Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 3. Urval av reformer med tillhörande utvärderingar

Inkomstskattereform, steg 1

Första steget i inkomstskattereformen, 25 procent av den allmänna pensionsavgiften kompenseras, höjning av den nedre skiktgränsen.

Prop. 1999/2000:1, s. 188–196.

Utvärderingar: Vi har inte kunnat hitta några.

Maxtaxa och allmän förskola m.m.

Stegvist införande av allmän förskola, förskoleverksamhet för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga samt maxtaxa, dvs. en viss högsta avgift inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Prop. 1999/2000:129.

Utvärderingar: Skolverket, Uppföljning av reformen maxtaxa, allmän förskola m.m., 2005. Skolverket, Fem år med maxtaxa. Uppföljning av reformen Maxtaxa och allmän förskola m.m., 2007. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Maxtaxan inom barnomsorgen – påverkar den hur mycket föräldrar arbetar?, 2007.

Investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder

Ett investeringsbidrag för byggande av hyresbostäder i områden med bostadsbrist om sammanlagt 2,5 miljarder kronor ska kunna lämnas under fem år.

Prop. 2000/01:100, s. 165–166.

Utvärderingar: Boverket, Många mål – få medel Boverkets utredning av statliga stöd till bostadsbyggandet 1993–2004, 2005.

Äldreförsörjningsstöd

För att återställa socialtjänstens försörjningsstöd till att vara ett individuellt, behovsprövat bistånd som är föranlett av tillfälliga ekonomiska problem, ska personer som är bosatta i Sverige och som är 65 år eller äldre garanteras en viss lägsta levnadsnivå i form av ett äldreförsörjningsstöd.

Prop. 2000/01:136.

Utvärderingar: Försäkringskassan, Äldreförsörjningsstöd, 2005. Riksrevisionen, Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer – når förmånerna fram?, 2013. Pensionsmyndigheten, Mörkertal i bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Regleringsbrevsuppdrag år 2014, 2014.

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Ett högkostnadsskydd införs för avgifter för äldre- och handikappomsorg i form av en högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet och avgifter för kommunal hälso- och sjukvård samt en högsta avgift för bostad i särskilt boende.

Prop. 2000/01:149.

Utvärderingar: Socialstyrelsen, Uppdrag att följa upp och utvärdera socialtjänstlagens bestämmelser om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, 2007. Socialstyrelsen, Avgifter inom äldreomsorgen. Kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem, 2014.

Skattereduktion för fackföreningsavgifter (och a-kassa)

En skattelättnad för medlemsavgiften till en arbetstagarorganisation införs i formen av en skattereduktion som uppgår till 25 procent av den sammanlagda årsavgiften. Dessutom införs en skattereduktion med 40 procent av den sammanlagda årsavgiften till en arbetslöshetskassa.

Prop. 2001/02:36.

Utvärderingar: Vi har inte kunnat hitta några utvärderingar.

Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder

För att främja byggande av mindre hyreslägenheter och studentbostäder införs en investeringsstimulans som innebär att kostnaderna vid nyproduktion sänks.

Prop. 2002/03:98.

Utvärderingar: Boverket, Många mål – få medel Boverkets utredning av statliga stöd till bostadsbyggandet 1993–2004, 2005.

Trängselskatt (Försök med trängselskatt i Stockholms kommun)

Lagen är utformad så att den kan tillämpas i olika tätorter, men kommer inledningsvis endast att tillämpas vid passage av vissa angivna betalstationer i Stockholms innerstad.

Prop. 2003/04:145.

Utvärderingar: Börjesson, Eliasson, Hugosson och Brundell-Freij, ”The Stockholm congestion charges – 5 years on. Effects, acceptability and lessons learnt, 2011.

Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

En tillfällig skattereduktion för utgifter avseende byggnadsarbeten på bostadshus införs för byggnadsarbeten som utförs under tiden den 15 april 2004–30 juni 2005. Reduktionen ska på vissa villkor kunna ges till fastighetsägare och innehavare av privatbostadsrätter.

Prop. 2003/04:163.

