.

Ds 2022:22, Bättre konsekvensutredningar.

SOU 1997:116, Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige.

SOU 2016:19, Barnkonventionen blir svensk lag.

SOU 2017:35 Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet.

SOU 2020:43 Bygga, bedöma, betygsätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper.

SOU 2020:47, Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag.

SOU 2020:63, Barnkonventionen och svensk rätt.

SOU 2021:11, Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven.

SOU 2023:40, Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.

SOU 2023:66, För barn och unga i samhällsvård.

SOU 2023:95, Uppföljning för utveckling – ett hållbart system för samlad kunskap om villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola.

Tidningsartiklar

Dagens Arena, ”Nytt bidrag ökar skolsegregation och minskar likvärdighet”, 2022-05-31, https://www.dagensarena.se/opinion/nytt-bidrag-okar-skolsegregation-och-minskar-likvardighet, hämtad 2023-09-12.

Jacquet, A., ”Debatt: Allt vände när hennes son fick skriva för hand”, Grundskolläraren, 2022‑12-13, https://www.vilarare.se/grundskollararen/debatt/debatt-hapnadsvackande-resultat-nar-sonen-med-dyslexi-fick-skriva-for-hand/, hämtad 2023-03-19.

Jägerskog, M., ”Bris: Sverige brister när det gäller att tillgodose barns rättigheter”, Altinget, 2023-06-01, https://www.altinget.se/artikel/bris-sverige-brister-nar-det-galler-att-tillgodose-barns-rattigheter, hämtad 2023-10-18.

Mannerheim, F., och Sandström, F., ”Extra anpassningar låter fint – men det är ett svek”, Expressen, 2023‑03-19, https://www.expressen.se/debatt/extra-anpassningar-later–fint-men-det-ar-ett-svek/, hämtad 2023-03-19.

Riksdagstryck

Bet. 2017/18:SoU25, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Prop. 1989/90:107, Regeringens proposition om godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter, bet. 1989/90:SoU28, rskr. 1989/90:350.

Prop. 1992/93:173, Regeringens proposition om en Barnombudsman, m.m., bet. 1992/93:SoU21, prot. 1992/93:106.

Prop. 1995/96:220, Lag om statsbudgeten, bet. 1996/97:KU3, prot. 1996/97:25.

Prop. 1997/98:182, Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, bet. 1998/99:SoU6, rskr. 1998/99:171.

Prop. 2001/02:96, En förstärkt Barnombudsman, bet. 2001/02:SOU17, rskr. 2001/02:228.

Prop. 2008/09:1, Budgetpropositionen för 2009, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127.

Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:371–371.

Prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315.

Prop. 2009/10:232, Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, bet. 2010/11:SoU3, rskr. 2010/11:35.

Prop. 2017/18:186, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, bet. 2017/18:SoU25, rskr. 2017/18:389.

Prop. 2020/21:150, Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:315–316.

Prop. 2020/21:170, Barn som bevittnar brott, bet. 2020/21:JuU35, rskr. 2020/21:314.

Prop. 2020/21:58, Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten, bet. 2020/21:UbU9, rskr. 2020/21:212.

Prop. 2021/22:1, Budgetpropositionen för 2022, Utgiftsområde 9 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123–124.

Prop. 2021/22:160, Skolans arbete med trygghet och studiero, bet. 2021/22:UbU28, rskr. 2021/22:364.

Prop. 2022/23:1 Budgetpropositionen för 2023, Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, bet. 2022/23:FiU2, rskr. 2022/23:102.

Prop. 2022/23:1, Budgetpropositionen för 2023, Utgiftsområde 9 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, bet. 2022/23:SoU1, rskr. 2022/23:75.

Skr. 2018/19:75 (S 49), Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018.

Skr. 2019/20:75 (A 11), Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019.

Skr. 2020/21:75 (A 6), Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2020.

Skr. 2021/22:75 (A 6), Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2021.

Skr. 2022/23:75 (S 17), Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2022.

SÖ 1990:20, prop. 1989/90:107, Proposition om godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter, bet. 1989/90:SoU28, rskr. 1989/90:350.

