Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Litteratur

Gyllensten, H., Economic impact of drug-related morbidity in Sweden, diss., Göteborgs universitet, 2014.

Författningar med mera

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel.

Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2009:659) om handel med läkemedel.

Förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg.

Förordning (2013:1031) med instruktion för E‑hälsomyndigheten.

Förordning (2018:1109) om ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel.

Förordning (2019:272) om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E- hälsomyndigheten.

Förordning (2020:57) med instruktion för Läkemedelsverket.

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF‍-‍FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2009:366) om handel med läkemedel.

Lag (2018:1107) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista.

Läkemedelslag (2015:315).

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Patientsäkerhetsförordning (1010:1369).

Patientsäkerhetslag (2010:659).

Utredningar med mera

European Medicines Agency, Compilation of Union Procedures on Inspections and Exchange of Information, EMA/INS/428126/2021 Rev 18, European Medicines Agency, 2021.

Inspektionen för vård och omsorg, Apotekens vårdskador – analys av lex Maria och klagomål inom apoteksverksamhet 2010–2013, Inspektionen för vård och omsorg, 2014.

Inspektionen för vård och omsorg, Överförskrivning. Rapport 2: Tillsyn av apotek – apotekspersonalens skyldighet att anmäla misstänkta överförskrivare, Inspektionen för vård och omsorg, 2014.

Inspektionen för vård och omsorg, 8.5, Egeninitierad tillsyn, processbeskrivning, daterad 2016-10-07, Inspektionen för vård och omsorg, 2016.

Inspektionen för vård och omsorg, Apotekspersonalens bidrag till hög patientsäkerhet, Inspektionen för vård och omsorg, 2016.

Inspektionen för vård och omsorg, Årsredovisning 2021, Inspektionen för vård och omsorg, 2022.

Läkemedelsverket, Utvecklad tillsyn över apoteksmarknaden. Rapport från Läkemedelsverket, Läkemedelsverket, 2016.

Läkemedelsverket, Kvalitetshandbok Inspektionen, Identitetsnummer KVALB00555, version 6.0, Läkemedelsverket, 2018.

Läkemedelsverket, Läkemedelsverkets årsredovisning 2017, Läkemedelsverket, 2018.

Läkemedelsverket, Läkemedelsverkets årsredovisning 2018, Läkemedelsverket, 2019.

Läkemedelsverket, Uppföljning av apotekens rätt till retur av läkemedel. Rapport från Läkemedelsverket, Läkemedelsverket, 2018.

Läkemedelsverket, Samverkan vid tillsyn över apoteksmarknaden. Rapport från Läkemedelsverket, Läkemedelsverket, 2019.

Läkemedelsverket, Utveckling av Läkemedelsverkets tillsyn. Rapport från Läkemedelsverket, Läkemedelsverket, 2019.

Läkemedelsverket, Justering av avgifter öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet, Läkemedelsverket, 2020.

Läkemedelsverket, Läkemedelsverkets årsredovisning 2019, Läkemedelsverket, 2020.

Läkemedelsverket, Uppföljning av apotekens rätt till retur av läkemedel. Uppföljning av år 2019 – Komplettering, Läkemedelsverket, 2020.

Läkemedelsverket, Uppföljning av apotekens rätt till retur av läkemedel. Uppföljning av år 2020, Läkemedelsverket, 2020.

Läkemedelsverket, Läkemedelsverkets årsredovisning 2020, Läkemedelsverket, 2021.

Läkemedelsverket, Instruktion INSTR01653. Arbetssätt Riskgrupp ARD, 2021.

Läkemedelsverket, Justering av avgifter öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning, extempore på apotek och maskinell dosverksamhet, Läkemedelsverket, 2022.

Riksrevisionen, Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor – ett viktigt arbete som kan förbättras, RiR 2019:6, Riksrevisionen, 2019.

Riksrevisionen, Inspektionen för vård och omsorg – en tillsynsverksamhet med förhinder, RiR 2019:33, Riksrevisionen, 2019.

Riksrevisionen, Beslut om att genomföra granskningen Statens tillsyn av apotek och handel med läkemedel, 2021.

Socialstyrelsen, Det statistiska registrets framställning och kvalitet. Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen, 2021.

SOU 2017:15, Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden.

SOU 2017:76, Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel.

Statskontoret, På väg mot en bättre tillsyn? En studie av den statliga tillsynens utveckling, Statskontoret, 2020.

Sveriges Apoteksförening, Branschrapport 2022, Sveriges Apoteksförening, 2022.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Det svenska periodens vara-systemet – En analys av prisdynamiken på marknaden för utbytbara läkemedel, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2016.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Yttrande över SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (S2017/05519/FS), Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2018.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Justering av avgifter öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2020.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Årsredovisning 2020, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2020.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2020 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2021.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Årsredovisning 2021, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2022.

Regeringsbeslut

Regeringsbeslut S2015/07489/FS (delvis), Uppdrag angående tillsyn av apotek.

Regeringsbeslut S2018/04560/FS, Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Läkemedelsverket.

Regeringsbeslut S2018/04562/FS, Uppdrag att utveckla strukturer och rutiner för samverkan vid tillsynen över apoteksmarknaden.

Regeringsbeslut S2021/08111 (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende E‑hälsomyndigheten.

Regeringsbeslut S2021/08111 (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Myndighetsbeslut

TLV, dnr 758/2010.

TLV, dnr 1140/2010.

TLV, dnr 2318/2010.

TLV, dnr 2384/2011.

TLV, dnr 3526/2011.

Riksdagstryck

Bet. 2009/10:FiU12, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn.

Bet. 2012/13:SoU5, Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Dir. 2021:12, Ändamålsenligt utlämnande av läkemedelsstatistik.

Dir. 2021:93, Ändamålsenlig reglering av ägarförhållanden på apoteksmarknaden och handel med vissa receptfria läkemedel samt bättre skydd vid skada till följd av läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation.

Prop. 2008/09:145, Omreglering av apoteksmarknaden.

Prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt.

Prop. 2009/10:210, Patientsäkerhet och tillsyn.

Prop. 2012/13:20, Inspektionen för vård och omsorg - en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Prop. 2012/13:128, Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur.

Prop. 2013/14:93, Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel.

Prop. 2016/17:122, Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården.

Prop. 2017/18:157, Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden.

Prop. 2021/22:100, Budgetpropositionen för 2022.

Rskr. 2009/10:210.

Rskr. 2012/13:116.

Skr. 2009/10:79, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn.

Webbsidor

Läkemedelsverket, ”Partihandel”, https://www.lakemedelsverket.se/sv/handel-med-lakemedel/partihandel, hämtad 2022-02-23.

Svensk Farmaci, ”Oklart om överpriser stoppas”, https://www.svenskfarmaci.se/2017/09/20/oklart-om-overpriser-stoppas/, hämtad 2022-02-23.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, ”Apoteksmarknaden”, https://www.tlv.se/apotek/apoteksmarknaden.html, hämtad 2022-02-23.
Uppdaterad: 19 maj 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?