Utvärdering: Vi har inte kunnat hitta någon utvärdering.

Skattereduktion för arbetsinkomster – s.k. jobbskatteavdrag, steg 1

Skattelättnaden lämnas i form av en skattereduktion för skattepliktiga inkomster av anställning och av aktiv näringsverksamhet (arbetsinkomster), justerade med hänsyn till eventuella avdrag.

Prop. 2006/07:1, s. 136–139.

Utvärderingar: Riksrevisionen, Jobbskatteavdraget, 2009. Ericson, Flood och Wahlberg, ”A Swedish Tax/Benefit Micro Simulation Model and an Evaluation of a Swedish Tax Reform, 2009. Finanspolitiska rådet, Svensk finanspolitik. Finanspolitiska rådets rapport 2010, 2010. Flood, En skattepolitik för både innan- och utanförskapet – Utvärdering av jobbskatteavdraget samt några alternativa reformer, 2010. Henrekson, ”Håller regeringens jobbstrategi?”, 2010. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Jobbskatteavdraget, 2012. Prop. 2011/12:100, Bilaga 5, Utvärdering av jobbskatteavdraget.

Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år

Nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år i syfte att underlätta för yngre att komma in på arbetsmarknaden. En nedsättning med hälften införs också för personer i samma åldersgrupp som betalar egenavgifter och allmän löneavgift.

Prop. 2006/07:84.

Utvärderingar: Finanspolitiska rådet, Svensk finanspolitik. Finanspolitiska rådets rapport 2008, 2008. Finanspolitiska rådet, Svensk finanspolitik. Finanspolitiska rådets rapport 2011, 2011. Finanspolitiska rådet, Svensk finanspolitik. Finanspolitiska rådets rapport 2014, 2014. Riksrevisionen, Sänkta socialavgifter – för vem och till vilket pris?, 2008. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Sänkta arbetsgivaravgifter för unga, 2013. Seim, Sänkta arbetsgivaravgifter för unga, 2019.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Aktivitetsgarantin avskaffas och ersätts med det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin för dem som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid. I jobb- och utvecklingsgarantin ingår individuellt utformade åtgärder som syftar till att så snabbt som möjligt få deltagarna i arbete.

Prop. 2006/07:89.

Utvärderingar: Riksrevisionen, Jobb- och utvecklingsgarantin – en garanti för jobb?, 2009. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?, 2010. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Jobb- och utvecklingsgarantin – vilka deltar, vad gör de och vart leder det?, 2013.

Skattelättnader för hushållstjänster, m.m.

En skattereduktion införs för utgifter för hushållsarbete. Reduktionen innebär att den som har utgifter för hushållsarbete kan få en minskning av skatten med hälften av utgiften för arbetet.

Prop. 2006/07:94.

Utvärderingar: Halldén och Stenberg, ”Ökar RUT-avdrag kvinnors arbetsmarknadsutbud?”, 2015. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Utvärdering av RUT-avdraget – effekter på företagens tillväxt och överlevnad, 2019. Riksrevisionen, Rutavdraget – konsekvenser av reformen, 2020.

En jobbgaranti för ungdomar

Ungdomsinsatserna kommunala ungdomsprogram och ungdomsgarantin avskaffas och en jobbgaranti för ungdomar införs för ungdomar mellan 16 och 24 år.

Prop. 2006/07:118.

Utvärderingar: Arbetsförmedlingen, Jobbgarantin för ungdomar en utvärdering om garantin ökar deltagarnas chans att få jobb?, 2011. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Vad gör de i jobbgarantin för ungdomar?, 2010. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, En jobbgaranti för ungdomar? Om Arbetsförmedlingens ungdomsinsatser, 2011. Riksrevisionen, Ungdomars väg till arbete – individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare, 2013.

Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.

Den statliga fastighetsskatten på bostäder avskaffas och ersätts av en kommunal fastighetsavgift.

Prop. 2007/08:27.