Regeringsbeslut

Dir. 1996:15, Barnkonventionen och svensk rätt.

Dir. 2013:35, Översyn av barnets rättigheter i svensk rätt.

Dir. 2015:17, Tilläggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen (S 2013:08).

Dir. 2015:35, Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet i svensk skola.

Dir. 2018:20, Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen.

Dir. 2018:32, Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper.

Dir. 2020:18, Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07).

Dir. 2022:35, Barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Regeringsbeslut A2019/01274/MRB, Uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och landsting.

Regeringsbeslut A2019/02059/MRB, Uppdrag att genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Regeringsbeslut A2020/02109/MRB, Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Barnombudsmannen.

Regeringsbeslut A2020/02650. Uppdrag att erbjuda stöd till vissa statliga myndigheter i deras uppdrag att arbeta med den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter.

Regeringsbeslut S2009/9848/SF (delvis), Uppdrag att utveckla ett uppföljningssystem för barns levnadsvillkor.

Regeringsbeslut S2012/6494/FST (delvis), Uppdrag att lansera och marknadsföra uppföljningssystemet Max18.

Regeringsbeslut S2016/02760/FST. (Beslutet avser inrättandet av Barnrättsdelegationen.)

Regeringsbeslut S2016/07874/FST (delvis), Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och landstings verksamheter.

Regeringsbeslut S2016/07875/FST, Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i statliga myndigheters verksamhet.

Regeringsbeslut S2019/02213, S2021/06595, Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031.

Regeringsbeslut S2022/02828, Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Barnombudsmannen.

Regeringsbeslut S2022/03183 (delvis), Uppdrag att följa upp och analysera kunskapslyftet för barnets rättigheter.

Regeringsbeslut U2011/2833. (Beslutet avser Regeringskansliets ungdomsråd.)

Regeringsbeslut U2015/03990/S, Uppdrag om utvärdering av betyg från årskurs 6.

Regeringsbeslut U2016/04865/S, Uppdrag att utforma, genomföra och utvärdera en försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4.

Regeringsbeslut U2018/02652 (delvis), U2021/03837, Uppdrag till Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet om insatser för ökad kvalitet och likvärdighet.

Regeringsbeslut U2019/03758/GV, Uppdrag att utreda utökade möjligheter för Statens skolinspektion att stänga skolor vid allvarliga missförhållanden.

Regeringsbeslut U2021/04302, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens skolverk.

Regeringsbeslut U2021/04947, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens skolinspektion.

Webbsidor

Barnombudsmannen, ”Barnkonventionen i avgöranden från svenska högsta instanser sedan inkorporeringen i januari 2020 – en summering”, https://www.barnombudsmannen.se/stod-och-verktyg/tolkning-av-barnkonventionen/rattspraxis-gallande-barnkonventionen/barnkonventionen-i-avgoranden-fran-svenska-hogsta-instanser-sedan-inkorporeringen/, hämtad 2023-06-09.

Barnombudsmannen, ”Det här är barnkonventionen”, https://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/om-barnkonventionen/, hämtad 2023-09-25.

Barnombudsmannen, ”Grundprinciperna”, https://barnkonventionen-utb.barnombudsmannen.se/oversikt/grundprinciperna, hämtad 2023-09-25.

Barnombudsmannen, ”Kunskapen om barnkonventionen måste öka inom rättsväsendet”, https://www.barnombudsmannen.se/aktuellt/outvecklade-resonemang-om-barnkonventionen-i-avgoranden-fran-hogsta-instanser-sedan-barnkonventionen-blev-lag/, hämtad 2023-06-09.

Barnombudsmannen, ”Prövning av barnets bästa”, https://provningbarnetsbasta.barnombudsmannen.se/, hämtad 2024-02-13.

Barnombudsmannen, ”Rättspraxis gällande barnkonventionen”, https://www.barnombudsmannen.se/stod-och-verktyg/tolkning-av-barnkonventionen/rattspraxis-gallande-barnkonventionen/, hämtad 2023-06-09.

