Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Litteratur och tidskrifter

Allison, P. Survival analysis using Stata, 2013. Statistical Horizons.

Corin, L., Babapour Chaf, M., Fagerlind-Ståhl, A. Leda lagom många. En kunskapssammanställning om betydelsen av antalet medarbetare per chef, Västra Götalandsregionen, 2023.

Danermark B., Gustafsson, J., Norstedt, M. och Flyckt K. Forskning i korthet: Tillgängligt arbetsliv-Möjligheten till arbete för personer med funktionsnedsättning, Forte, 2021.

Gustafsson, J. Möjligheten till arbete för personer med funktionsnedsättning Supported employment i en svensk kontext: förutsättningar när personer med funktionsnedsättning når, får och behåller ett arbete. Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet, 2014.

Holmqvist, M. Samhall – Att bli normal i en onormal organisation. Lund: Studentlitteratur, 2013.

Jutterström, M. Problematic outcomes in Organization Hybridity – the case of Samhall I Alexius, S. och Furusten, S (ed.) Managing Hybrid Organizations. Palgrave, 2019.

Regnö, K. Chefer i välfärdens tjänst – en forskningsrapport om hur personalgruppens storlek påverkar kvalitet och hälsa. Fackförbundet Vision, 2016.

Thomasson, A. Styrning av offentligt ägda bolag. Lund: Studentlitteratur, 2013.

Vingård, E. Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro – en kunskapsöversikt, Forte, 2020.

Författningar

Aktiebolagslag (2005:551).

Bolagsordning för Samhall Aktiebolag.

Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Förordning (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

Förordning (2022:811) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

Ägaranvisning för Samhall Aktiebolag.

Arbetsdomstolen A-94-2021, nr 15, 2022.

Utredningar och rapporter m.m.

Angelov N. och Eliason M. Vilka arbetssökande kodas som funktionshindrade av Arbetsförmedlingen? IFAU-rapport 2014:22.

Arbetsförmedlingen, Lönebidrag – en jämställdhetsanalys. Bilaga till Arbetsmarknadsrapport, 2015.

Arbetsförmedlingen, Perspektiv på långtidsarbetslösheten, 2017.

Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadspolitiska program – Arbetsförmedlingens återrapportering 2020, 2021.

Arbetsförmedlingen, Redovisning. Likvärdig service i hela landet, 2021.

Arbetsförmedlingen, Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen. En fördjupad analys, 2021.

Arbetsförmedlingen, Översyn av de prioriterade grupperna och dess målnivå. Återrapport om prioriterade grupper för anställning på Samhall AB, 2021.

Arbetsförmedlingen. Uppdrag om anvisningar till skyddat arbete hos Samhall- Återrapport enligt Arbetsförmedlingens regleringsbrev för år 2021, 2022.

Arbetsförmedlingen, Förekomst av funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga. Återrapport om att åstadkomma väl fungerande bedömningar, 2022.

Arbetsförmedlingen, Årsredovisning 2021, 2022.

Arbetsförmedlingen, Årsredovisning 2022, 2023.

Arbetsmiljöverket beslut 2021/014050.

Europeiska Kommissionen, Ärende Statligt stöd SA.38469 (2017/E), Skyddad sysselsättning i Sverige, 2017.

Forslund, A. och Liljeberg, L. Unga som varken arbetar eller studerar, IFAU-rapport 2021:12.

Konkurrensverket beslut, Misstänkt konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet – städtjänster, diarienummer 260/2017, 2018.

Konkurrensverket beslut, Misstänkt konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet – städtjänster, diarienummer 542/2020, 2021.

Lindh, S. och Meyerson, E. Staten och bolagskapitalet. Om aktiv styrning av statliga bolag. ESO-rapport 1998:64, 1998.

Regeringskansliet, Statens ägarpolicy och principer för bolag med statlig ägande 2020.

Regeringskansliet, Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2020, 2021.

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Arbetsförmedlingen A2021/02342.

Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Arbetsförmedlingen A2022/01553.

Riksrevisionsverket, Samhall – en effektiv åtgärd? RRV 1999:18.

Riksrevisionen, Vad och vem styr de statliga bolagen?, RiR 2006:11.