Utvärderingar: Finanspolitiska rådet, Svensk finanspolitik. Finanspolitiska rådets rapport 2008, 2008. Elinder och Persson, ”Hur påverkade 2008 års fastighetsskattereform huspriserna?”, 2016. Ekonomistyrningsverket, Den kommunala fastighetsavgiften – en fördelningsanalys, 2014.

Prestationsbunden vårdgaranti – s.k. kömiljard

Genom en ny prestationsbaserad ersättningsmodell är avsikten att genom incitament stimulera landstingen att erbjuda patienter vård enligt vårdgarantin.

Prop. 2008/09:1, Utgiftsområde 9, s. 57.

Utvärderingar: Socialstyrelsen, Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011, 2012. Socialstyrelsen, Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2012, 2013. Socialstyrelsen, Vårdgaranti och kömiljard. Uppföljning 2013, 2014. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Låt den rätte komma in. Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?, 2014.

Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag

Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks från 28 procent till 26,3 procent. Vidare införs regler som förhindrar skatteupplägg med ränteavdrag inom en intressegemenskap, s.k. räntesnurror.

Prop. 2008/09:65.

Utvärderingar: Finanspolitiska rådet, Svensk finanspolitik. Finanspolitiska rådets rapport 2008, 2008. Skatteverket, Ränteavdrag i företagssektorn, 2009. Skatteverket, Ränteavdrag i företagssektorn. Fortsatt kartläggning, 2011. SOU 2014:40, Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet.

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd

Den nya lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare innehåller regler om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet.

Prop. 2009/10:60.

Utvärderingar: Statskontoret, Etableringen av nyanlända. En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen, 2012. Riksrevisionen, Etableringslotsar – fungerar länken mellan individen och arbetsmarknaden?, 2014. Andersson Joona, Wennemo Lanninger, och Sundström, Etableringsreformens första år – en första utvärdering, 2015. Andersson Joona, Wennemo Lanninger och Sundström, Etableringsreformens effekter på de nyanländas integration Slutrapport, 2016. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Marknadsmekanismer i teori och praktik – erfarenheter från etableringslotsarna, 2016.

Sänkt skatt på restaurang- och cateringtjänster

Mervärdesskattesatsen för restaurang- och cateringtjänster sänks från 25 procent till 12 procent.

Prop. 2011/12:1, s. 263–275.

Utvärderingar: Skatteverket, Effekter på skatteundandragande av sänkt restaurangmoms. Rapportering av ett regeringsuppdrag, 2014. Konjunkturinstitutet, Kort- och långsiktiga effekter av sänkt restaurangmoms, 2015. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Sänkt moms på restaurang och cateringtjänster– slutrapport, 2015. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Sänkt momssats och företagens prisförändringar - allt eller inget, 2018.

Investeringssparkonto m.m.

Ett schablonbeskattat sparande för vissa direktägda finansiella instrument, benämnt investeringssparkonto, införs. Sparande i denna sparform är frivilligt.

Prop. 2011/12:1, s. 277–393.

Utvärderingar: Riksrevisionen, Investeringssparkonto – en enkel sparform i ett komplext skattesystem, 2018. Skatteverket, Skattesystemets utveckling 2006–2015. Del II Fördjupad analys av rot- och rutavdrag, investeringssparkonto och delägare i fåmansbolag ur ett jämställdhetsperspektiv, 2018.

Särskild löneskatt för äldre

Särskild löneskatt införs på löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år.

Prop. 2015/16:1, s. 235–239.

Utvärderingar: Riksrevisionen, Särskild löneskatt för äldre – redovisning och effekter, 2020.

Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer

Statsbidrag till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus upplåtna med hyresrätt samt för statsbidrag till förnyelse av utomhusmiljöer.

Prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 18, s. 48–49.

Utvärderingar: Riksrevisionen, Stöd till renovering och energieffektivisering – en riktad satsning till vissa bostadsområden, 2019. Boverket, Uppföljning av stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden, 2019. Boverket, Utvärdering av stödet för renovering och energieffektivisering, 2020.

Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande

Statsbidrag till kommuner som bidrar till ökat bostadsbyggande.

Prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 18, s. 50–51.