BEO, ”Lämna uppgifter”, https://beo.skolinspektionen.se/lamna-uppgifter/,
hämtad 2023-10-09.

Institutet för arbetsmarknad- och utbildningspolitisk utvärdering, ”Risk för att coronapandemin får långsiktigt negativa konsekvenser för barn och unga”, https://www.ifau.se/Press/Pressmeddelanden/risk-for-att-coronapandemin-far-langsiktigt-negativa-konsekvenser-for-barn-och-unga/, besökt 2023-01-03.

Lagrummet, ”Rättspraxis”, https://lagrummet.se/lagrummet/rattsinformation/rattspraxis, hämtad 2023-10-30.

Regeringskansliet, ”Nytt lagförslag om barnkonventionen”, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/barnkonventionen-blir-ny-lag, hämtad 2022-10-06.

Regeringskansliet, ”Deltagare i utvecklingsprogrammet JiM 2020-2025”, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/deltagare-i-jim/,
hämtad 2023-10-23.

Regeringskansliet, ”Vad är mänskliga rättigheter?”, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/fakta-om-manskliga-rattigheter/vad-ar-manskliga-rattigheter/,
hämtad 2023-09-26.

Skolinspektionen ”Så här hanterar Skolinspektionen inkomna uppgifter om missförhållanden”, https://www.skolinspektionen.se/rad-och-vagledning/skolrepresentanter/klagomalshantering/sa-har-hanterar-skolinspektionen-inkomna-uppgifter-om-missforhallanden/, hämtad 2023-10-09.

Skolinspektionen, ”Barnkonventionen”, https://www.skolinspektionen.se/rad-och-vagledning/vardnadshavare-och-elever/barnkonventionen, hämtad 2023-09-22.

Skolinspektionen, ”Information till huvudmän som ska delta i Skolenkäten”, https://www.skolinspektionen.se/inspektion/skolenkaten/information-till-huvudman-som-ska-delta-i-Skolenkaten/, hämtad 2024-01-04.

Skolinspektionen, ”Missförhållanden i skolan”, https://www.skolinspektionen.se/inspektion/missforhallanden-i-skolan/, hämtad 2024-01-13.

Skolinspektionen, ”Vänd dig till rätt myndighet”, https://www.skolinspektionen.se/rad-och-vagledning/missforhallanden-i-skolan/vand-dig-till-ratt-myndighet, hämtad 2023-09-25.

Skolverket, ”Barnkonventionen i skolan”, https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/barnkonventionen, hämtad 2023-08-07.

Skolverket, ”Organisera arbetet med de allmänna råden för extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”, https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/organisera-arbetet-med-de-allmanna-raden-for-extra-anpassningar-sarskilt-stod-och-atgardsprogram, hämtad 2023-03-06

Skolverket, ”Utredning av en elevs behov av särskilt stöd”, https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/utredning-av-en-elevs-behov-av-sarskilt-stod, hämtad 2023-03-06.

SKR, ”Barnkonsekvensanalys”, https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamlikhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanalys.878.html, hämtad 2024-02-11.

SPSM, ”Fokus på elevers rättigheter med barnombud och Rättighetsbaserad skola”, https://www.spsm.se/vara-skolor/undervisning-i-specialskola/fokus-pa-elevers-rattigheter, hämtad 2023-06-23.

SPSM, ”Insynsråd”, https://www.spsm.se/om-oss/insynsrad-intresserad-foraldrarad-och-ungdomsnatverk/insynsrad, hämtad 2023-06-23.

SPSM, ”Ungdomsnätverk”, https://www.spsm.se/om-oss/insynsrad-intresserad-foraldrarad-och-ungdomsnatverk/ungdomsnatverket, hämtad 2023-06-23.

Författningar

Budgetlag (2011:203).

Förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Förordning (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion.

Förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk.

Förordningen (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen

Föräldrabalk (1949:381).

Kommittéförordning (1998:1474).

Lag (1993:335) om Barnombudsman.

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

Skollag (2010:800).

Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2022:334) om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Socialtjänstlag (2001:453).

Uppdaterad: 26 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?