Riksrevisionen, Skyddat arbete hos Samhall. Mer rehabilitering för pengarna, RiR 2008:28.

Riksrevisionen, Regeringens hantering av risker i statliga bolag, RiR 2016:15.

Riksrevisionen, Statens bolagsinnehav – Aktualiteten i det statliga bolagsinnehavet, RiR 2017:1.

Riksrevisionen, Statligt ägda bolag med samhällsuppdrag – regeringens styrning, RiR 2017:37.

Riksrevisionen, Arbetsförmedlingens matchningsarbete – svag kunskapsbas och brister i styrningen, RiR 2019:18.

Riksrevisionen, Effektiviteten i förmedlingsverksamheten – förmedlarnas attityder och arbetssätt har betydelse, RiR 2020:5.

Samhall, Budgetunderlag 2023–2025, 2022.

Samhall, Budgetunderlag för 2024–2026, 2023.

Samhall, Hållbarhetspolicy för Samhall AB, 2020.

Samhall, Kollektivavtal tecknat mellan parterna LO, Samhall och Fremia, 2020.

Samhall, Medarbetarpolicy för Samhall AB, 2022.

Samhalls Årsredovisning 2011, 2012.

Samhall, Års- och hållbarhetsredovisning 2017, 2018.

Samhall, Års- och hållbarhetsredovisning 2018, 2019.

Samhall, Års- och hållbarhetsredovisning 2019, 2020.

Samhall, Års- och hållbarhetsredovisning 2020, 2021.

Samhall, Års- och hållbarhetsredovisning 2021, 2022.

Samhall, Års- och hållbarhetsredovisning 2022, 2023.

Statskontoret, En analys av processen och förutsättningarna för anställningar hos Samhall AB, 2017.

SOU 2012:14, Ekonomisk värde och samhällsnytta - förslag till en ny statlig ägarförvaltning.

SOU 2012:31, Sänkta trösklar, högt i tak.

SOU 2003:56, Mer än bara Samhall.

Riksdagstryck

Bet. 2019/20:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring, Samhalls uppdrag bör ses över, rskr. 2019/20:128.

Bet. 2021/22: AU4 Samhall, en utredning av Samhall bör tillsättas, rskr. 2021/22:10.

Prop. 2021/22:1 Budgetpropositionen för 2022.

Prop. 1991/92:91 Om ombildning av Samhall till aktiebolag m.m.

Prop. 1991/92:91, bet.1991/92:AU16, rskr.1991/92:249.

Prop. 2009/10: 175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt.

Tidningsartiklar m.m.

Ford, S. och Olinder, G. ”Replik: Felaktiga påståenden om Samhall”, Dagens Industri, 2023-04-04.

Ford, S. och Schelin Seidegård, C. ”Samhalls uppdrag går inte att klara utan höjd ersättning”, DN debatt, 2023-03-31.

Ford, S och Rasiwala, S. ”Nu ska vi skapa bättre arbetsmiljö för alla som jobbar på Samhall”, Arbetet, 2023-03-09. https://arbetet.se/2023/03/09/nu-ska-vi-skapa-battre-arbetsmiljo-for-alla-som-jobbar-pa-samhall/ .

Torp, E. ”Artikelserien Sjuka Samhall”, Dagens Arena, 2021-2022. https://da.se/tema/sjuka-samhall/.

Torp, E. ”Ministrarna: Våra bolag ska vara föredömen”, Dagens arbete, 2021-04-20, https://da.se/2021/04/ministrarna-vara-bolag-ska-vara-foredomen/

Webbsidor

Uppdrag Granskning, ”För svag för Samhall” sändes av SVT 28 april 2021, https://www.svtplay.se/video/jLdEGzL/uppdrag-granskning/for-svag-for-samhall, hämtad 2022-06-28.

Samhall, ”Samhallmetoden”, https://samhallmetoden.samhall.se/.

Arbetsgivarverket, ” Personalomsättning”, https://prod.arbetsgivarverket.se/statistik-och-analys/staten-i-siffror-personalomsattning, hämtad 2023-05-11.

Uppdaterad: 29 juni 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?