Utvärderingar: Riksrevisionen, Stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande, 2019.

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

Statsbidrag för att anordna nya hyresbostäder och bostäder för studerande.

Prop. 2015/16:1, Utgiftsområde 18, s. 51–52.

Utvärderingar: Vi har inte kunnat hitta några.

Kemikalieskatt

En punktskatt på kemikalier i viss elektronik införs. Skatten konstrueras så att samtliga varor inom bestämda kategorier är skattepliktiga, men att det finns möjligheter till avdrag.

Prop. 2016/17:1, s. 321–364.

Utvärderingar: Skatteverket och Kemikalieinspektionen, Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik, 2020. Skatteverket och Kemikalieinspektionen, Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik, del 2, 2021.

Bilaga 4. Betyg och information för bedömning av delfrågor

Tabell 4 Betyg för bedömningskriterium A–L, för reform nr. 1–25

Reform nr.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Angivet underlag

Inkomst Utgift

Utvär-dering

1

4

4

2

4

3

1

2

3

4

/

1

1

Saknas

I

Saknas

2

4

4

1

1/2

3

2

3

3

3

2

4

/

Ds

U

Reg.

3

3

3

1

1

2

1

2

2

2

2

/

/

Saknas

U

Reg.

4

4

4

2

4

3

1

3

2

3

3

2

2

SOU

U

Reg.

5

4

4

1

1

4

1

2

4

3

4

3

2

SOU

U

Reg.

6

3

4

1

2

3

1

3

2

2

/

3

/

SOU

I

Saknas

7

3

3

3

3

3

1

2/3

3

2

/

/

/

PM

I

Saknas

8

3

3

1

2

3

1

3

3/4

1

4

2

/

SOU

I

Reg.

9

2

3

1

1

2

1

2

1

2

/

2

/

SOU

I

Saknas

10

2

3

1

2

3

1

2

2

4

4/3

1

/

Saknas

I

Annan

11

3

4

1

1

2

1

3

2

2

/

2

/

PM

I

Annan

12

2

3

1

2

1

1

1

1

1

/

1

1

PM

U

Annan

13

3

3

1

1

3

1

1

3

2

1/2

4

2

PM

I

Annan

14

3/4

4

1

2

2

1

2

2

1/2

/

1

1

PM

U

Annan

15

2

2

1

2

4

0

1

2

3

/

1

1

PM

I

Saknas

16

2

1

1

1

1

0

1

1

2

1/2

/

/

Saknas

U

Reg.

17

4

3

2

2

3

1

1

3

3

3

4

/

PM

I

Reg.

18

4

4

1

2

3

2

3

2

3

1

1

/

SOU

U

Reg.

19

3

3

1

1

4/3

0

2

4

4

1

2

2

SOU

I

Reg.

20

2

3

1

2

4

1

3

3

4

3

2

2

PM

I

Annan

21

2

3

1

1

3

1

1

2

2

4

4

/

PM

I

Annan

22

2

3

1

1

1

1

1

2

2

1

/

/

Saknas

U

Reg.

23

2

1

1

2

1

1

1

2

2

/

/

/

Saknas

U

Annan

24

2

2

1

2

1

1

1

2

2

/

/

/

Saknas

U

Saknas

25

2

3

2

4

4

1

2

4

4

1

2

/

SOU

I

Reg.

Anm.: Reformernas numrering framgår av tabell 1 i rapportens kapitel 1. Bokstävernas betydelse, bedömningskriterier, framgår av bilaga 1. Markeringen / betyder att vi av olika anledningar inte satt något betyg. I de fall projektgruppen inte kunnat enas om ett betyg för bedömningskriteriet återges två betyg i tabellen. Om ett kriterium till exempel fått både betyg 1 och 2 så återges detta med 1/2. För reform nummer 7 och 15 anges att utvärdering saknas trots att det finns angivet utvärderingar för dessa reformer i bilaga 3. Vår bedömning är att dessa utvärderingar inte är tillräckligt heltäckande för att vi ska kunna använda dem.


Uppdaterad: 07 juni 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?